ارزیابی جامعه به‌منظور شناسایی و تعیین حجم مشکلات مرتبط با سلامت

Ahmad Khosravi
, Mahdi Sepidar Kish
, Malahat Khalili
, Marziye Ghofrani
, Elham Ashrafi
, Nasrin Sharifi
, Mahbube Saee
, Yaser Mokhayari
, Asieh Mansouri
, Reza Chaman
, Kourosh Holakouie Naieni
دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری
دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری
دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پزشکی اجتماعی- دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- استاد.

چکیده


مقدمه: نقش ارزیابی جامعه عبارت از شناسایی عوامل تأثیرگذار درسلامت جمعیت و تعیین میزان دسترسی به منابع درون آن جامعه می‌باشد. اين مطالعه با هدف شناسايي مشكلات دو منطقه مختلف از شهرستان شاهرود و انتخاب مشكلي براي بررسي عميق‌تر و تعیین حجم مشکل در دو منطقه آن انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه با کمک مدل 8 مرحله‌ای ارزیابی جامعه‌ی کارولینای شمالی مشکلات منطقه مهدی‌آباد و شهر بسطام شناسایی و اولویت‌بندی شد. سپس از بین مشکلات، مشکل سلامت روان به‌عنوان یک مشکل اولویت‌دار مشترک در دو منطقه انتخاب و به‌منظور تعیین حجم این مشکل تعداد 450 نفر در منطقه‌ی مهدی‌آباد و 407 نفر از منطقه‌ی بسطام به‌روش خوشه‌ای سیستماتیک تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه‌ی دموگرافیک و پرسشنامه‌ی‌ سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه 5 سؤالي وضعيت تندرستي WHO مورد سنجش قرار گرفتند.

یافته‌ها: مشکل سلامت روان ششمین مشکل اولویت‌دار در مهدی‌آباد و چهارمین مشکل اولویت‌دار در بسطام بود. شیوع کلی سلامت روان نامطلوب (حدود اطمینان) در منطقه‌ی مهدی‌آباد و بسطام به‌ترتیب 9/43% (5/48-3/39) و 1/25% (3/29-9/20) بود. درصد مردان و زنان با وضعيت روان و تندرستي غيرطبيعي در منطقه مهدي‌آباد بيشتر از منطقه بسطام بود. از نظر خرده مقياس‌هاي علايم جسماني و علايم اضطرابي منطقه‌ي بسطام و از نظر خرده مقياس‌هاي كاركرد اجتماعي و افسردگي منطقه مهدي‌آباد وضعيت نامناسب‌تري داشتند.

نتیجه‌گیری: فرآیند ارزیابی جامعه یک ابزار کاملاً مفید جهت نیازسنجی، شناسایی و حل مشکلات جامعه بوده و به‌کارگیری آن جهت ارتقاء وضعیت سلامت و رفاه هر جامعه‌ای اکیداً توصیه می‌شود.


واژه های کلیدی


ارزیابی جامعه، سلامت روان، نیازسنجی، تشخیص جامعه

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Holakui Naeini K, karimi J. Community Asseement Guide Book for Community Health Professionals. Isfehan: Moghim; 2009.

Ilvento T, Garkovich L, Gary Hansen, Hustedd R. Methods of Community Assessment Rick Maurer 2002.

Hillemeier MM, Lynch J, Harper S, Casper M. Measuring contextual characteristics for community health. Health services research. 2003;38(6p2):1645-718.

Jahangiri K, Fatapour M, Holakouei NK, Azin A, Samavat T, Nikfar S, et al. Health needs assessment: a study of a district in Tehran, Iran. Payesh. 2004;3(3):193-9.

Community Health Assessment Guide Book. North Carolina: North Carolina Department of Health and Human Services; 2011.

Noorbala AA, Bagheri Yazdi SA, Asadi Lari M, Mahdavi V, Reza M. Mental Health Status of Individuals Fifteen Years and Older in Tehran-Iran (2009). Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2011.

Mohammadi M, Davidian H, Noorbala A, Malekafzali H. An epidemiological study of psychiatric disorders in Iran, 2001. Psychol Med. 1992;22:739-49.

Artazcoz LL, Borrell C, Benach J, Cortès I, Rohlfs I. Women, family demands and health: the importance of employment status and socio-economic position. Social Science & Medicine. 2004;59(2):263-74.

Kim IH, Muntaner C, Khang YH, Paek D, Cho SI. The relationship between nonstandard working and mental health in a representative sample of the South Korean population. Social Science & Medicine. 2006;63(3):566-74.
DOI: 10.22100/jkh.v8i1.45

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.