تأثير هم‌افزايی ورزش تناوبی شديد و تروگزروتين بر آسيب قلبی و عملکرد ميتوکندری در سميت قلبی ناشی از دوکسوروبيسين

  • Aboalghasem Taghavi Holagh - دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی- گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی- واحد علوم و تحقيقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ايران. http://orcid.org/0000-0001-7368-2290
  • Hossein Abed Natanzi* - استاديار فيزيولوژی ورزشی- گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی- واحد علوم و تحقيقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ايران. http://orcid.org/0000-0001-6638-1131
  • Reza Badalzadeh - استاد فيزيولوژی پزشکی- مرکز تحقيقات پزشکی مولکولی و گروه فيزيولوژی- دانشگاه علوم پزشکی تبريز- تبريز- ايران. http://orcid.org/0000-0002-8092-7820
  • Farshad Ghazalian - استاديار فيزيولوژی ورزشی- گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی- واحد علوم و تحقيقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ايران. http://orcid.org/0000-0002-4876-6561

چکیده

مقدمه: دوکسوروبيسين (DOX)٬ داروی مؤثر در درمان انواع سرطان است که کاربرد آن به‌دليل سميت قلبی ناشی از دوز تجمعی به ميزان زيادی محدود شده است. تروگزروتين (TRX) از فلاونوئيدروتين مشتق می‌شود و خواص فارماکولوژيکی دارد. هدف از تحقيق حاضر بررسی تأثير هم‌افزايی تمرين HIIT و تروگزروتين در کاهش سميت قلبی ناشی از DOX و شاخص‌های عملکرد ميتوکندری در سلول‌های قلبی رت‌ها است.
مواد و روش‌ها: رت‌های ويستار نر به‌صورت تصادفی در پنج گروه (۱۰n=) تقسيم شدند: ۱- Control ۲- DOX، ۳- HIIT+DOX، ۴-TRX+DOX ۵- HIIT+TRX+DOX. پس از آخرین تمرین HIIT، رت‌های تمرین کرده و گروه کنترل مربوطه تحت تزریق داخل صفاقی DOX با دوز mg/kg 20 قرار گرفتند. ميزان تغييرات CKMB، با روش اسپکتوفوتومتری و آزمون الايزا، ROS ميتوکندری و پتانسيل غشاء ميتوکندری با تعين شدت رنگ‌هاي فلورسنت مربوطه انداز‌ه‎گيری شد.
نتایج: تزريق DOX ميزان CKMB سرم را در رت‌ها افزايش داد (05/0>P). تمرين HIIT و مصرف تروگزروتين، هر کدام به تنهايی، ميزان CKMB سرم و ROS ميتوکندری را کاهش داد (05/0>P) و تأثير توأم آنها بيشتر از هر کدام به تنهايی بود (0۱/0>P). همچنين تزريق DOX باعث کاهش پتانسيل غشاء ميتوکندری در رت‌ها شد (0۱/0>P). درحالي‌که اثر تمرين HIIT و نيز اثر مصرف تروگزروتين هر کدام به تنهايی در افزايش پتانسيل غشاء ميتوکندری معنی‌دار نبود به‌کارگيری توام آنها باعث افزايش معنی‌دار پتانسيل غشاء ميتوکندری در رت‌ها شد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: تأثیر توأم تمرين HIIT و تروگزروتين برای پيشگيری از سميت قلبی ناشی از DOX و بهبود عملکرد ميتوکندری در سلول‌های قلبی رت‌ها مؤثرتر از کاربرد هر يک از اين راه‌کارها به تنهايی می‌باشد.
انتشار مقاله
اكتبر 19, 2020
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
TAGHAVI HOLAGH, Aboalghasem et al. تأثير هم‌افزايی ورزش تناوبی شديد و تروگزروتين بر آسيب قلبی و عملکرد ميتوکندری در سميت قلبی ناشی از دوکسوروبيسين. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], اكتبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2434>. تاریخ دسترسی: 05 مارس 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i3.2434.