بررسي شيوع فشارخون بالا و برخي عوامل مؤثر بر آن در يک نمونه از جمعيت روستايي با تنوع قومي

Reza Chaman
, Masoud Younesian
, Amir Hajimohammadi
, Mahshid Gholamitaramsari
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت.
دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- دانشیار گروه بهداشت محیط
- دانشگاه علوم پزشکي گلستان- شبکه بهداشتی- درمانی آق¬قلا
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس ارشد جمعیت شناسی.

چکیده


مقدمه: اين مطالعه به­منظور تعيين شيوع فشارخون بالا و عوامل مؤثر بر آن در يک نمونه از جمعيت روستایي بالاي 30 سال ايران که علاوه بر ساختار روستايي از تنوع قومي نيز برخوردار است، انجام شده است.

مواد و روش­ها: مطالعه به­روش مقطعي و با حجم نمونه 1500 نفر و با روش نمونه­گيري خوشه­اي در جمعیت روستایی شهرستان آق­قلا  انجام شد. داده­ها با توجه به ماهيت متغيرها از طريق مصاحبه، اندازه­گيري و مشاهده گردآوري گردید. از روش رگرسيون لجستيک براي آناليز داده­ها استفاده شد.

نتایج: شيوع فشارخون بالا به­طورکلي 4/18 درصد برآورد گرديد و زنان بيش­تر از مردان مبتلا به اين بيماري بودند و شيوع آن در قوميت ترکمن بيش­تر از اقوام سيستاني و بلوچ بود. فشارخون بالا با چاقي و کم­تحرکي رابطه معنادار داشت و با افزايش سن، شيوع فشارخون روند افزايشي نشان داد. عوامل خطر عمده براي فشارخون بالا عبارت بودند از: سن بالاي 60 سال، BMI بالا، عدم تحرك فيزيكي و نسبت بالاي دور شكم به دور باسن.

نتيجه­گيري: شيوع بيش­تر پرفشاري خون در قوميت تركمن در درجه اول مربوط به افزايش وزن و BMI بالا و در درجه دوم ناشي از عدم تحرك فيزيكي كافي بوده است. فراواني بيش­تر عوامل خطر در زنان نسبت به مردان شانس ابتلا به فشارخون را افزايش داده بود نه جنسيت آن­ها.


واژه های کلیدی


فشارخون بالا، چاقی، شاخص توده بدني، فعاليت فيزيکي، قوميت

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Wilson PW. Established risk factors and coronary artery disease: The Framingham Study. Am J Hypertens 1994;7(7 Pt 2):7-12.

Noohi F, Maleki M, Orei S. Hypertension. In: Azizi F, Hatami H, Janghorbani M, editors. Epidemiology and control of common disorders in Iran. 2nd ed. Tehran: Eshtiagh press; 2001.p.23-30.[Persian].

Mostafavi H. Evaluation of hypertension in old age population of Shiraz. Tabriz J Med 2004;61:55-58.[Persian].

Sadeghi M. Hypertension prevalence and its relation to other cardiovascular risk factors. Journal Qazvin Univ Med Sci 2003;26:46-52.[Persian].

Khani M, Vakili MM, Ansari A. Prevalence of hypertension and some related risk factors in rural populatio. Journal of Zanjan University of Medical Sciences And Health Services 2002;10(40):23-28.

Medical Research Council Working Party. MRC trial of treatment of mild hypertension; Principal results. Br Med J 2004;24:47-48.

The sixth report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. Arch Intern Med 1997; 157(21):2413-46.

Grundy SM, Balady GJ, Criqui MH, Fletcher G, Greenland P, Hiratzka LP, et al. Guide to primary prevention of cardiovascular diseases: A statement for health care professionals from the task force on risk reduction. Circulation 1997;95:2329-2331.

Cardiovascular disease:prevention and control. Technical paper, WHO, Regional Committee for the Eastern Mediterranean. 1998.
DOI: 10.22100/jkh.v3i3-4.224

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.