بررسی اثر گرده خرما و تمرینات مقاومتی بر تنظیم سطح هورمون آدیپونکتین در بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نر

  • Hassan Matin Homaee* - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0001-9340-1759
  • Farshad Ghazalian گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0002-5805-0559
  • Reza Ghasemi Ouzan Olia گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0002-2116-2995

چکیده

مقدمه: در این مطالعه، تأثیر عصاره گرده نخل خرما و تمرینات مقاومتی بر متابولیسم بافت چربی و بیان فاکتور آدیپونکتین در موش‌های صحرایی نر بررسی گردید.
مواد و روش‌ها: 30 سر موش صحرایی نر در 6 گروه کنترل، تمرین مقاومتی، تیمار با عصاره گرده خرما، تیمار با تستوسترون، تیمار با عصاره گرده نخل خرما و انجام تمرینات مقاومتی، تیمار با تستوسترون و انجام تمرینات مقاومتی تقسیم شدند. عصاره گرده خرما به روش عصاره‌گیری اتانولی تهیه و از طریق گاواژ با دوز 100 mg/kg به مدت چهار هفته به موش‌های صحرایی خورانده شد. تستوسترون انانتات نیز با دوز 2 mg/kg هر روز به‌صورت زیر جلدی به گروه‌های موردنظر تزریق گردید. ارزیابی‌های تغییرات بافتی تحت تأثیر تیمار با عصاره گرده خرما و انجام تمرینات ورزشی به روش رنگ‌آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین انجام شد. در نهایت تغییرات بیانی فاکتور آدیپونکتین در گروه‌های مورد مطالعه به روش real-time PCR بررسی شد.
نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که اعمال تیمارهای ترکیبی با عصاره گرده نخل خرما و انجام تمرینات مقاومتی از نظر بافت‌شناسی باعث کاهش تعداد سلول‌های آدیپوسیت بافت چربی و افزایش قطر آنها نسبت به گروه‌های دریافت‌کننده هر یک از تیمارها به تنهایی می‌شود. همچنین نتایج ارزیابی‌های ژنی نشان دادند که تیمار به عصاره گرده خرما و انجام تمرینات مقاومتی به‌طور همزمان قادر است باعث افزایش سطح فاکتور آدیپونکتین در بافت چربی موش‌های صحرایی نر مورد مطالعه گردد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که انجام تمرینات مقاومتی به همراه تیمار با عصاره گرده خرما به‌طور قابل توجهی در تنظیم متابولیسم بدن و برقراری هومئوستازی آدیپوکین‌های بافت چربی از جمله آدیپونکتین مؤثر هستند.
انتشار مقاله
آوریل 14, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
MATIN HOMAEE*, Hassan; GHAZALIAN, Farshad; GHASEMI OUZAN OLIA, Reza. بررسی اثر گرده خرما و تمرینات مقاومتی بر تنظیم سطح هورمون آدیپونکتین در بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نر. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:51-59, آوریل. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2490>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v4i15.2490.