بررسی اثر عصاره قارچ کامبوجا و سیر بر آسیب بیضه‌ای در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نویسندگان

  • غزاله یاوری - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0001-5055-7841
  • سحر ملزمی - گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-3069-5926
  • ویدا حجتی - گروه زیست‌شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-0408-389X
  • زهرا کردی - معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-7191-6310

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v19i1.3229

کلمات کلیدی:

دیابت , سیر, قارچ کامبوجا, آسیب بیضه ای

چکیده

مقدمه: دیابت سبب آسیب به بافتهای مختلف از جمله بافت بیضه میشود. گیاه سیر و قارچ کامبوجا به‌دلیل خواص آنتی‌اکسیدانی نقش عمده‌ای را در پیشگیری عوارض ناشی از آسیبهای بیماری دیابت در بیضه اعمال می‌نمایند. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی اثر عصارۀ قارچ کامبوجا و سیر بر آسیب بیضهای در موش‌های صحرایی سالم و دیابتی انجام شد.

مواد و روش‌‌‌ها: 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، به ۵ گروه ۸ تایی شامل: گروه کنترل، گروه کنترل منفی (دیابتی) (دیابتی، با mg/kg 55 استرپتوزوتوسین بهصورت درون صفاقی)، گروه تجربی 1 (دیابتی + mg/kg 50 عصارۀ سیر) تجربی ۲ (دیابتی + ۵0 mg/kg قارچ کامبوجا) و گروه تجربی۳ (دیابتی + mg/kg 50 قارچ کامبوجا و mg/kg 50 عصارۀ سیر) تقسیم شدند. بعد گذشت دو ماه از دیابتی شدن موش‌ها عصاره‌ها را به‌صورت زیر جلدی به‌مدت 2 هفته دریافت کردند. بعد از آن موش‌ها با کتامین و زایلیزین بیهوش شده و بیضهها از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج: در گروه دیابتی کاهش معنیداری را در سلولهای اسپرماتوگونی نسبتبه گروه کنترل مشاهده گردید همچنین در گروههای تجربی نیز افزایش معنیداری در سلول‌‌های اسپرماتوژنز نسبتبه گروه دیابتی مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: اين تحقيق نشان داد كه مصرف خوراکی دراز مدت عصاره سیر و کامبوجا باعث بهبود ترشح هورمونهای انسولین و تستوسترون خون شده و فرآیند اسپرماتوژنز را افزایش میدهد.

مراجع

Ojo OO, Olorunsogo OO. Quercetin and vitamin E attenuate diabetes‐induced test icular anomaly in Wistar rats via the mitochondrial‐mediated apoptotic pathway. Andrologia 2021;53:e14185. doi: 10.1111/and.14185

Chen H, Murray E, Sinha A, Laumas A, Li J, Lesman D, et al. Dissecting mammalian spermatogenesis using spatial transcriptomics. Cell Rep 2021;37:109915. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109915

Adamiec-Mroczek J, Zajac-Pytrus H, Misiuk-Hojlo M. Caspase-dependent apoptosis of retinal ganglion cells during the development of diabetic retinopathy. Adv Clin Exp Med 2015;24:531-5. doi: 10.17219/acem/31805

Chen X, Famurewa AC, Tang J, Olatunde OO, Olatunji OJ. Hyperoside attenuates neuroinflammation, cognitive impairment and oxidative stress via suppressing TNF-α/NF-κB/caspase-3 signaling in type 2 diabetes rats. Nutritional Neuroscience 2022;25:1774-84. doi: 10.1080/1028415X.2021.1901047

Lee Y-M, Gweon O-C, Seo Y-J, Im J, Kang M-J, Kim M-J, et al. Antioxidant effect of garlic and aged black garlic in animal model of type 2 diabetes mellitus. Nutrition Research and Practice 2009;3:156-61. doi: 10.4162/nrp.2009.3.2.156

Arreola R, Quintero-Fabián S, López-Roa RI, Flores-Gutiérrez EO, Reyes-Grajeda JP, Carrera-Quintanar L, et al. Immunomodulation and anti-inflammatory effects of garlic compounds. Journal of Immunology Research 2015;2015. doi: 10.1155/2015/401630

Liu CT, Sheen LY, Lii CK. Does garlic have a role as an antidiabetic agent? Mol Nutr Food Res 2007;51:1353-64. doi: 10.1002/mnfr.200700082

Sknepnek A, Pantić M, Matijašević D, Miletić D, Lević S, Nedović V, et al. Novel kombucha beverage from lingzhi or reishi medicinal mushroom, Ganoderma lucidum, with antibacterial and antioxidant effects. Int J Med Mushrooms 2018;20:243-58. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.2018025833

Motafeghi F, Mortazavi P, Shahsavari R, Shaker M, Mohammadi-Berenjestanaki H, Shokrzadeh M. Kombucha mushroom extract: anticancer, antioxidant, and antimicrobial properties. Applied In Vitro Toxicology 2023;9:90-103. doi:10.1089/aivt.2023.0005

Pavlović MO, Stajić M, Gašić U, Duletić-Laušević S, Ćilerdžić J. The chemical profiling and assessment of antioxidative, antidiabetic and antineurodegenerative potential of Kombucha fermented Camellia sinensis, Coffea arabica and Ganoderma lucidum extracts. Food & Function 2023;14:262-76. doi: 10.1039/D2FO02979K

Dasgupta A. Effects of Herbal Supplements in Medicine: Walter de Gruyter;2011. doi .10.1515/9783110245622.fm

Akarca Dizakar SÖ, Saribas GS, Tekcan A. Effects of ellagic acid in the testes of streptozotocin induced diabetic rats. Drug and Chemical Toxicology 2022;45:2123-30. doi: 10.1080/01480545.2021.1908714

Nna VU, Bakar ABA, Ahmad A, Mohamed M. Diabetes-induced testicular oxidative stress, inflammation, and caspase-dependent apoptosis: the protective role of metformin. Archives of Physiology and Biochemistry 2020;126:377-88. doi: 10.1080/13813455.2018.1543329

Buford TW, Sun Y, Roberts LM, Banerjee A, Peramsetty S, Knighton A, et al. Angiotensin (1-7) delivered orally via probiotic, but not subcutaneously, benefits the gut-brain axis in older rats. Geroscience 2020;42:1307-21. doi: 10.1007/s11357-020-00196-y

Vorobyeva VM, Vorobyeva IS, Sarkisyan VA, Frolova YV, Kochetkova AA. Technological features of fermented beverages production using kombucha. Vopr Pitan 2022;91:115-20. doi: 10.33029/0042-8833-2022-91-4-115-120

Dufossé L, Fouillaud M, Caro Y. Fungi and Fungal Metabolites for the Improvement of Human and Animal Nutrition and Health. J Fungi (Basel). 2021;7. doi: 10.3390/jof7040274

Kluz MI, Pietrzyk K, Pastuszczak M, Kacaniova M, Kita A, Kapusta I, et al. Microbiological and Physicochemical Composition of Various Types of Homemade Kombucha Beverages Using Alternative Kinds of Sugars. Foods 2022;11. doi: 10.3390/foods11101523

Ribeiro M, Alvarenga L, Cardozo LF, Chermut TR, Sequeira J, Moreira LdSG, et al. From the distinctive smell to therapeutic effects: Garlic for cardiovascular, hepatic, gut, diabetes and chronic kidney disease. Clinical Nutrition 2021;40:4807-19. doi: 10.1016/j.clnu.2021.03.005

Rahmani G, Farajdokht F, Mohaddes G, Babri S, Ebrahimi V, Ebrahimi H. Garlic (Allium sativum) improves anxiety-and depressive-related behaviors and brain oxidative stress in diabetic rats. Archives of Physiology and Biochemistry 2020;126:95-100. doi: 10.1080/13813455.2018.1494746

Saikat ASM, Hossain R, Mina FB, Das S, Khan IN, Mubarak MS, et al. Antidiabetic effect of garlic. Revista Brasileira de Farmacognosia 2021:1-11. doi:10.1007/s43450-021-00193-y

El-Saber Batiha G, Magdy Beshbishy A, L GW, Elewa YHA, A AA-S, Abd El-Hack ME, et al. Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium sativum L.): A Review. Nutrients 2020;12. doi: 10.3390/nu12030872

Chen Z, Hauser R, Trbovich AM, Shifren JL, Dorer DJ, Godfrey‐Bailey L, et al. The relationship between human semen characteristics and sperm apoptosis: a pilot study. Journal of Andrology 2006;27:112-20. doi: 10.2164/jandrol.05073

Ghamaridaz S, Hojati V, Molzemi S, Roudi B. The Effect of Kombucha Mushroom and Garlic Extracts on Blood Biochemical Parameters of Healthy and Diabetic Rats. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 2023;23:214-24.

دانلود

چاپ شده

2024-05-15

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>