طريقه انجام اصلاحات توسط نویسنده

در اين مرحله نويسنده مي‌بايست روي اخرين فايل اصلاحي مقاله (كه يا دفتر مجله آن را ارسال كرده و يا اينكه توسط نويسنده قبلاً ذخيره شده است) تغييرات خواسته شده را اعمال نموده و با رنگ زرد هايلايت نمايد. سپس فايل پاسخگويي را دانلود نموده و آن فرم را بر اساس تغييرات كامل نمايد. پس از انجام اين دو مرحله هر دو فايل را بارگذاري نمايد.

دانلود فايل پاسخگويي