ساخت نانو حامل‌های نیوزومی حاوی عصاره آبی Hedera helix و مقایسه سمیت عصاره آزاد و عصاره‌ی نیوزومه بر رده‌ی سلولی HT29 سرطان کولون

  • Fatemeh Parnian - کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی- گروه زیست فناوری- پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- یزد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-5457-8030
  • Seyed Hossein Hekmati-Moghaddam - دانشیار- گروه علوم آزمایشگاهی- دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- يزد- ايران. http://orcid.org/0000-0001-9859-3753
  • Mohammad Majdizadeh - کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی- گروه زیست فناوری- شرکت ریز زیست فناوران فردانگر- پارک علم و فناوری یزد- يزد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-1274-2170
  • Ali Jebali - استادیار- گروه علوم آزمایشگاهی- دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- يزد- ایران.
  • Bibi Fatemeh Haghiralsadat* - استادیار- مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت- پژوهشکده علوم تولید مثل- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- يزد- ایران. 6- گروه علوم و فنون نوین- دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- یزد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-8655-2118

چکیده

مقدمه: نیوزوم حاملی لیپیدی هست که می‌تواند برخی چالش‌های پیش روی رسانش داروهای گیاهی به بافت‌ها را برطرف نماید. هدف از پژوهش حاضر ساخت و بررسی فیزیوشیمیایی نانوحامل‌های نیوزومی حاوی عصاره عشقه و ارزیابی سمیت آن بر رده سلولی HT29 سرطان کولون است.
مواد و روش‌ها: دو فرمولاسیون نیوزومی F0  (30 درصد کلسترول و 70 درصد توئین60) و F1 (30 درصد کلسترول و 70 درصد اسپن 60) حاوی عصاره عشقه با استفاده از روش فیلم لایه نازک ساخته شد. سپس با توجه به میزان بارگذاری دارو، یکی از فرمولاسیون‌ها انتخاب گردید. الگوی رهایش دارو در شرایط سلول سالم و سرطانی، اندازه و بار سطحی نانو ذرات (با استفاده از DLS) و شکل ظاهری نانو ذرات (با استفاده از SEM) فرمولاسیون منتخب بررسی شد. در پایان سمیت سامانه نیوزومی حاوی عصاره و عصاره آزاد بر رده سلولی HT29 با استفاده از روش MTT بررسی شد و ورود سامانه‌ی نیوزومی به سلول‌های HT29 با استفاده از رنگ‌آمیزی سامانه و سلول، مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: درصد بارگذاری عصاره، اندازه و پتانسیل زتا برای فرمولاسیون منتخب (F1) به‌ترتیب 43/2±43/95 درصد، nm5/132 و mV69/2±47/41- می‌باشد. رهایش دارو از سامانه نیوزومی طی 48 ساعت در شرایط سلول سالم و سرطانی آهسته می‌باشد. شکل ظاهری نانو ذرات صاف و کروی بوده و عصاره نیوزمه در مقایسه با عصاره آزاد سمیت بیشتری برروی رده سلولی HT29 سرطان کولون داشته است.
نتیجه‌گیری: فرمولاسیون نیوزومی حاصل از پژوهش حاضر را با توجه به برخورداری از ویژگی‌های فیزیوشیمیایی مناسب، می‌توان جهت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه سرطان کولون پیشنهاد نمود.
انتشار مقاله
اكتبر 19, 2020
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
PARNIAN, Fatemeh et al. ساخت نانو حامل‌های نیوزومی حاوی عصاره آبی Hedera helix و مقایسه سمیت عصاره آزاد و عصاره‌ی نیوزومه بر رده‌ی سلولی HT29 سرطان کولون. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], اكتبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2405>. تاریخ دسترسی: 05 مارس 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i3.2405.