بررسی اثرات محافظتی اسنیک اسید بر آسيب كليوي ایجاد شده ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی

نویسندگان

  • Nasser Mogharabian1 1- مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروري- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ايران.
  • Mehdi Khaksari2 2- دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ايران. orcid http://orcid.org/0000-0002-2240-1521
  • Tahereh Eslami3 3- كمیته تحقیقات دانشجويی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ايران.
  • Nooshin Ahmadian Chashmi4 4- مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروري- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ايران.
  • Hossein Khastar5* 5- مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروري- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ايران. orcid http://orcid.org/0000-0003-1605-3572

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2421

چکیده

مقدمه: سیس پلاتین یک داروی ضدسرطانی است که در درمان سرطان‌های مختلف استفاده می‌شود، ولی عوارض جانبی متعددی مانند هپاتوتوکسیسیتی، نفروتوکسیسیتی و نوروپاتی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات محافظتي اسنیک اسید بر آسيب كليوي ايجاد شده در نفروتوكسيسيتي ناشي از سیس پلاتین در موش صحرايی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این بررسی30 موش صحرایی نر به‌صورت تصادفی در 3 گروه کنترل، گروه سیس پلاتین با دوزmg/kg 10 و گروه سیس پلاتین mg/kg 10 + اسنیک اسید با دوزmg/kg 100 به مدت 7 روز قرار گرفتند. در روز هشتم همه موش‌ها بی‌هوش شده و نمونه خون به‌طور مستقیم از قلب گرفته شد و بافت کلیه جهت بررسی استرس اکسیداتیو جمع‌آوری شد.

نتايج: سیس پلاتین موجب افزایش BUN و کراتینین پلاسما نسبت به گروه کنترل گردید. همچنین در گروه سیس پلاتین مالون دی آلدئید (MDA) بافت کلیه افزایش‌یافته و گلوتاتیون (GSH) کاهش‌یافته بود. درمان با اسنیک اسید منجر به کاهش معنی‌دار BUN و کراتینین و MDA نسبت به گروه سیس پلاتین و افزایش معنی‌دار GSH نسبت به گروه سیس پلاتین گردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به بهبود شاخص‌های عملکرد کلیوی و کاهش استرس اکسیداتیو در گروه اسنیک اسید، تجویز اسنیک اسید تا حدی اثر محافظتی در برابر آسیب کلیوی ناشی از استرس اکسیداتیو ایجاد شده از مصرف سیس پلاتین دارد.

بیوگرافی نویسنده

  • Hossein Khastar5*، 5- مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروري- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ايران.

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2020-09-29

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي