راهنمای ارجاع دهی

منابع

منابع  بايد طبق فرمتهای زیر تنظیم گردد، همچنین می توانید Style مربوط به مجله را دانلود نموده و با استفاده از EndNote رفرنسهای خود را ویرایش نمایید.

جهت استفاده از Style پس از دانلود با استفاده از لینک زیر آن را در نرم افزار اندنوت ذخیر نموده و به هنگام تنظیم منابع، style مجله را با عنوان style knowledge and health انتخاب نمایید.

دانلود style

نکته:  چنانچه منابع دارای کد DOI می باشند، در انتهای هرمنبع DOI را وارد نموده و آدرس مربوط به آن صفحه را لینک دهید.

نمونه:

21. Shaarani F, Hameed B. Batch adsorption of 2, 4-dichlorophenol onto activated carbon derived from agricultural waste. Desalination 2010;255:159-64. doi: 10.1016/j.desal.2009.12.029

 

این بخش باید تمام منابع ارجاع شده در متن را به ترتیب ظاهر شدن درج کند. برای قالب دهی، دستورالعمل های به نویسندگان و سبک مرجع مجله را رعایت کنید. مراجع را بر اساس اولین ارجاع در متن، پشت سر هم شماره گذاری کنید، نه الفبایی. در متن و جدولها، با پرانتز به منابع ارجاع دهید و سپس علامت نگارش استفاده کنید. نویسندگان باید برای منابع از قالب NLM استفاده کنند که در مثال های زیر نشان داده شده است. مقالات اصلی نباید بیش از 40 مرجع، گزارش های کوتاه باید حداکثر دارای ۱۵ مرجع و گزارش های موردی باید حداکثر دارای ۸ مرجع باشند. اگر یک مرجع بیش از شش نویسنده دارد، شش نویسنده اول را لیست کرده و بعد "et al." را قید کنید. با استفاده از ابزار مانند CrossRef، اطمینان حاصل کنید که تمام پیوندهای آنلاین صحیح هستند. برای انواع مراجع دیگر، به راهنمایی های ICMJE مراجعه کنید (http://www.icmje.org یا   http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).

انواع منابع که به طور معمول ارجاع می شوند در زیر آمده است:

- مقاله مجله: نویسنده (ها). عنوان مقاله. نام مجله. سال؛ جلد (شماره): شماره صفحات.

- کتاب: نویسنده (ها). عنوان کتاب. ویرایش (در صورت وجود). محل انتشار: ناشر؛ سال.

- فصل کتاب: نویسنده (ها). عنوان فصل. در: ویراستار (ها). عنوان کتاب. ویرایش (در صورت وجود). محل انتشار: ناشر؛ سال. شماره صفحات.

- وبسایت: نویسنده یا سازمان. عنوان صفحه وب. نام وب سایت. URL. تاریخ انتشار یا به روز رسانی (در صورت وجود). تاریخ دسترسی.

 

Article:

 1. Standard journal article:

Sharifiyan F, Mirjalili S A, Fazilati M, Poorazizi E, Habibollahi S. Cytotoxic effect of hydro-alcoholic extract of pomegranate (Punica granatum L.) flowers and isolated ursolic acid on B16f10 melanoma cells. J Med Plants 2020; 19:177-191.

 1. Article not in English:

Taebpour M, Majdizadeh M, Haghiralsadat BF. Fabrication and characterization of liposomal nanoparticles containing hydroalcoholic extract of Artemisia absintium and its toxicity on MCF-7 breast cancer cell line. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease 2021;14:64-77.[Persian].

 1. Organization as author:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med Aust 1996;164:282-4.

 1. Anonymous author

Anonymous. (). Food safety shake-up needed in the USA. The Lancet, 2010:375(9732), 2122

 1. Issue with supplement:

Bill, C., & Ahn, J. Integrating emergency care with population health. Western Journal of Emergency Medicine, 2015: 16(4.1, Suppl.), S14-S16. 

 1. In press:

Pourmand, D., Veisi-Raygani, A., Bahrehmand, F., Asadi, S. The Association between Apolipoprotein E Genotypes and Serum Malondialdehyde Level with End-Stage Renal Disease. Iranian Journal of Medical Sciences, In press 2023.

 1. Journal article in electronic format:

Christina Gish Hill, “’General Miles Put Us Here’: Northern Cheyenne Military Alliance and Sovereign Territorial Rights,” American Indian Quarterly 37, no. 4 (Fall 2013): 355, http://ehis.ebscohost.com/ehost/detail?sid=1d11d977-389e-4b0c-840d-dbf22d04827f%40sessionmgr4005&vid=18&hid=106&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=ahl&AN=90230474.

Book:

 1. Personal author (s):

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Church Lvingston;1996.

 1. Books not in English:

Shariati M, Dadgari A, editors. Study guide: Preparation and its application in medical education. Tehran: Hayyan press;2007.[Persian].

 1. Organization as author or publisher:

National Fire Protection Association.  Fundamentals of firefighting skills (2nd ed.). Jones and Bartlett;2009

 1. Chapter in book:

Gharravi, A.M., Gholami, M.R., Azandeh, S., Haider, K.H.  Stem Cell for Cartilage Repair. In: Haider, K.H. (eds) Handbook of Stem Cell Therapy. Springer, Singapore. 2022.p.349-382

 

Dissertations:

Zambrano-Vazquez, L. (2016). The interaction of state and trait worry on response monitoring in those with worry and obsessive-compulsive symptoms [Doctoral dissertation, University of Arizona]. UA Campus Repository. 2016

Conference:

 1. Conference paper:

Jang, S. Deconstructing the opposition of natural/arbitrary in Coleridge’s theory of language [Paper presentation]. NASSR .2019, August 8–11)Romantic Elements, Chicago, IL, United States.

 1. Conference proceedings:

Elgafy, A., & Lafdi, K. Nanoparticles and fiber walls interactions during nanocomposites fabrication. Journal of Scientific Conference Proceedings, 2010.2(1), 15–23

Web Site:

Caulfield, J. How to Cite a Website in APA Style | Format & Examples. Scribbr. Retrieved March 20, 2023, from https://www.scribbr.com/apa-examples/website/