بررسی رفتار سلول‌های MG63 برداربست نانوکامپوزیتی الکتروریسی‌شده پلی‌کاپرولاکتون/کربن کوانتوم دات حاوی کاپتوپریل به منظور مهندسی بافت استخوان

  • Mina Ghorghi1 1- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشکده فناوری‌های نوین -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
  • Anneh Mohammad Gharravi2 2- مركز تحقيقات مهندسي بافت و سلول‌هاي بنيادي- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ایران. http://orcid.org/0000-0001-5113-5982
  • Mohammad Rafeeinia3 3- مرکز تحقیقات بیوسنسور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
DOI:

چکیده

-
انتشار مقاله
ژوئیه 7, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
GHORGHI1, Mina; GHARRAVI2, Anneh Mohammad; RAFEEINIA3, Mohammad. بررسی رفتار سلول‌های MG63 برداربست نانوکامپوزیتی الکتروریسی‌شده پلی‌کاپرولاکتون/کربن کوانتوم دات حاوی کاپتوپریل به منظور مهندسی بافت استخوان. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2387>. تاریخ دسترسی: 07 اوت 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2387.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي