بررسی بی‌خطری و كارايي انفوزیون دوز پایین پروپوفول در مقایسه با میدازولام، طی اعمال کولونوسکوپی و کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد

Javad Nourian
, Hamid Vahedi
, Mohammad Daneshpajouh
, Fatemeh Shirazian
, Motahareh Ghodrati
, Arezo seid Taheroddini
, Mehdi Mohsenpoor
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه- عضو هیئت
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- فوق تخصص گوارش
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- فوق تخصص گوارش.
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي بيهوشي.
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- کارشناس پرستاری.

چکیده


مقدمه: از پروپوفول برای ایجاد سدیشن در بیماران كانديد كولونوسكوپي و كلانژيوپانكراتوگرافي استفاده شده است، ولی دوز مشخصی از دارو که كارايي لازم را همراه با ایمنی کامل جهت تجویز در خارج از اتاق عمل داشته باشد، در دست نیست. در این پژوهش، بی‌خطری و كارايي پروپوفول با دوز شروع mg/kg 8/0 و دوز ادامه µg/kg/min25 با میدازولام وریدی mg/kg1/0 مقایسه شد.

مواد و روش‌ها: در اين کارآزمایی بالینی، تعداد 140 بیمار طی 7 ماه به‌طور تصادفی در دو گروه پروپوفول و میدازولام بررسی شدند. متغیرهای فشارخون سیستولیک، تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس در دقيقه و اشباع هموگلوبین از اکسیژن (SPO2) جهت مقایسه بی‌خطر‌بودن پروپوفول و پاسخ‌های سوماتیک و اتونوم بیمار به تحریک جراحی و همچنین طول ریکاوری، سرعت ترخیص از بیمارستان، یادآوری وقایع حین عمل و رضایتمندی پزشك معالج، جهت مقایسه كارايي استفاده شد.

نتایج: گروه پروپوفول از ثبات بیشتر فشارخون سیستولیک برخوردار بود (05/0P<). تغییرات تنفسی دو گروه یکسان بود. هیپوکسی و آپنه در هیچ بیماری دیده نشد. میانگین زمان ریکاوری و زمان لازم برای ترخیص بیمار در گروه پروپوفول، به‌صورت مشخص پایین‌تر بود. میانگین سایر متغیرها تفاوت معنادار نداشت و در هر دو گروه یکسان بود.

نتیجه‌گیری: پروپوفول با دوز فوق می‌تواند جایگزینی مناسب برای میدازولام در کولونوسکوپی و کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد باشد و مزیت آن نسبت‌به میدازولام، ثبات بیشتر فشار‌خون شریانی، کاهش زمان ریکاوری و ترخیص سریع‌تر بیمار از بیمارستان است.


واژه های کلیدی


پروپوفول، میدازولام، كارايي، بی‌خطری، کولونوسکوپی، کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Linder JD, Rice CS, De’Andre A. Brown, King PW, Tarnasky PR. Is Deep Sedation with Propofol Safe During ERCP? Gastrointestinal Endoscopy. 2007;65(5):AB124.

Cohen LB, Hightower CD, Wood DA, Miller KM, Aisenber J. Moderate level sedation during endoscopy: a prospective study using low-dose propofol, meperidine/fentanyl, and midazolam. Gastrointestinal Endoscopy. 2004;59(7):795-803.

Wehrmann T, Kokabpick S, Lembcke B, Caspary WF, Seifert H. Efficacy and safety of intravenous propofol sedation during routine ERCP: a prospective, controlled study. Gastrointest Endosc. 1999 Jun;49(6):677-83. PubMed PMID: 10343208.

Gillham MJ, Hutchinson RC, Carter R, Kenny GN. Patient-maintained sedation for ERCP with a target-controlled infusion of propofol: a pilot study. Gastrointest Endosc. 2001 Jul;54(1):14-7. PubMed PMID: 11427835.

Inagawa G, Sato K, Kikuchi T, Nishihama M, Shioda M, Koyama Y, et al. Chronic ethanol consumption does not affect action of propofol on rat hippocampal acetylcholine release in vivo. Br J Anaesth. 2004 Nov;93(5):737-9. PubMed PMID: 15347603.

Fujii Y, Itakura M. Low-dose propofol to prevent nausea and vomiting after laparoscopic surgery. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2009;106(1):50-2.

Sipe BW, Scheidler M, Baluyut A, Wright B. A Prospective Safety Study of a Low-Dose Propofol Sedation Protocol for Colonoscopy. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2007;5(5):563-6.e1.

Hombrados M, Fort E, Figa M, Aldeguer X, Lopez C, Huix FGL, et al. Nurse-Assisted Propofol Pump Infusion for Sedation in ERCP Procedures: Is Anesthesiologist Necessary. Gastrointestinal Endoscopy. 2007;65(5).

Aldrete JA. Discharge criteria. Bailliere's Clinical Anaesthesiology. 1994;8(4):763-73.

Preston N, Gregory M. Patient recovery and post-anaesthesia care unit (PACU). Anaesthesia and intensive care medicine. 2012;13(12):591-3.

Grover M, Haire K. Discharge after ambulatory surgery Current Anaesthesia and Critical Care. 2004;15:331–5.

Chung FF, Chan VWS, Ong D. A postanaesthetic discharge scoring system fore home readiness after ambulatory surgery. ambulatory surgery. 1993;1:189-93.

Frolich M, Arabshahi A, Katholi C, Prasain J, Barnes S. Hemodynamic characteristics of midazolam, propofol, and dexmedetomidine in healthy volunteers. Journal of Clinical Anesthesia. 2011;23(3):218-23.

Dewitt J, McGreevy K, Sherman S, Imperiale TF. Nurse-administered propofol sedation compared with midazolam and meperidine for EUS: a prospective, randomized trial. Gastrointest Endosc. 2008 Sep;68(3):499-509. PubMed PMID: 18561925

Kucukyavuz Z, Cambazoglu M. Effects of low-dose midazolam with propofol in patient-controlled sedation (PCS) for apicectomy. The British journal of oral & maxillofacial surgery. 2004 Jun;42(3):215-20. PubMed PMID: 15121266.

Qadeer MA, Vargo JJ, Khandwala F, Lopez R, Zuccaro G. Propofol versus traditional sedative agents for gastrointestinal endoscopy: a meta-analysis. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practic journal of the American Gastroenterological Association. 2005 Nov;3(11):1049-56. PubMed PMID: 16271333.e
DOI: 10.22100/jkh.v8i1.20

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.