تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Javad Almasi 1
, Kamal Azizbeigi ORCID: 0000-0002-5963-2323
, Khalid Mohammad Zade Salamat 2
, Behshad Naghsh Tabrizi 3
, Mohammad Ali Azarbaijani 4
گروه تربیت بدنی- واحد سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج- ایران
فوق تخصص قلب و عروق- دانشگاه علوم پزشکی همدان.
گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.

چکیده


مقدمه: فشار اکسیداتیو مساله ای مهم در کاهش سرعت ریکاوری بیماران بای پس می باشد.  آنتی اکسیدان  نقش مهمی در تعدیل فشار اکسداتیو و التهاب بیماران دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات هم افزایی رزوراتول با برنامه بازتوانی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی بود.  

مواد و روشها: تعداد 40 بیمار قلبی پس از جراحی بای پس به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی  در چهار گروه  مکمل رزوراتول  (10= n)  مکمل رزوراتول و بازتوانی قلبی (10= n)،  بازتوانی (10= n)، و کنترل  (10= n) قرار داده شدند. تمرینات توانبخشی هشت هفته و سه روز،   یک روز در میان انجام شد آزمودنیها روزانه 400 میلی گرم رزوارتول مصرف میکردند.  نمونه گیری خون قبل و 48 ساعت بعد از تمرینات و مکمل سازی انجام شد و غلظت TG، LDL، VLDL ، HDL و کلسترول اندازه گیری شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد غلظت تری گلیسیرید و کلسترول نسبت به کنترل در گروه  رزوارتوول، توانبخشی و توانبخشی و مکمل بهبود یافت در حالیکه تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد(05/0˃p). تغییرات LDL در بازتوانی- رزوراترول  تنها اختلاف معنی داری  با گروه بازتوانی(046/0=p) وکنترل  داشت (028/0=p)  داشت. میانگین غلظت HDL در گروه رزوراترول نسبت به کنترل به طور معنی داری بیشتربود(007/0=p). 

نتیجه گیري: می توان گفت ترکیب رزوارتول و تمرینات منتخب ورزشی  موجب بهبود برخی از پروفایل لییدی شده و نسبت به تمرینات توانبخشی و مکمل به تنهایی بر برخی از پروفایل لیپیدی تاثیر گذاری بهتری دارد.


واژه های کلیدی


رزوراتول، بیماران قلبی، برنامه بازتوانی قلبی، نیم رخ لیپیدی

تمام متن:

PDF

مراجع


World health organization. Cardiovascular disease mediacenterel, 311-171.

Mozafari A, Hejazi SF, Baharvand A, Marvi M, Olomi Doran V, Mohebi S, Gharebeigloo M. The effect of cardiac rehabilitation on the results of 6-minute walk test in post angioplasty cardiac patients referred to Shahid Beheshti Hospital in Qom city, Iran. Qom Univ Med Sci J 2015;9:41-7.[Persian].

Zordoky BN, Robertson IM, Dyck JR. Preclinical and clinical evidence for the role of resveratrol in the treatment of cardiovascular diseases. Biochim Biophys Acta 2015; 1852:1155-77. doi: 10.1016/j.bbadis.2014.10.016

Shabani R, Mozaffari M, Heidari Moghadam R, Shirmohamadi T, Vafaee R. Effect of cardiac rehabilitation program on quality of life in patients with myocardial infarction in Hamadan. Research in Medicine 2013;36:117-22.

Wang H, Yang Y, Qian HY, Zhang Q, Xu H, Li JJ. Resveratrol in cardiovascular disease: what is known from current research? Heart Fail Rev 2012;17:437-48. doi: 10.1007/s10741-011-9260-4

Franklin BA, Whaley MH, Howley ET, Balady GJ, ACSM. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006; 112-119.

Petrovski G, Gurusamy N, Das DK. Resveratrol in cardiovascular health and disease. Ann N Y Acad Sci 2011;1215:22-33. doi: 10.1111/j.1749-6632.2010.05843.x

Liu X, Tian J, Bai Q, Ashraf MA, Sarfraz M, Zhao B. The effect and action mechanism of resveratrol on the vascular endothelial cell by high glucose treatment. Saudi J Biol Sci 2016; 23:S16-21. doi: 10.1016/j.sjbs.2015.06.021

Guyatt GH, Sullivan MJ, Thompson PJ, Fallen EL, Pugsley SO, Taylor DW, et al. The 6-minute walk: a new measure of exercise capacity in patients with chronic heart failure. Can Med Assoc J 1985;132:919-23.

Adams J, Cline M, Reed M, Masters A, Ehlke K, Hartman J. Importance of resistance training for patients after a cardiac event. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2006;19:246-8.

Hong SW, Jung KH, Zheng HM, Lee HS, Suh JK, Park IS, et al. The protective effect of resveratrol on dimethylnitrosamine-induced liver fibrosis in rats. Arch Pharm Res 2010;33:601-9. doi: 10.1007/s12272-010-0415-y

Faghihzadeh F, Adibi P, Hekmatdoost A. The effects of resveratrol supplementation on cardiovascular risk factors in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Br J Nutr 2015;14;114:796-803. doi: 10.1017/S0007114515002433

Van der Made SM, Plat J, Mensink RP. Resveratrol does not influence metabolic risk markers related to cardiovascular health in overweight and slightly obese subjects: a randomized, placebo-controlled crossover trial. PLoS One 2015;19:10:e0118393. doi: 10.1371/journal.pone.0118393

Zortea K , Franco VC, Francesconi LP , Cereser KM, Lobato MI, Belmonte-de-Abreu PS. Resveratrol supplementation in schizophrenic patients: a randomized clinical trial evaluating serum glucose and cardiovascular risk factors. Nutrients 2016;8:73. doi: 10.3390/nu8020073

Fullerton MD, Steinberg GR. SIRT1 takes a backseat to AMPK in the regulation of insulin sensitivity by resveratrol. Diabetes 2010;59:551-3. doi: 10.2337/db09-1732
DOI: 10.22100/jkh.v13i2.1863

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.