اثر فلونیکسین بر سرطان تخمدان القاء شده توسط 12-7 دی-‌میتل‌بنزاآنتراسن (DMBA) در موش صحرایی ماده نژاد ویستار

نویسندگان

  • Kayvan Keramati دانشگاه سمنان- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- استادیار.
  • Mehri Mehranpoor دانشگاه آزاد دامغان- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری.
  • Abolfazl Babakhani دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- متخصص پاتولوژی.
  • Gholam Hasan Vaezi دانشگاه آزاد سمنان- گروه علوم پایه- دانشیار.
  • Fahimeh Habibi دانشگاه آزاد دامغان- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری.

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v7i1.123

کلمات کلیدی:

سرطان تخمدان، فلونیکسین، سرطان‌زای شیمیایی DMBA))، موش‌های ماده.

چکیده

مقدمه: سرطان تخمدان یکی از شایع‌‌ترین سرطان‌های موجود در زنان می‌باشد. با‌توجه‌به نقش آنزیم‌های سیکلواکسیژناز (COX) و تولید پروستاگلندین نوع E2 در ایجاد ضایعات توموری، به‌کارگیری ترکیباتی به‌عنوان مهارکننده‌های سیکلواکسیژناز در ممانعت از ایجاد سرطان می‌تواند مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش فلونیکسین به‌عنوان مهارکننده غیر‌انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز در بروز سرطان تخمدان برروی موش‌های صحرایی ماده نژاد ویستار انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی از 48 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار در 6 گروه استفاده شد. به‌منظور القای سرطان از تزریق مستقیم 7-12 دی‌-میتل‌بنزاآنتراسن (7,12 Dimethyl Benza Anthracene) به داخل تخمدان استفاده شد. گروه‌های مورد آزمایش شامل گروه شاهد منفی (بدون تزریق)، گروه شاهد با تزریق DMBA، گروه شاهد مثبت همراه با تزریق سالین (Saline+DMBA) و 3 گروه مداخله که بعد از ایجاد تومور توسط DMBA از روز دهم به بعد به‌طور 2 روز در میان، مورد تزریق عضلانی فلونیکسین مگلوماین در دوزهای 5/1، 1، 5/. میلی‌گرم قرار گرفتند. مقایسه بین گروه‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد.

نتايج: میانگین وزن تومور در گروه‌های دریافت‌کننده دارو در مقایسه با گروه‌های شاهد مثبت و DMBA به‌طور معناداری کاهش یافته است. میانگین وزن تخمدان در سه گروه دریافت‌کننده فلونیکسین نسبت‌به گروه شاهد منفی (نرمال) اختلاف آماری معناداری را نشان نمی‌دهد (05/0P>).

نتیجه‌گیری: این تحقیق تأثیر مثبت فلونیکسین در درمان سرطان تخمدان را تأیید می‌کند. به‌طوری‌که برش‌های میکروسکوپی حاصل از بافت تخمدان در گروه‌های دریافت‌کننده دارو نشان می‌دهد، سلول‌های سرطانی در حال تحلیل رفتن هستند تا جایی‌که سلول‌ها مجدداً در حال به‌دست آوردن نظم طبیعی خود می‌باشند.

مراجع

Moller P, Wallin H, Knudesen LE. Oxidative stress associated psychological stress and life-style factor. Chem Bio Interact 1996;102:1-36.

Staklef F,Von Grueni J. Rodent models ovarian cancer. Int J Gyncol cancer 2003;13:405-412.

Abdul AT, Gopakumaran S, Nair R, Thankappan R, Shankar GSl. Genistei induces apoptosis in ovarian cancer cells different molecular pathways depending on breast cancer susceptibility gene-1(BRCA1) status. Jornal of Pharmacology 2008;58(32):158-164.

Stefania T, Rosamaria P, Alssandro M. Molecular and in silico analysis of BRCA1 and BRCA2 variants. Mutation Research 2008;644:64-70.

Whittle BJ. Gastrointestinal effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Fundam Clin Pharmacol 2003;17:301-313.

Teri LL, Marchele N, Shailesh S. Inhibition of cyclooxygenase-2 decreases breast cancer cell motility, invasion and matrix metalloproteinase expression. BMC Cancer 2006;6:179-181.

Zhu YM, Azahri NS, Yu DC, Woll PJ. Effects of COX-2 inhibition on expression of vascular endothelial growth factor and interleukin-8 in lung cancer cells. BMC Cancer 2008;8:216-218.

Dormond O, Foletti A, Paroz C, Ruegg C. NSAIDs inhibit alpha V beta 3 integrin-mediated and Cdc42/Rac-dependent endothelial-cell spreading, migration and angiogenesis. Nat Med 2001;7:1041-1047.

Gately S. The contributions of cyclooxygenase-2 to tumor angiogenesis. Cancer Metastasis Rev 2000;19:19-27.

Xiao MF, Xiao HJ, Qing Gu, Yick PCh, ManFung Y. Inhibition of AKT/PKB by a COX-2 Inhibitor Induces Apoptosis in Gastric Cancer Cell. Digestion2006;73:75-83.

Flunixin Available [editorial]. Wikipedia Free encyclopedia 2008.

Kayvan K, Mohammad Gh, Vahideh A. Effect of flunixin as a cox inhibitor on prevention and cure of breast cancer in female wistar rat. Ofogh-e-Danesh Gmuhs Journal 2010;26-27.[Persian].

Takafumi K, Susuma T. Effects of dehydrepianresteron and other sex steroid hormones on mammary carcinogenesis by direct inject 7, 12-dimethylbenz(a)ntheracene(DMBA) in hyperoprolactinemitic female rat. Breast Cancer Research and Treatment 1997;43:105-111.

Kankaanranta H, Moilanen E, Vapaatalo H. Comparison of in vitro effects of flunixin and tolfenamic acid on human leukocyte and platelet functions. Inflammation 1993;17(4):417-25.

Liu JZ, Milner JA. Age dietary selenium and quantity of 7, 12-dimethylbenz[a] anthracene influence the invivo occurrence of rat mammary DNA adducts. J Nutr 1992;122(7):381-386.

Robbins K, Fausto M, Gheytasvand M. Robbins basic pathology. Translated to Persian by: Kanani M., 8th ed. 2007.p.316-320.

Kerbel RS. Tumor angiogenesis. N Engl J Med 2008;358(19):2039-49.

Makrilia N, Lappa T, Xyla V, Nikolaidis I, Syrigos K. The role of angiogenesis in solid tumor: an ovaruiew. Eur J Int Med 2009;20:663-71.

Shimizu.D, Peters.Jh, Vallboehmer.D, Kuramochi.H, Uchida.K. Cyclooxygenase-2 (COX-2) mediated anti-apoptosis may occur via Bcl-2 in the progression of Barrett esophagus to adenocarcinoma. Journal of clinical Oncology 2004;22(14):529-536.

Nurse P. A Long Twentieth Century of the cell Cycle and Beyond. Cell 2000;100:71-78.

Waston D, Baker TA. Molecular Biology of the gen. Cshl Press; 2003.p.33-38.

Corcoran CA, He Q, Huang Y, Sheikh MS. Cyclooxygenase-2 interacts with p53 and interferes with p53- dependent transcription and apoptosis. Oncogene 2005;24:1634-1640.

Choi EM, Heo JI, Oh JY, KimYM, Ha KS, Kim JI, et al. COX-2 regulates P53 activity and inhibits DNA damage-induced apoptosis. Biochem Biophys Res Commun 2005;328(4):1107-12.

Hermanova M, Trna J, Nenutil R, Dite P, Kala Zdenek. Expression of COX-2 and P53 expression in Premalignant and malignant ductal pancreatic. Europen Journal of Gastronterologe & Hepatology 2008;20:732-739.

Holmila R, Cyr D, Luce D, Heikkila P, Dictor M, Steiniche T, et al. COX-2 and P53 in human sinonasal cancer: COX-2 expression is associated with adenocarcinoma histology and wood-dust exposure. Int J Cancer 2008;122(9):2154-9.

Dixon MJ. Role of ErbB2 in selection for adjuvant tamoxifen or aromatase inhibitors. Womens Health 2008;14(3):229-31.

Kern MA, Haugg AM, Koch AF, Schilling T, Breuhahn K, Walczak H, et al. Cyclooxygenase-2 inhibition induces apoptosis signaling via death receptors and mitochondria in hepatocellular carcinoma. Cancer Res 2006;66:7059-7066.

Dass CR, Choong PF. Cancer angiogenesis: targeting the heel of Achill. J Drug Target 2008;16(6):449-54.

Zhang L, Yu J, Park BH, Kinzler KW, Vogelstein B. Role of BAX in the apoptotic response to anticancer agents. Science 2000;290:986-992.

Hu M, Peluffo G, Chen H, Gelman R, Schnitt S, Polyak K. Role of COX-2 in epithelial-stromal cell interactions and progression of ductal carcinoma in situ of the breast. Proc Natl Acad Sci USA 2009;106(9):3372-3377.

Gee J, Lee IL, Jendiroba D, Fischer SM, Grossman HB, Sabichi AL, et al. Selective cyclooxygenase-2 inhibitors inhibit growth and induce apoptosis of bladder cancer. Oncol Rep 2006;15:471-477.

##submission.downloads##

چاپ شده

2012-04-04

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده