بررسي ميزان آگاهي، نگرش و مهارت رابطين بهداشتي شهر شاهرود در مورد خودآزمايي پستان

نویسندگان

  • Fatemeh Alaei Nejad دانشکده علوم پزشکی شاهرود– گروه پرستاری
  • Maryam Abbasian دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه
  • Mehri Delvarianzadeh دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v2i2.234

کلمات کلیدی:

آگاهي، نگرش، مهارت، خودآزمايي پستان

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شايع‌ترين سرطان زنان و دومين علت مرگ­و­مير ناشي از سرطان در بين زنان است. ميزان مرگ­ومير اين سرطان به‌طور مستقيم در ارتباط با مرحله بيماري در زمان تشخيص است و در صورت استفاده از روش‏هاي غربالگري، كاهش مي‌يابد. يكي از مهم­ترين راه­هاي تشخيص‌ زودرس سرطان پستان، خودآزمايي پستان است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان آگاهي، نگرش و مهارت رابطين بهداشتي در زمينه خودآزمايي پستان انجام شده است.

مواد و روش­ها: 89 نفر از رابطين بهداشتي 20 تا 57 ساله شاهرود به روش تصادفي انتخاب و آگاهي، نگرش و مهارت آنان درمورد خودآزمايي پستان با استفاده از پرسش‌نامه سنجيده شد. اطلاعات حاصله با استفاده از روش‏هاي آماري تجزیه و تحلیل گرديد.

نتايج: 63% رابطين بهداشتي در مواد و روشهای تشخیص زودرس سرطان پستان، علایم و نشانه­ها، اطلاعاتی داشتند. آگاهي آنان از روش صحيح انجام خودآزمايي پستان درحد متوسط بود. 51% رابطين، خودآزمايي را در زمان مناسب انجام مي‌دادند، 78% رابطين نسبت به خودآزمايي پستان نگرش مثبت داشتند. بين نگرش و تأهل ارتباط آماري معني‌دار ديده شد. 4/12% از مهارت خوبي برخوردار نبودند.

نتیجه­گیری: در مجموع با توجه به آگاهي متوسط و مهارت ضعيف رابطين بهداشتي لزوم برگزاري دوره‌هاي آموزشي خاص توصيه مي‌شود. از طرف ديگر با انجام مطالعات بيش­تر بايد عواملي را كه باعث تشويق زنان به استفاده از روش‏هاي غربالگري سرطان پستان می گردند را شناسایي نمود.

مراجع

American Caner Society, Cancer Facts and Figures 2004. Atlanta, Ga: American Cancer Society Inc; 2004.available from: www.meniscus.com/crc2004/c ontent/references.htm.

دلاور بهرام، مجد مينا، ژياني يعقوبي پروين. برنامة كشوري سلامت سالمندان و سرطان‌هاي شايع زنان. شمارة 3: چاپ اول. 1381.

رمضانی تهرانی فهیمه، محمد کاظم، رهگذر مهدی، باروتی عصمت. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان 20-49 ساله ایرانی در زمینه سرطان پستان. طب و تزکیه 1380؛ شماره42: صفحات30 تا36.

Champion V. The role of breast self–examination in breast cancer screening. Cancer 1992; 1 (7( suppl: 1985– 1991.

Charlotte E, Peter A. The information need and source preferences of women with breast cancer and their family members. Journal of Advanced Nursing 2000; 31(4): 833– 841.

كمالي فرد مهين، ملكوتي جميله. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد كادر بهداشتي درماني زن شاغل در مراكز آموزشي درماني شهر تبريز دربارة خودآزمايي پستان و پاپ اسمير در سال 1381. خلاصه مقالات اولين كنگرة پيشگيري از بيماريهاي غير واگیر، تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1381.

جولايي سودابه، امين معصومه. بررسي تأثير آموزش خودآزمايي پستان بر آگاهي و مهارت دبيران مدارس راهنمايي و دبيرستان‌هاي دخترانة شهرستان محلات در سال 1377. حيات 1379؛ سال5، شماره 9، صفحات 19 تا 26.

Choudhry Uk, Fitch MI, Srivastava R. Breast cancer detection practices of south Asian women knowledge, attitude sand beliefes. Oncol Nurs Forum 1998; 25: 1693– 701.

محمدي محمدعلي، دادخواه بهروز. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شهر اردبيل در مورد خودآزمايي پستان سال 1380، مجلة آموزشي و پژوهشي دانشكدة پرستاري و مامايي نسيبة ساري 1381؛ سال2، شماره (3و4): صفحات20 تا 24.

شعبانخاني بيژن، عبداللهي فاطمه. بررسي عملكرد زنان مراجعه كنندة به مراكز بهداشتي شهر ساري در مورد خودآزمايي پستان 1380. خلاصه مقالات اولين كنگرة پيشگيري از بيماري‏هاي غيرواگير 1381.

Vicki V. Enhancing breast cancer screening in the university setting. Cancer Nursing 1997; 20: 323–29.

Julliana M, Newman B. Early detection techniques in breast cancer management. Radiologic Technol- ogy 1997; 68, P: 309- 24.

##submission.downloads##

چاپ شده

2007-10-02

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده