تعیین اثربخشی روغن خراطین در درمان اختلال نعوظ در مردان مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیز

نویسندگان

 • Behnaz Sedighi - عصب‌شناسی گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات مغز و اعصاب بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-4230-0955
 • Abbas Sanjaripour* - مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-5817-4754
 • Leila Karimi - مرکز تحقیقات علوم رفتاری، موسسه سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج، تهران، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0001-8928-8220
 • Rostam Seyfoldin - متخصص مغز و اعصاب، گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات مغز و اعصاب، بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-1209-1806
 • Salman Daneshi - گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-9199-0382
 • Sepideh Mirzaie - گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0003-1444-4561
 • Kiavash Hushmandi - گروه بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، بخش اپیدمیولوژی و بیماری‌های مشترک، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0001-5682-5392
 • Mehdi Raei - مرکز تحقیقات بهداشت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-5899-4744

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i2.2566

چکیده

مقدمه: از عوامل لازم برای  نعوظ موفق عملکرد صحیح سیستم عصبی، هورمونی، روانی و شریانی است.یکی از مشکلات بیماران دچار مالتیپل اسکلروزیز (MS)اختلال نعوظ است که به دلیل  تخریب مسیرهای عصبی  ایجاد می شود.  این مطالعه به عنوان اولین پژوهش با هدف اثربخشی روغن خراطین در درمان اختلال نعوظ در مردان مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیز انجام شد.

 مواد و روش ها : این کارآزمایی بر روی 50 بیمار مرد مبتلا به MS که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل با رعایت معیارهای ورود و خروج قرار گرفتند، انجام شد. دو گروه مدت سه ماه به ترتیب تحت درمان موضعی با روغن خراطین و  روغن زیتون قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی بین المللی نعوظ قبل و سه ماه بعد از به کارگیری روغن خراطین استفاده شد. اطلاعات حاصله توسط نرم افزار آماری SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات کارکرد نعوظ، اوج لذت جنسی، رضایتمندی از تماس جنسی و رضایتمندی کلی در گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنادار وجود داشت (pvalue<0/05) اما تفاوت میل جنسی در دو گروه از نظر آماری معنادار نبود (pvalue>0/05).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که روغن خراطین منجر به بهبود عملکرد جنسی بیماران مبتلا به MS می گردد اما با توجه به اینکه این مطالعه اولین پژوهش در این زمینه است نیاز به مطالعات بیشترجهت بررسی  عوارض احتمالی استفاده طولانی مدت آن واثبات تاثیر قطعی آن بر عملکرد جنسی  وجود دارد.

کلمات کلیدی: روغن خراطین، عملکرد جنسی، اختلالات نعوظ

 

بیوگرافی نویسندگان

 • Behnaz Sedighi، - عصب‌شناسی گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات مغز و اعصاب بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
   
 • Abbas Sanjaripour*، - مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران.
   
 • Leila Karimi، - مرکز تحقیقات علوم رفتاری، موسسه سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج، تهران، ایران.
   
 • Rostam Seyfoldin، - متخصص مغز و اعصاب، گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات مغز و اعصاب، بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
   
 • Salman Daneshi، - گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران.
   
 • Sepideh Mirzaie، - گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
   
 • Kiavash Hushmandi، - گروه بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، بخش اپیدمیولوژی و بیماری‌های مشترک، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
   
 • Mehdi Raei، - مرکز تحقیقات بهداشت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
   

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-07-13

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي