بررسی میزان پاسخ سیستم ایمنی بیماران HIV/AIDS به واکسیناسیون هپاتیت B

Negin Esmaeilpour
, Nahid Mirzaei
, Reza Chaman
, Mehrnaz Rasoulinejad
, Mahboobeh Haji-Abdolbaghi
, Maryam Roham
, SeyedAhmad SeyedAlinaghi
, Seyyed Mostafa Hosseini
, Mazeyar Parsa
, Ladan Payvar- Mehr
, Hamid Emadi-Koochak
دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار بیماری¬های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی- گروه عفونی- متخصص بیماری¬های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استادیار اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استاد بیماری¬های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی- گروه عفونی- متخصص بیماری¬های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات ایدز ایران- پزشک عمومی
دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی- دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار بیماری¬های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات ایدز ایران- کارشناس ارشد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار بیماری¬های عفونی

چکیده


مقدمه: با توجه به احتمال بالاتر ازمان عفونت هپاتیت B در افراد دارای عفونت HIV‌، ایمن­سازی بر علیه هپاتیت B در این بیماران ضرورت دارد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر پاسخ یا عدم پاسخ به واکسیناسیون هپاتیت B در موارد ایرانی HIV+ در مقایسه با گروه شاهد سالم بوده است.

مواد و روش­ها: از اردیبهشت ماه 86 تا خرداد ماه 87 ,50 مورد HIV+ و 50 نفر افراد گروه شاهد سالم که از نظر شواهد سرولوژیک هپاتیت B منفی بودند، تحت واکسیناسیون هپاتیت B در سه دز اولين مراجعه، 1 و 6 ماه بعد قرار گرفتند و 2-1 ماه بعد از تزریق آخرین دز واکسن نسبت به تعیین تیتراژ HBS Ab آن­ها اقدام و میزان پاسخ به واکسن بر اساس تیتر HBS Ab بررسی گردید.

نتایج: در گروه HIV+ تعداد 40 نفر (80%) و در گروه شاهد 46 نفر (92%) به واکسن پاسخ دادند ولی اختلاف بین دو گروه از نظر آماری معنادار نبود (8/0=P). در گروه HIV+ پاسخ به واکسن با سن، جنس، BMI (شاخص توده بدنی)، مصرف سیگار، مصرف الکل، راه ابتلا، مرحله بیماری و درمان ضد ويروس عامل ايدز ارتباط نداشت. میزان پاسخ در گروه HIV+، ارتباط معناداری با سطح CD4 بیماران داشت (03/0=P).

نتیجه­گیری: واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران HIV+ بهتر است در اوایل بیماری و با همان دز معمول صورت گیرد و در بیماران با CD4<200 cell/µl تیتر HBS Ab در فواصل معین اندازه­گیری شود.


واژه های کلیدی


واکسیناسیون، هپاتیت B، ویروس نقص ایمنی انسانی، ایدز

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Kozeiel MJ, SiddiquiA. Hepatitis B virus and hepatitis delta virus. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. Principles and

practice of infectious disease, 6th ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone; 2005.p.1846-1891.

Taithumyanon P, Punnahitananda S, Praisuwanna P, Thisyakorn U, Ruxrungtham K. Antibody response to hepatitis B immunization in infants born to HIV-infected mothers. J Med Assoc Thai 2002; 85(3):277-282.

Rey D, Krantz V, Partisani M, Schmitt MP, Meyer P, Libbrecht E, et al. Increasing the number of hepatitis B vaccine injections augments anti-HBs response rate in HIV- infected patients.Effects on HIV-1 viral load.Vaccine 2000;18(13):1161-1165.

Fonseca MO, Pang LW, Cavalheiro NP, Barone AA, Heloisa Lopes M. Randomized trial of recombinant hepatitis B vaccine in HIV infected adult patients comparing a standard dose to a double dose. Vaccine 2005; 23(22):2902-2908.

Wong EK, Bodsworth NJ, Slade MA, Mulhall BP, Donovan B. Response to hepatitis B vaccination in a primary care setting: influence of HIV infection, CD4+ lymphocyte count and vaccination schedule. Int J STD AIDS 1996; 7(7):490-4.

Bailey CL, Smith V, Sands M. Hepatitis B vaccine: a seven-year study of adherence to the immunization guidelines and efficacy in HIV-1- positive adults. int J Infect Dis 2008;12(6):e77-e83.

Gandhi RT, Wurcel A, Lee H, Mcgovern B, Shopis J, Geary M, et al. Response to hepatitis B vaccine in HIV-1 positive subjects Who test positive for isolated antibody to hepatitis B core antigen: implications for hepatitis B vaccine strategies. J infect Dis 2005; 191(9):1435-41.

Tedaldi EM, Baker RK, Moorman AC, Wood KC, Fuhrer J, McCabe RE, et al. Hepatitis A and B vaccination practices for ambulatory patients infected with HIV. Clin infect Dis 2004; 38(10):1478-84.

Overton ET, Sungkanuparph S, Powderly WG, Seyfried W, Groger RK, Aberg JA. Undectable plasma HIV RNA load predicts success after hepatitis B vaccination in HIV-infected persons. Clin Infect Dis 2005; 41(7):1045-8.

Aalei K, Mansoori D, Aalaei A. Immune response to HBV vaccination in HIV/AIDS patients of Kermanshah Province. Babol Med J 2005; 6(22):46-51.

Wang C, Tang J, Song W, Lobashevsky E, Wilson CM, Kaslow RA. HLA and cytokine gene polymorphisms are independenty associated with responses to hepatitis B vaccination. Hepatology 2004; 39(4):978-988.
DOI: 10.22100/jkh.v5i1.126

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.