بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه‌اي دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمايي در دو منطقه از ایران

نویسندگان

  • Mehri Delvarian-Zadeh دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هیأت علمی
  • Ahmad Khosravi دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیأت علمی
  • Nasrin Razavian-Zadeh دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار
  • Nahid Bolbol-Haghighi دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری مامایی- عضو هیأت علمی
  • Maryam Abbasian دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- عضو هیأت علمی.
  • Nozahatossadat Taghavi دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری مامایی- عضو هیأت علمی

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v6i1.91

کلمات کلیدی:

آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای، دختران مدارس راهنمایی، ایران.

چکیده

مقدمه: دختران نوجوان مادران آینده هستند و مفاهیم تغذیه‌ای آموخته شده به وسیله آن‌ها به دوران بزرگسالی منتقل می‌شود و نقش مهمی در سلامتی خانواده و کودکان دارد. این مطالعه با هدف ارزيابی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه­ای دختران دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی در دو منطقه از ایران انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تعداد 587 دانش‌آموز دختر در محدوه سنی 11 تا 16 سال در دو شهر شاهرود و ملایر در سال 1388 با روش نمونه‌گیری ساده تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذيه‌اي افراد از پرسش‌نامه‌ای استفاده شد که حاوی اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملكرد تغذیه‌ای برای نمونه‌ها بود. برآورد میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بدین نحو بود که افرادی که امتیازشان بیش‌تر از 75% حداکثر امتیاز بود، به‌عنوان خوب و مطلوب و افرادی که امتيازشان در محدوده‌ی 50-75% حداکثر امتیاز قرار داشتند و افرادی که کم‌تر از 50% حداکثر امتیاز را کسب کرده بودند، به‌عنوان ضعیف در نظر گرفته شدند.

نتایج: در مجموع در دو شهر اکثریت افراد دارای آگاهی متوسط (5/59%)، نگرش خوب (2/55%) و عملکرد متوسط (5/55%) بودند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادکه نوجوانان دختر از آگاهی و عملکرد متوسط برخوردار هستند و با توجه به اینکه عملکرد تغذیه­ای مطابق نگرش آن­ها نیست، ضرورت مداخلات تغذیه­ای مداوم را در نوجوانان آشكار می­سازد.

مراجع

Pourabollahi P, Ebrahimi M. Nutritional knowledge of senior high-school girls. The Journal of Qazvin Univ of Med Scien 2001;(16):27-33.[Persian].

Wardlaw MG, Hample SJ, Disilvestro AR. Nutrition from infancy through adolescence. In: Wheatley Calvin H, editors. Perspectives in nutrition. 6th ed. New York: WBC McGraw Hill Press;2004.p.636.

Jamie S. Nutrition in adolescence. In: Kathleen Mahan L, Escott- Stump S, editors. Krause’s food & nutrition therapy. 11th ed. Philadelphia: WB Saunders Co Press;2008.p.246-254.

Spear B. Adolescent growth and development. In: Rickert VI, editors. Adolescent nutrition assesment and management. New York: Thomson pub;1996.p.1-24.

Haddad EH, Johnston PK. Research: current and future. In: Rickert VI, editors. Adolescent nutrition assesment and management. New York: Thomson pub;1996.p.609-634.

Johnston PK, Haddad EH. Vegeterian and other dietary practices. In: Rickert VI, editors. Adolescent nutrition assesment and management. New York: Thomson pub;1996.p.57-83.

Taslimi Taleghani M, Djazayery A, keshavarz SA, Sadrzadeh Yeganeh H, Rahimi A. Effect of socio- economic status on the efficacy of nutrition education in promoting the nutritional knowledge, attitude and practice in first-grade guidance school girls in Tehran. Tehran University Medical Journal 2005;63(1):77-82.

Pena R, Quintanilla M, Navarro K, Martinez J, Castillo V, Perez W, et al. From "among girl friends" to "among mothers"--baseline research adjusts a health promoting intervention in Nicaragua. Am J Health Promot 2007;21(4):278-83.

Boyle MA, Long S. Personal nutrition. 3th ed. Minneapolis: West pub;1996.p.360-406.

Dwyer JT.Adoleseent. In: Ziegler EE, Filer LJ, editors. Peresent knowledge in nutrition. 7th ed. Washington DC: Ilsi Press;1996.p.404-413.

Boyle MA, Morris DH. Community nutrition in action an enterpreneurial approach. 2nd ed. Belmont/ CA: Wadsworth pub;1999.p.425-451.

Delvarianzadeh M, Khosravi A, Bolbolhaghighi N, Ebrahimi H. Relationship between anthropometric parameters with menarche age of school girls (11-14 years old) in Shahroud. Knowledge & Health 2008;3(3-4):43-47.

Azizi F، Rahmani M، Majid M، Allahverdian S، Ghanbili J, Ghanbarian A, et al. Serum lipid levels in an Iranian population of children and adolescents:Tehran lipid and glucose study. Eur J Epidemol 2001;17(3):281-8.

Toter K, Tilford S, Robinson Y K. Health education, effects and efficiency. Transelated to Persian by: Farzianpour F. Thehran: Boshra pub;1992.p.113.[Persian].

WHO: The health of young peopele a challenge and promise. Geneva: England Publications of the WHO;PP:1-13، 1993.

Health Office of family, school and population,.: Statistics issued in the academic year 2006-2007- Health Office of adolescent , youth and schools.[Persian].

Choobineh MA, Nazari Hesari S, Hossein D, Haghighizadeh MH. Study of nutritional knowledge of Ahwaz high school girls and th education effect. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2009;16(1):23-30.[Persian].

Azad Bakht l, Mirmiran B, Momenan AA, Azizi F. Knowledge, attitude and practice of guidance school and high school students in district-13 of Tehran about healthy diet. Iran Endocrine & Metabolism J 2003;17(4):409-416.[Persian].

Sajadi P. Evaluation and comparison of the nutritional status of girl students in secondary state and non-profit schools in Babol [dissertation]. Tehran:Health Faculty, Tehran University of Medical Sciences;2006.[Persian].

Kashavarze Mohammadi N. Evaluation of the knowledge, attitude and practice among high school girls in Qazvin city about iron deficiency anemia (IDA) 1997 [dissertation]. Tehran: Health Faculty, Tehran University of Medical Sciences; 1997.[Persian].

Nourmohamadi E, Goharabadi MH. Nutrition knowledge, attitudes and practices of physicians and medical students. Journal of Ghazvin University of Medical Sciences 2001;(19):68-80.[Persian].

Akhavan-Attar Z. Surveying the nutritional knowledge, attitude and practice of guidance school girls in district 12, in Tehran and some related affecting factors, in the academic year 1998 [dissertation]. Tehran: Health Faculty, Tehran University of Medical Sciences;1998.[Persian].

Xie B, Zhao X, Wu Q, Su Y. Survey on nutritional knowledge، attitude and practice among the resident in Beijing Guangzhou and Shanghai. Wei Sheng Yan Jiu 1997;26(5):343-8.

Tan C, Luo JY, Wang Z, Mou JS, Zhang LL, Fu Ch, et al. Knowledge, attitude, practice and related determinants on nutrition among caregivers of rural stranded children under 7-year-olds in China. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za zhi 2009;30(5):588-91.

Karimi B, Sadat Hashemi M, Habibian H. Study of the breakfast habits and its relationship with some factors in Semnan (Iran) pupils. Koomesh 2008;9(3):285-291.[Persian].

Abdelmonem SH, Al-Dosari SN. Breakfast habits and snacks consumed at school among Qatari schoolchildren age 9-10 years. Nutr Food Sci 2008;38:264-270.

Wahab SA, Mekawy AA, Ahmed RT, Mohsen WA. Skipping and dietary adequuancy of primary school children in Cario. J Appl Sci Res 2006;2:51-57.

Delvarianzadeh M, Sadeghian F. Malnutrition prevalence among rural school students. Payesh 2006;5(4):263-269.[Persian].

Esfar Jani F, Golestan B, Rasouli B, Roustaei R, Derakhshani K. Surveying the efficacy of education on nutritional knowledge and performance of adolescent girls. Pejouhandeh 2004;9(1(37)):21-29.[Persian].

Gholipour T, Anoosheh M, Ahmadi F. The effect of participation of girl students on consumption of fruit and vegetable in family. Iran Journal of Nursing (IJN) 2008;21(24):51-60.[Persian].

Lin W, Yang HC, Hang CM, Pan WH. Nutrition knowledge, attitude, and behavior of Taiwanese elementary school children. Asia Pac J Clin Nutr 2007;16 Suppl 2:S534-46.

Rasmussen M, Krolner R, Svastisalee CM, Due P, Holstein BE. Secular trends in fruit intake among danish schoolchildren,1988 to 2006. Int J Behav Nutr Phys Act 2008;31:5-6.

Schnohr C, Pedersen JM, Alcon MC, Curtis T, Bjerregaard P. Trends in the dietary patterns and prevalence of obesity among Greenlandic school children. Int J Circumpolar Health 2004;63 suppl 2:261-4.

Hamayeli Mehrabani H, Mirmiran P, Alaeian F, Azizi F. Changes in nutritional knowledge, attitude, and practices of adolescents in district 13 of Tehran after 4 years of education. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM) 2009;11(3 (SN 45)):235-243.[Persian].

Esfar Jani F, Golestan B, Roustaei R, Rasouli Batoul, Derakhshani K. Do the adolescent girls bear a desirable nutritional health state? Pejouhandeh 2005;10(3(45)):183-189.[Persian].

Kelishadi R, Sadri GH, Hashemipour M, Sarafzadegan N, Alikhassi A, Bashardust N, et al. Lipid profile and fat intake of adolescents: Isfahan healthy heart program- heart healthy promotion from children. Koomesh 2003;4:167-76.[Persian].

##submission.downloads##

چاپ شده

2011-11-27

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 > >>