دوره 7، شماره 1: 1391

چاپ شده: 2013-08-22

شماره کامل

مقاله پژوهشي

ارزیابی تغذیه‌ای دختران نوجوان مدارس شهر شاهرود

Mehri Delvarian-Zadeh
Ahmad Khosravi
Nezhat Sadat Taghavi
Nahid Bolbol-Haghighi
Farideh Sadeghian
Mohammad Reza Khatibi
14-19
DOI:: https://doi.org/10.22100/jkh.v7i1.67