بررسی ارتباط کمردرد با عوامل روانی- اجتماعی و استرس های روانشناختی شغلی در پرستاران بیمارستان¬های شهر آمل

Seyed Hamid Sharifnia
, Ali-akbar Haghdoost
, Mostafa Qorbani
, Fatemeh Hajihoseini
, Rogheyeh Nazari
, Hamid Hojati
, Sosan Saatsaz
دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مركز تحقيقات فيزيولو‍ژي- دانشيار اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان- عضو هيأت علمي- گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي
دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری.
دانشگاه علوم پزشکی بابل- گروه مامايي-کارشناس ارشد مامایی.

چکیده


مقدمه: پرستاران به­عنوان یک گروه پرخطر برای ابتلا به کمردرد شغلی شناخته شده­اند. این پژوهش به­منظور تعیین ارتباط کمردرد با عوامل روانی- اجتماعی و استرس­های روانشناختی شغلی در پرستاران بیمارستان­های شهر آمل انجام شد.

مواد و روش­ها: در این مطالعه تحلیلی 400 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهر آمل پرسش­نامه­ای شامل 3 قسمت اطلاعات دموگرافیک، استرس­های روانی- اجتماعی مرتبط با کار و استرس­های روانشناختی مرتبط با کار را تكميل نمودند. نتايج به­صورت نسبت شانس خام و تطبيق شده و فاصله اطمينان 95% بيان گرديد.

نتایج: 324 نفر (81%) پرستاران شرکت­کننده طی یک سال گذشته حداقل یک بار کمردرد را تجربه کرده­اند. میانگین سنی شرکت­کنندگان 2/6+ 4/32 سال، میانگین قد 7/8+7/166 سانتی­متر و میانگین وزن 8/9+7/67 کیلوگرم بود. از میان مشخصات فردی زن بودن (8/2OR=)، انجام ورزش منظم (4/0OR=)، افزایش قد به ازای هر سانتی­متر (06/1OR=) و افزایش وزن به ازای هرکیلوگرم (04/1OR=) ارتباط معناداری با کمردرد نشان دادند. از میان عوامل روانی- اجتماعی مرتبط با کار مشاهده شد به ازای هر یک درجه افزایش در شدت نارضایتی ارتباط با همکاران احتمال بروز کمردرد 80% بیش­تر می­شود و از میان عوامل استرس­زای شغلی به ازای هر یک درجه افزایش در طیف (همیشه، بیش­تر اوقات، بعضی وقت­ها، هرگز) عجله در کار احتمال بروز کمردرد 40% کم­تر می­شود.

نتیجه­گیری: کمردرد یکی از جدی­ترین مشکلات شغل پرستاري می­باشد که با استرس­های روانشناختی محیط کار در ارتباط است. بنابراین تعدیل و اصلاح محیط روانی- اجتماعی بیمارستان و آموزش تکنیک­های کاهش استرس به­منظور پيشگیری یا کاهش عوارض ناشی از کمردرد ضروری به­نظر می­رسد

واژه های کلیدی


کمردرد، عوامل روانی اجتماعی، استرس¬های روانشناختی، پرستاران.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Phipps WJ, Monahan FD, Sands JK, Marek JF, Neighbors M. Medical Surgical Nursing. 7th ed. St.Louis: Mosby;2003.p.1570-4.

Rucker K, Rosomoff HL, Rosomoff RS. Low back pain: a symptom based approach to diagnosis and treatment. Boston: Butterworth-Heinemann 2001.p.300-6.

Yip Y. A study of work stress patient handling activities and the risk of low back pain among nurses in Hong Kong. J Adv Nurs 2001; 36(6):794-804.

Maul I, Laubli T, Klipstein A, Krueger H. Course of low back pain among nurses: a longitudinal study across eight years. Occup Environ Med 2003;60(7):497-503.

Corona G, Amedei F, Miselli F, Padalino MP, Tibaldi S, Franco G. Association between relational and organizational factors and occurrence of musculoskeletal disease in health personnel. G Ital Med Lav Ergon 2005;27(2):208-12.

French P, Flora LF, Ping LS, Bo LK, Rita WH. The prevalence and couse of occupational back pain in Hong Kong registered nurses. J Adv Nurs 1997;26(2):380-388.

Mohseni Bandpey MA, Fakhri M, Ahmad Shirvani M, Bagheri Nesami M, Khalilian A. Epidemiological aspects of low back pain in nurses. J Babol University of Medical Sciences 2005;7(2):35-40.[Persian].

Sadeghian F, Kallalian Moghaddam H, Javanmard M, Khosravi A, Adel Nia S. An epidemiological survey of low back pain and its relationship with occupational and personal factors among nursing personnel at hospitals of Shahrood Faculty of Medical Sciences. Iranian South Medical Journal 2005;8(1):75-82.[Persian].

Choobineh A, Rajaeefard A, Neghab M. Perceived demands and musculoskeletal disorders among hospital nurses. Hakim Research Journal 2007;10(2):70-75.[Persian].

Yip YB. New low back pain in nurses: work activities work stress and sedentary lifestyle. Journal of Advanced Nursing 2004; 46(4):430-9.

Feyer A, Herbision P, Williamson A, Silva ID, Mandryk J, Hendrie L, et al. The role of physical and psychological factors in occupational low back pain: a prospective cohort study. Occup Environ Med 2000;57(2):116-120.

Corona G, Monduzzi G, Minerva M, Amedei F, Franco G. Individual, ergonomic and psychosocial risk factors affect musculoskeletal disorders in nurses, physiotherapists and VDU users. G Ital Med Lav Erg 2004;26:201-2.

Violante FS, Fiori M, Fiorentini C, Risi A, Garagnani G, Bonfiglioli R, Matioli S. Associations of psychosocial and individual factors with three different categories of back disorder among nursing staff. J Occup Health 2004;46(2):100-8.

Johansson AC, Cornefjord M, Bergkuist L, Ohrvik J, Linton SJ. Pyschosocial stress factors among patients with lumbar disk herniation, scheduled for disc surgery in comparsion with patents scheduled for arthroscopic knee surgery. Eroup Spine Journal 2007;16:961-970.

Janwantanakul P, Pensri P, Jiamjarasrangsi W, Sinsongsook T. Associations between prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms of the spine and biopsychosocial factors among office workers. J Occup Health 2009;51(2):114-122.

Verbeek JH, Van der Beek AJ. Psychosocial factors at work and back pain: a prospective study in office workers. Int J Med Environ Health 1999;12(1):29-39.

Hartvigsen J, Lings S, Leboeuf-Yde C, Bakketeig L. Psychosocial factors at work in relation to low back pain and consequences of low back pain; a systematic, critical review of prospective cohort studies. Occup Environ Med 2004;61(1):501-511.

Bigos SJ, Battie MC, Spengler DM, Fisher LD, Fordyce WE, Hansson TH, et al. A prospective study of work perceptions and psychological factors affecting the report of back injury. Spine1991;16(1):1-6.

Smedley J, Egger P, Cooper C, Coggon D. Manual handling activities and risk of low back pain. Occup Environ Med 1995;52(3):160-63.

Squadroni R, Barbini N. Ergonomic analysis of nursing activities in relation to the development of musculoskeletal disorders. Assist Inferm Ric 2003;22(3):151-8.

Martinelli S, Artioli G, Vinceti M, Bergomi M, Bussolanti N, Camellini R, et al. Low back pain risk in nurses and its prevention. Prof Inferm 2004;57(4):238-42.

Marena C, Gervino D, Pisterio A, Azzaretti S, Chiesa P, Lodola L, et al. Epidemiologic study on the prevalence of low back pain in health personnel exposed to manual handling tasks. G Ital Med Lav Ergon 1997;19(3):89-95.

Lorusso A, Bruno S, Labbate N. A review of low back pain and musculoskeletal disorders among Italian nursing personnel. Ind health 2007;45(5):637-644.

Mandel JH, Lohman W. Low back pain in nurses: the relative importance of medical history, work factors, exercise and demographics. Res Nurse Health 1987;10(3):165-70.

Stubbs DA, Buckle PW, Hudson MP, Rivers PM, Worringham CJ. Back pain in the nursing profession. I. Epidemiology and pilot methodology. Ergonomics 1983;26(8):755–65.

Burdorf A, Scorock G. Positive and negative evidence of risk factors for back disorders. Scand J Work Environ Health 1997;23(4):243-56.

Ostgaard HC, Andersson GB, Karlsson K. Prevalence of back pain in pregnancy. Spine 1991;16(5):549-52.

Worku Z. Prevalence of low- back pain in Lesotho mothers. J Manipulative Physiol Ther 2000;23(3):147-154.

Leboeuf YC. Smoking and low back pain. A systematic literature review of 41 journal articles reporting 47 epidmiologic studies. Spine 1999;24(14):1463-70.

Noorizadeh SH. Behdasht va salamate sotone mohreha. Tehran: Iran University of Medical Sciences and Health Services; 2001.p.50-55.[Persian].

Hoogendoorn WE, Bongers PM, De Vet HC, Houtman IL, Ariens GA, Van Mechelen W, et al. Psychosocial work characteristics and psychological strain in relation to low-back pain. Scand J Work Environ Health 2001;27(4):258-267.

Johnston JM, Landsittel DP, Nelson NA, Gardner LI, Wassell JT. Stressful psychosocial work environment increases risk for back pain among retail material handlers. American Journal International Medicine 2003;43(2):179-87.

Farrington A. Stress and nursing. British Journal of Nursing 1995; 4:574-578.

Charnley E. Occupational stress in the newly qualified staff nurse. Nurs Stand 1999;13(29):33-36.

Frymoyer JW, Pope MH, Clements JH, Wilder DG, Macpherson B, Ashikaga T. Risk factors in low- back pain. An epidemiological survey. J Bone Joint surg Am 1983;65(2):213-8.

Mannion AF, Dolan P, Adams MA. Psychological questionnaires: do abnormal scores precede or follow first- time low back pain?. Spine 1996;21(22):2603-2611.

Dunn KM, Croft PR. Epidemiology and natural history of low back pain. Eura Medicophys 2004;40(1):9-13.

Haggman S, Maher CG, Refshauge KM. Screening for symptoms of depression by physical therapists managing low back pain. Phys Ther 2004;84(12):1157-66.
DOI: 10.22100/jkh.v4i4.193

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.