بررسی اثر تجویز آبستاتین بر بهبود اضطراب، مرگ سلولی نکروز و آپوپتوزیس در ناحیه هیپوکامپ در مدل سندرم جنین الکلی در موش‌های صحرایی نر

Azadeh Toosi1 0000-0002-9227-0627
, Hooman Shajiee2
, Mehdi Khaksari3* 0000-0002-2240-1521
, Vida Hojati4
, Golamhassan Vaezi5
1- دانشجوی دکترای تخصصی- گروه زیست‌شناسی- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.
2- استادیار-گروه زیست‌شناسی- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.
3- دانشیار- گروه فیزیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران
4- استادیار- گروه زیست‌شناسی- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.
5- استاد- گروه زیست‌شناسی- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.

چکیده


-DOI: 10.22100/jkh.v14i4.2310