تفاوت استرداد یا سلب اعتبار (Retraction) و پس گرفتن مقاله Article withdrawal))

  • Anneh Mohammad Gharravi1,2 1- دانشیار علوم تشریحی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.2- سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه. http://orcid.org/0000-0001-5113-5982

چکیده

در جدول زیر به مقایسه تفاوت استرداد یا سلب اعتبار (Retraction) و پس گرفتن مقاله Article withdrawal)) پرداخته می شود(1)

Withdrawal


Retraction


 


پس گرفتن مقاله توسط نویسنده مسئول و یا ادیتور پیش از اتخاذ تصمیم نهایی توسط مجله


بازپس گیری انتشار یک مقاله پس از چاپ


تعریف


توسط نویسنده :
اعلام  نقص در کدهای اخلاق
اعلام تناقض در داده‌ها با ذکر دلیل
اعلام نقص در روش کار و یا نتایج با ذکر دلیل
 
توسط ادیتور مجله:
کشف نقص در داده‌ها و یا روش‌کار
کشف فریبکاری
عدم رعایت قوانین نویسندگی از طرف نویسنده (گان)
احراز سرقت ادبی
احراز هرگونه قصور در نشر


خطای انسانی: تحلیل آماری نامطمئن، خطا در جمع‌آ‌وری داده و یا دسته‌بندی آنها، و اموری از این قبیل که در داوری مورد تردید نبوده است. خطای انسانی محسوب می‌گردد.
 
تخلف علمی عمدی: عدم تطابق با قوانین تحقیق و تحریف داده‌ها شامل دست‌کاری در تصاویر و سرقت علمی، ارسال مقاله هم‌زمان برای چندین مجله، مغایرت در اهداف، داده‌‌سازی و یا دست‌کاری داده‌‌ها


دلایل


در هرمرحله قبل از چاپ:
بررسی اولیه
داوری
اصلاحات
نسخه انلاین بدون شماره


پس از چاپ با شماره


زمان در فرایند داوری و چاپ


نیازی نیست


یک مقاله Retraction Note توسط متقاضی ( نویسنده یا سردبیر) در مجله سابمیت و سپس پذیرفته شود


اقدام بعدی

 
انتشار مقاله
مارس 16, 2020
نوع مقاله
نامه سردبیر
چگونه ارجاع دهیم؟
GHARRAVI1,2, Anneh Mohammad. تفاوت استرداد یا سلب اعتبار (Retraction) و پس گرفتن مقاله Article withdrawal)). مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:1-1, مارس 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2356>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v14i4.2356.