مخازن پیش چاپ (Pre-print repositories) و Medrxiv

  • Anneh Mohammad Gharravi - دانشیار علوم تشریحی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. - سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه. http://orcid.org/0000-0001-5113-5982

چکیده

مخازن پیش چاپ (Pre-print repositories) سرورها و بایگانی‌های هستند که حاوی مقالات داوری و چاپ نشده در مجلات علمی می‌باشند. بررسی سرقت ادبی (Plagiarism) درمورد نسخه‌های خطی در مخازن پیش از چاپ صورت می‌گیرد، اما فرآیند ویرایش انجام نمی‌شود. مخازن پیش چاپ متعددی در طی سال‌های اخیر پدید آمده است.
چرا مخازن پیش چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
برخی از محققان ممکن است احساس کنند که فرآیند داوری دانشگاهی سنتی، روندی طولانی و مشخص است که بعضی اوقات چندین ماه طول می‌کشدکه می‌تواند به‌طور بالقوه انتشار یافته‌های مهم تحقیقات (امسال به‌خصوص در مورد ۱۹COVID) را به تأخیر بیاندازد. این مخازن پیش چاپ یک روش عالی برای محققان برای ارسال سریع یافته‌های خود و به‌دست آوردن بازخورد از سایر محققان در حوزه خود هستند در نتیجه الزامات مرور طولانی ژورنال را نادیده می‌گیرند. از آنجایی‌که می‌توانند یافته‌های خود را فوراً برای جامعه علمی در دسترس قرار دهند بنابراین قبل از ارسال به مجلات درباره پیش‌نویس مقاله خود بازخورد دریافت می‌کنند.
Medrxiv که med-archive تلفظ می‌گردد یک مخزن پیش چاپ و سرور اینترنتی است که مقالات چاپ نشده در حوزه علوم بهداشتی را پوشش می‌دهد. این مخزن حاوی مقالات کامل اما منتشر نشده در زمینه‌های پزشکی، تحقیقات بالینی و علوم بهداشتی می‌باشد. این مقالات هنوز تحت داوری همتا (Peer review) قرار نگرفته‌اند. سرور اشاره می‌کند که این وضعیت اولیه و نسخه‌های خطی نباید برای کاربرد بالینی در نظر گرفته شوند و یا برای گزارش‌دهی به‌عنوان اطلاعات موثق استفاده شوند.  Medrxiv در سال ۲۰۱۹ با کمک مؤسسات زیر طراحی و راه‌اندازی گردید:
Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), BMJ (a medical publisher), Yale University
در سال‌های اخیر مؤسسات و مجلات معتبر و متعددی از جمله  BMJو نیز The JAMA Network که در حدود 30 مجله را پوشش می‌دهد از این سیستم استفاده می‌کنند و قبل از داوری و چاپ، مقالات را به شکل پیش چاپ نمایش می‌دهند.
Medrxiv و سرور مشابه آن bioRxiv که حاوی مقالات بیولوژیکی است در سال 2019 و 2020 منابع اصلی انتشار تحقیقات درباره ۱۹COVID بوده‌اند از فوریه سال ۲۰۲۰medRxiv  در نمایه پابمد ایندکس می‌گردد (3-1).
انتشار مقاله
اكتبر 19, 2020
نوع مقاله
نامه سردبیر
چگونه ارجاع دهیم؟
GHARRAVI, Anneh Mohammad. مخازن پیش چاپ (Pre-print repositories) و Medrxiv. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], اكتبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2489>. تاریخ دسترسی: 05 مارس 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i3.2489.