ارزیابی میزان سمیت سه گیاه تاج خروس، بندواش و بابا آدم با استفاده از آزمون آرتمیا سالینا

Parisa Sadighara
, Tahere Ali Esfahani
, Mahdieh Jafari
, Atousa Ziaei
, Tahere Farkhondeh
دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دکتری تخصصی سم¬شناسی
دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- گروه سم¬شناسی- کارشناس
دانشگاه پوترای مالزی- دکتری تخصصی شیلات
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، دکترای دارو سازی
دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دکتری تخصصی سم¬شناسی

چکیده


مقدمه: تاج خروس یا آشکنی به­صورت علف هرز در مراتع ایران می­روید. این گیاه توسط افراد بومی منطقه در غذاهای سنتی استفاده می­گردد. بندواش یا سگ­واش با سرعت رشد و انتشار بسیار بالا، آفتی خطرناک برای یونجه­زارها به شمار می­آید و موجب سندرم ترومورژنیک در گاو و گوسفند می­شود. «بابا آدم» که در بسیاری از مناطق ایران می­روید به­عنوان گیاه دارویی استفاده می­گردد. در اين مطالعه ميزان سميت سه گياه تاج خروس، بندواش و بابا آدم با استفاده از آزمون آرتمیا سالینا مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش­ها: این گیاهان از منطقه قائمشهر جمع­آوری و پس از خشک نمودن، عصاره این گیاهان تهیه شد، سپس سیست­های آرتمیا سالینا در آب درياي مصنوعي و در 26 درجه سانتي­گراد تفریج گردید و عصاره گیاهان در غلظت­های مختلف (ppm1000 و ppm 100 و ppm 10) با لاروهای آرتمیا مواجه شدند. میزان غلظتی که نیاز است تا نیمی از لاروها را از بین ببرد (LC50) با استفاده از معادله رگرسیون محاسبه گردید.

نتایج: میزان  LC50سه گیاه تاج خروس، بندواش و بابا آدم به­ترتیب ppm 1640، ppm 990 و ppm 840 بود.

نتیجه­گیری: براساس نتایج حاصله گياه بابا آدم نسبت به دو گونه ديگر داراي اولویت بيش­تري جهت مطالعه تكميلي و شناسايي تركيبات سمي می­باشد.


واژه های کلیدی


آرتمیا سالینا، تست سمیت، گیاهان.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Saad B, Azaizeh H, Abu-Hijleh G, Said O. Safety of traditional arab herbal medicine. Evid Based CAM 2006;3(4):433-439.

Barthelson RA, Sundareshan P, Galbraith DW, Woosley RL. Development of a comprehensive detection method for medicinal and toxic plant species. Am J Bot 2006;93(4):566-574.

Palasuwan A, Soogarum S, Lertlum T, Pradniwat P, Wiwanitkit V. Inhibition of heinz body induction in an in vitro model and total antioxidant activity of medicinal Thai plants. Asian Pac J Cancer Prev 2005;6(4):458-463.

Sowemimo AA, Fakoya FA, Awopetu I, Omobuwajo OR, Adesanya SA. Toxicity and mutagenic activity of some selected Nigerian plants. J Ethnopharmacol 2007;113(3):427-432.

Tajik H, Moradi M, Razavi SM, Erfani AM, Shokouhi Sabet F. Preparation of chitosan from brine shrimp cyst shell and effects of different chemical processing sequences on the physicochemical and functional properties of the product. Molecules 2008;13(7):1263-1274.

Silva TM, Nascimento RJ, Batista MB, Agra MF, Camara CA. Brine shrimp bioassay of some species of solanum from northeastern Brazil. Revista Brasileira de Farmacogn 2007;17(21):35-38.

Caceres A, Lopez B, Gonzalez S, Berger I, Tada I, Maki J. Plants used in guatemala for the treatment of protozoal infections. I screening of activity to bacteria, fungi and American trypanosomes of 13 native plants. J Ethnopharmacol 1998;62(31):195-202.

Pisutthanan S, Plianbangchang P, Pisutthanan N, Ruanruay S, Muanrit O. Brine shrimp lethality activity of thai medicinal plants in the family meliaceae. Naresuan Univ J 2004;12(6):13-18.

Deciga-Campos M, Rivero-Cruz I, Arriaga-Alba M, Corral G, Lopez GE, Navarrete A, et al. Acute toxicity and mutagenic activity of Mexican plants used in traditional medicine. J Ethnopharmacol 2007; 110(2):334-342.

Carballo JL, Hernandez-Inda ZL, Perez P, Garcia- Gravalos MD. A comparison between two brine shrimp assays to detect in vitro cytotoxicity in marine natural products. BMC Biotechnol 2002; 2(6):17.

Costello MJ, Fretwell K, Read P. Toxicity of sewage sludge to Crangon crangon and artemia salina, with reference to other marine Crustacea. Aquat Living Resour 1993;6(4):351-356.

Alanis-Garza BA, Gonzalez-Gonzalez GM, Salazar-Aranda R, Waksman de Torres N, Rivas-Galindo VM. Screening of antifungal activity of plants from the northeast of Mexico. Journal of Ethnopharmacology 2007;114(3):468-471.

Duh P. Antioxidant activity of burdock: Its scavenging effect on free-radical and active oxygen. JAOCS 1997;75(4):455-461.

Aslani M, Sifi H. Toxic plant of Iran. Mashad: Ferdosi publication;2005.p.84.[Persian].

Hlywka JJ, Beck MM, Bullerman LB. The use of the chicken embryo screening test and brine shrimp bioassays to assess the toxicity of fumonisin B1 mycotoxin. Food Chem Toxicol 1997;35(11):991-999.

Logarto Parra A, Silva Yhebra R, Guerra Sardinas I, Iglesias Buela L Comparative study of the assay of artemia salina and the estimate of the medium lethal dose in mice, to determine oral acute toxicity of plant extracts. Phytomedicine 2001;8(5):395-400.

Hartl M, Humpf HU. Toxicity assessment of fumonisins using the brine shrimp bioassay. FCT 2000;38(44):1097-1102.

Krishnaraju AV, Rao VN, Sundararju D, Vanisree M, Tsay H, Subbaraju GV. Assessment of bioactivity of indian medicinal plants using brine shrimp lethality assay. IJASE 2005;3(4):125-134.

Kanwar AS. Brine shrimp (Artemia salina)-a marine animal for simple and rapid biological assays. CJMED 2007;2(4):236-240.
DOI: 10.22100/jkh.v5i2-3.136

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.