بررسی اثر عصاره هيدروالكلي ميوه زنيان (Carum copticum) بر بهبود زخم در موش‌هاي رت ديابتي

AbdolHossein Shiravi 2 ORCID: 0000-0001-8028-7272
, Sanaz Tabatabaei1
دانشکده علوم پایه- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران

چکیده


مقدمه : دیابت یا مرض قند از بیماری های شایع و ناتوان کننده انسان است که میتواند مشکلات جدی را برای اندام ها ایجاد کند. یکی از این مشکلات زخم های مزمن و مقاوم به درمانی است که معمولا در کف پای این بیماران ایجاد میشود. این عارضه را پای دیابتی Diabetic foot هم میگویند.. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره هيدرو الکلي شاه توت بر روی ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار می باشد.

روش کار:در این مطالعه 48 سر موش  نر نژاد ویستار را  به 4  گروه (كنترل ، شم،  تجربی یک ، تجربی دو ) تقسیم گردیدند .در گرو ههای مورد آزمایش زخمی به طول 3 سانتی متر در سمت چپ  ستون فقرات ایجاد شد. روند ترمیم زخم به صورت ماكروسكوپی و میکروسکوپی بررسی شد.

 نتایج : زخم گروه های  دیابتی شده با استرپتوزوسین در مقایسه با گروه سالم ترمیم دیرتری نشان داد و التیام زخم در گروه های تجربی تیمار شده با عصاره هيدرو الکلي شاه توت نسبت به گروه كنترل از سرعت بیشتری برخوردار بود.

نتیجه گیری:   نتایج نشان داد كه عصاره  هيدرو الکلي شاه توت موجب تسریع ترمیم زخم های پوستی نمونه های سالم و دیابتی می  شود.

واژگان کلیدی :  ترمیم زخم، عصاره هيدرو الکلي شاه توت ، موش صحرایی دیابتی

تمام متن:

PDF

مراجع


Eknoyan G, Nagy J. A history of diabetes mellitus or how a disease of the kidneys evolved into a kidney disease. Adv Chronic Kidney Dis 2005;12:223-9.

Tao H, Anthony J, David RC, Kelly AF. In vitro human keratinocyte migration rate are associated with SNPs in the KRT1 interval. PLoS ONE 2007; 2(8): 67-69.

Krishnan P. The scientific study of herbal wound healing therapies: Current state of play. Curr Anaesth Crit Care 2006;17:21-7. doi: 10.1016/j.cacc.2006.02.009

Newsholme P, Haber EP, Hirabara SM, Rebelato ELO, Procopio J, Morgan D, et al. Diabetes associated cell stress and dysfunction: role of mitochondrial and non-mitochondrial ROS production and activity. J Physiol 2007;583:9-24. doi: 10.1113/jphysiol.2007.135871

Lamb RE, Glodstein BJ. Modulating on oxidative inflammatory casade: potential new treatment strategy for improving glucose metabolism, insulin resistance and vascular function. Int J Clin Pract 2008;62:1087-95. doi: 10.1111/j.1742-1241.2008.01789.x

Haghiroalsadat F, Azhdari M, Oroojalian F, Omidi M, Azimzadeh M. The chemical assessment of seed essence of three native medicinal plants of yazd province (bunium premium, cuminum cyminum, trachyspermum copticum) and the comparison of their antioxidant properties. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2015;22:1592-603.

Boskabady MH, Alitaneh S, Alavinezhad A. Carum copticum L: A herbal medicine with various pharmacological effects. Biomed Res Int 2014;569087. doi: 10.1155/2014/569087

Zahin M, Ahmad I, Aqil F. Antioxidant and antimutagenic activity of Carum copticum fruit extracts. Toxicol in Vitro 2010;24:1243-9. doi: 10.1016/j.tiv.2010.02.004

Ahmadi L. Study on chemical composition of the essential oil from seeds of cuminum cyminum L. Iraninan J Med Aromatic plants Res 1999;6:97-113.[Persian].

Vasudevan k, et al. Influence of intragastric perfusion of aqueous spice extracts on acid secretion in anesthetized albino rats. Indian J Gastroenterol. 2000; 19: 53-6.

Bonjar GH. Anti yeast activity of some plants use in traditional herbal- medicine of Iran. J Biol Sci 2004;4:212-5.

Kumari KS, Prameela M. Effect of in corporating carum copticum seeds in a high fat diet for albino rats. Med Sci Res1992;20:219-20.

Vasudevan K, Vembar S, Veeraraghavan K, Haranath PS. Influence of intragastric perfusion of aqueous spice extracts on acid secretion in anesthetized albino rats. Indian J Gastroenterol 2000;19:53-6.

Gilani AH, Jabeen Q, Ghayur MN, Janbaz KH, Akhtar MS. Studies on the antihypertensive, antispasmodic, bronchodilator and hepatoprotective activities of the carum copticum seed extract. J Ethnopharmacol 2005;98:127-35. doi: 10.1016/j.jep.2005.01.017

Ahsan SK, Shah AH, Tanira MOM, Ahmad MS, Tariq M, Ageel AM. Studies on some herbal drugs used against kidney stones in Saudi folk medicine. Fitoterapia1990;61:435-8.

Rezaei Zadeh A, Khaksari M, Mardani M. The effect of ascorbic acid diet on healthy and diabetic wound healing in rats. Hormozgan Medical Journal 2003;7:45-53.[Persian].

Thangam C, Dhananjayan R. Antinflammatory potential of the seeds carum copticum linn. Indian J Pharmacol 2003;35:388-91.

Shiravi Ah, Zomorrodi MS. The study effect of rubus fruticosus extract on cutaneous wound healing in diabetic wistar rat. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism 2015;15:1-8.[Persian].

Evans JL, Goldfine ID, Maddux BA, Grodsky GM. Are oxidative stress- activated signaling pathways mediators of insulin resistance and beta-cell dysfunction?. Diabetes 2003;52:1-8.

Cerillo A. Acute hyperglycaemia and oxidative stress generation. Diabet Med 1997;14:S45-9. doi: 10.1002/(SICI)1096-9136(199708)14:3+3.0.CO;2-R

Alvinezad A, Boskabady MH. Antiiflammatory, antioxidant, and immunological effects of carum copticum L. and some of its constituents. Phytother Res 2014;28:1739-48. doi: 10.1002/ptr.5200

Katalinic V, Milos M, Kulisic T, Jukic M. Screening of 70 medicinal plant extracts for antioxidant capacity and total phenols. Food Chem 2006;94:550-7. doi: 10.1016/j.foodchem.2004.12.004

Ruberto G, Baratta MT. Antioxidant activity of selected essential oil components in two lipid model system. Food Chem 2000;69:167-74. doi: 10.1016/S0308-8146(99)00247-2

Peterson DM, Emmons CL, Hibbs AH. Phenolic antioxidants and antioxidant activity in pearling fractions of oat groats. J of Cereal Sci 2001;33:97-103. doi: 10.1006/jcrs.2000.0347

Puertas- Mejia M, Hillebrand S, Stashenko E, Winterhalter P. In vitro radical scavenging activity of essential oils from columbian plants and fractions from oregano (Origanum vulgare L.) essential oil. Flav and Fragr J 2002;17:380-4. doi:10.1002/ffj.1110

Saravanan S, Pari L. Role of thymol on hyperglycemia and hyperlipidemia in high fat diet- induced type 2 diabetic C57BL16J mice. Eur J Pharmacol 2015;279-87. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.05.034

Haghiroalsadat F, Azhdari M, Oroojalian F, Omidi M, Azimzadeh M. The chemical assessment of seed essence of three native medicinal plants of Yazd province (Bunium premium, cuminum cyminum, trachyspermum copticum) and the comparison of their antioxidant properties. JSSU 2015;22:1592-603

Safari MR, Sheikh N, Mani-Kashani Kh. Effect of some essential oils on albumin glycation in vitro. JMP 2002;3:79-84.[Persian].

Dagli Gul AS, Fadillioglu E, Karabulut I, Yesilyurt A, Delibasi T. The effects of oral carvacrol treatment against H2O2 induced injury on isolated pancreas islet cells of rats. Islets 2013;5:149-55. doi: 10.4161/isl.25519

Moravej H, Salehi A, Razavi Z, Moein MR, Etemadfard H, Karami F et al. Chemical composition and the effect of walnut hydrosol on glycemic control of patients with type 1 diabetes. Int Endocrinol Metab 2016;14:e343726. doi: 10.5812/ijem.34726

Shiravi A, Aleboie M, Hojati V, Akbari H. Effect of Lawsonia inermis on skin wound healing in male wistar rats. Journal of Animal Biology 2011;7:45-51.[Persian].
DOI: 10.22100/jkh.v13i2.1945

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.