محاسبه هزينه تمام شده خدمات ارایه شده در مراكز بهداشتي- درماني و خانه هاي بهداشت شهرستان شاهرود

Mohammad Amiri
, Mohammad Shariati
, Reza Chaman
, Ali-Reza Yaghooti
, Hasan Bagheri
, Mohammad-Reza khatibi
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني.
دانشگاه علوم پزشکي تهران- مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي- استاديار پزشكي اجتماعي
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استاديار اپيدميولورژي
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- كارشناس مسوول آمار معاونت بهداشتي
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- مدير بودجه
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه پرستاری- هيأت علمي.

چکیده


مقدمه: محاسبه هزينه­ها ابزار مديريتي مهمي جهت برنامه­ريزي، كنترل، نظارت و ارزشيابي خدمات سلامت است كه به­منظور تصميم­گيري آگاهانه انجام مي­شود. اين مطالعه به­منظور تعیین هزينه تمام­شده خدمات ارایه شده در مراكز بهداشتي- درماني و خانه­هاي بهداشت شهرستان شاهرود در سال 1388 انجام شد.

مواد و روش­ها: در اين مطالعه كاربردي- توصيفي کلیه مراکز بهداشتی -درمانی شهری و روستایی به روش سرشماری انتخاب و اطلاعات مورد نياز در قالب 70 فرم جمع­آوري داده­ها جهت خدمات، مقدار مواد مصرفي اختصاصي و عمومی هر خدمت، دارو و تجهيزات، زمانبري هر خدمت و فعاليت، هزینه استهلاک ساختمان­ها و تجهیزات، گردآوري و سپس هزينه­هاي هر واحد خدمت مشتمل بر هزينه­هاي مستقيم و غيرمستقيم (سرباري)، هم­چنین هزینه یک مرکز و خانه بهداشت، با استفاده از نرم­افزار تحلیل هزینه محاسبه گرديد.

نتايج: یافته­های حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد که 4/44% ارایه­دهندگان را مردان و 6/55% را زنان تشکیل می­دادند. 8/22% از نیروها در خانه­های بهداشت، 1/26% در مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، 1/9% در مراکز بهداشتی- درمانی شهری، 5/24% در مراکز بهداشتی- درمانی شبانه­روزی شهری، 6/2% در پایگاه­های بهداشتی و 9/14% در ستاد معاونت بهداشتی شهرستان شاغل بودند. بيش­تر هزينه­ها مربوط به هزینه­های پرسنلی با 1/66% و پس از آن هزینه ستادی شهرستان با 8/12%، دارو با 0/11% و مصرفی اختصاصی با 8/3% قرار داشتند. بالاترین هزینه خدمت مربوط به آموزش بهورز با 1325209 ريال و کم­ترین آن مربوط به نمونه­گیری آنفلوانزا با 3872 ریال بود.

نتيجه­گيري: با توجه به بالابودن هزینه­هاي پرسنلي، افزايش بهره­وري نيروي كار نقش مهمي در كاهش مخارج خواهد داشت. هم­چنين تعدیل نیروها و استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات و برون­سپاری واحدهاي پرهزينه، می­تواند در استفاده بهینه از منابع نقش مهمی را ایفا نماید

واژه های کلیدی


هزینه تمام شده، خدمات، خانه¬های بهداشت، مراکز بهداشتی- درمانی.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Asefzadeh S, Rezapour A. Health Management. 2nd ed. Qazvin: Qazvin University of Medical Sciences Publication;2008.[Persian].

Maleki MR. Calculation and unit cost analysis of health care services delivered in Damavand [dissertantion]. Tehran, School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences; 1995.p.203.[Persian].

Nari-Misa P. The costs of services provided by home health and health centers in Ahvaz [dissertantion]. Tehran: Azad University Sciences and Research Branch; 2003.[Persian].

Afshari Kordestani M. The costs of services provided by Shahid Beheshti hospitals and presentation of a model [dissertation]. Azad University Sciences and Research Branch; 1998.[Persian].

Karimi I. Health Economic. 1st ed. Gap press;2004.p.50-95. [Persian].

Asefzadeh S, Rezapour A. Health planning. 1ST ed. Qazvin: University of Medical Sciences Publication;2007.p.210.[Persian].

Abassi Moghadam MA. Accounting and comparing of expenditure on the medical services given at neuro-surgery department of Imam Khomeyni Hospital in the year of 1994. Tehran University Medical Journal (TUMJ)1994;56(6):82-87.[Persian].

Golchin M. Cost efficiency of dentistry services in health centers [dissertation]. Tehran: School of health, Tehran University of Medical Sciences;1995.[Persian].

Zahedi MR, Rahmani Dehkordi R. Shahr-Kord University, Health deputy. The costs of health services. Shahr-Kord University of Medical Sciences; 2005. Research report.[Persian].

Ebadifard Azar F, Abou-Alghasem Gorji H, Esmaeili R. Calculation and unit cost analysis of health care services delivered in Shahriar S.A. Bakhshi health center by activity based costing; 2006. Journal of Health Administration 2006;9(23):31-40.[Persian].

Lasht Neshayi K. The costs of services provided by home health and health centers in Anzali [dissertantion]. Tehran: Azad University Sciences and Research Branch; 1998.[Persian].

Karimi I. Input-output model in health services. Health economic report; 1994. P.12.[Persian].

Mohtasham Amiri Z, Rahimi Kalam Roudi H, Davoudi Ali. Unit analysis of health care centers in urban and rural area of Guilan. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2008;17(67):24-32.[Persian].

Khamse AH. SH. Economic assessment of radiology wards in national Iranian oil products in center hospital with regard to cost analysis and comparison to approved tariff [dissertantion]. Azad University Sciences and Research Branch;1997.[Persian].

Khani M, Hosseini H. Expenses of health facilities in rural and urban health care centers in Zanjan Khani m: assistant professor, Zanjan University of Medical Sciences. Journal of the Faculty of Medicine 2003;27(2):129-137.[Persian].

Hajarizadeh B, Rashidian A, Haghdoust AA, Alavian SM. Estimating the costs of the MASS vaccination campaign against hepatitis B in iranian adolescents. Govaresh Journal 2009;14(1 (sn 66)):27-34.[Persian].

Nikpazhouh A, Shariati B, Soheyli S. The costs of the radiology ward by step-down method in amir alam hospital, Tehran, Iran. Payesh 2009;8(3):235-244.[Persian].

Gharibi F, Zareei M. Cost analysis of health care centers of sanandaj in 2002. scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2003;7(2):43-50.[Persian].
DOI: 10.22100/jkh.v5i2-3.144

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.