بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود

Saeid Nazemi
, Ebrahim Abbasi
, Javad Nourian
, Mohammadbagher Sohrabi
, Ahmad Khosravi
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع).
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- عضو هیأت علمی.

چکیده


مقدمه: در اثر فعالیت­های مختلف در بیمارستان، روزانه حجم زیادی فاضلاب تولید می­شود که به­دلیل آلودگی شدید آن باید به روش مناسبی تصفیه گردد. بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود نیز دارای تصفیه­خانه فاضلاب از نوع هوادهی گسترده می­باشد. به منظور بررسی عملکرد این تصفیه­خانه و بررسی امکان استفاده مجدد پساب آن برای آبیاری فضای سبز و یا تخلیه در محیط، مطالعه حاضر صورت گرفت.

مواد و روش­ها: در این مطالعه مقطعی، عملکرد تصفیه­خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود طی مدت 8 ماه، در فاصله اردیبهشت تا آذر 87 با استفاده از پارامترهای: COD، BOD5، TSS، pH، کل کلیفرم­ها و کلیفرم­های مدفوعی در فاضلاب ورودی و خروجی بر اساس روش­های استاندارد تعیین و با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران با استفاده از آزمون t مقایسه شده است.

یافته­ها: مقادیر میانگین  pH،TSS،BOD5 ،COD ، میانگین هندسی کل کلیفرم­ها، میانگین هندسی کلیفرم­های مدفوعی در پسآب به­ترتیب برابر 95/6، mg/l 179، mg/l145، mg/l298،  MPN/100104×8/2 و  MPN/100104×54/1 می­باشد. مقدار حذف آلاینده­ها به­ترتیب 11/46%=TSS، 1/30%=COD، 99/39%=BOD5، 37/99%= کل کلیفرم­ها و کلی فرم­های مدفوعی برابر با 35/99% می­باشد که با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران اختلاف معناداری را نشان می­دهند (001/0>P).

نتیجه­گیری: در صورت استفاده مجدد از پسآب برای آبیاری فضای سبز و کشاورزی باید کاهش آلودگی شیمیایی و میکروبی در حد استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد توجه قرار گیرد.


واژه های کلیدی


تصفیه‌خانه فاضلاب، کارایی، استفاده مجدد، بیمارستان.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Tchobanoglous G, Burton F, Stensel HD. Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. 4th ed. New York: McGrow-Hill;2003.p.85-87.

Qasim SR. Wastewater treatment plants. 3th ed. New York: McGrow-Hill;1999.p.130-152.

Gilbert M, Wendell P. Introduction to environmental engineering and science. New York: McGrow-Hill;1998.p.125-133.

Naddafee K. Wastewater treatment. Tehran: Ministry of Energy press;2002.p.134-151.[Persian].

Arden E, Lockett WT. Experiments on the oxidation of sewage without the aid of filters. Oxford UK: Pergamon Press;2001.p.523-529.

APHA, AWWA, WPCF. Standard methods for the examination of water and wastewater.20th ed. Washington DC: American Public Health Association;1998.

Iranian Environment Protection Organization. Standard guideline for use of wastewater in agricultural and aquaculture. Tehran: EPO press; 1997.[Persian].

Mohseni A, Zazooli MA, Gholami K. Investigation of hospital wastewater plant efficiency in Sari. Proceeding of 6th National Congress on Environmental Health; 2003 Oct 22-24; Sari, Iran.p.161-165.[Persian].

Ghaneeian M, Ehrampoosh MH. The survey of wastewater treatment in Bafgh hospital and possibility of wastewater Re-use for agricultural. Proceeding of 6th National Congress on Environmental Health; 2003 Oct 22-24;Sari,Iran.p.182-187.[Persian].

Glen T, Daigger C. Design of municipal wastewater treatment plants. (WEF manual of practice No. 8; ASCE manual and report on engineering practice No. 76). Virginia: WEF & ASCE;1998.p.178-190.
DOI: 10.22100/jkh.v4i2.181

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.