بررسی عوامل خطر ابتلا به آنفلوانزای پاندمیک H1N1

Koroush Holakouie Naeini
, Reza Chaman
, Abbas Rahimi
, Masoumeh Javaheri
, Abol Hassan Nadim
, Mohammad Mehdi Gooya
, Hasan Mahmodi
, Younes Mohammadi
دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استاد اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعي در سلامت- استادیار اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استادیار آمار حياتي
دانشگاه علوم پزشکی ايلام- مركز بهداشت استان- كارشناس ارشد اپيدميولوژي
دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استاد اپیدمیولوژی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- مرکز مدیریت بیماری ها- دانشیار بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشكده پرستاري و مامايي- دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري جامعه
دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آمار و اپيدميولوژي- دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی

چکیده


مقدمه: آنفلوانزاي پاندميک H1N1 يک بيماري عفوني حاد تنفسي است که باز ترکيبي از دو نوع ويروس آنفلوانزاي نوع A است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل خطر ابتلا به این بیماری نوپدید انجام شده است.

مواد و روش­ها: در اين مطالعه مورد شاهدی، 18 مورد مثبت آنفلوانزاي پاندميك H1N1 به­عنوان مورد و 72 بيمار بخش­هاي ارتوپدي، ارولوژي، جراحي و زنان در فاصله زماني 15 مرداد تا 30 آذر 88 به­طور تصادفي به­عنوان شاهد انتخاب شدند. داده­ها از طریق یک فرم و توسط دو نفر پرستار با تجربه جمع­آوری شدند. داده­ها وارد نرم­افزار SPSS شده و با استفاده از آزمون­های t مستقل و کای اسکوئر مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: بین ابتلا به آنفلوانزای پاندمیک H1N1 و سابقه سفر داخلی، تماس با بیمار مبتلای آنفلوانزایی، بیماری­های تنفسی، دیابت، ارتباط معنادار نشان داده شد (05/0P<) و با سابقه سفر خارجی، عفونت ثانویه، بیماری قلبی، پرفشاری خون، بیماری قلبی، بیماری عصبی، سابقه واکسیناسیون رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0P>).

نتیجه­گیری: افراد دارای بیماری­های زمینه­ای به­خصوص بیماری­های تنفسی، دیابت، بیماری قلبی و دارای عفونت­های ثانویه با احتمال بسیار زیادی در مقابل ابتلا و مرگ ناشی از آنفلوانزای پاندمیک H1N1 حساسیت دارند

واژه های کلیدی


عوامل خطر، آنفلوانزای پاندمیک H1N1، شاهرود.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Dushoff J, Plotkin JB, Viboud C, Earn DJD, Simonsen L. Mortality due to influenza in the United State-suan annualized regression approach using multiple-cause mortality data. Am J Epidemiol 2006;163(2):181.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, Mandell D. Bennett's principles and practice of infectious diseases. Churchill Livingstone; 2000.

Stein RA. Lessons from outbreaks of H1N1 Influenza. Ann Intern Med 2009;151(1):59-62.

Hinshaw VS, Bean WJ, Webster RG, Sriram G. Genetic reassortment of influenza A viruses in the intestinal tract of ducks. Virology 1980;102(2):412-9.

Neumann G, Noda T, Kawaoka Y. Emergence and pandemic potential of swine-origin H1N1 influenza virus. Nature 2009;459(7249):931-9.

Shortridge KF. Poultry and the influenza H5N1 outbreak in Hong Kong, 1997: abridged chronology and virus isolation. Vaccine 1999;17:S26-S29.

Hahne S, Donker T, Meijer A, Timen A, van Steenbergen J, Osterhaus A, et al. Epidemiology and control of influenza A (H1N1) v in the Netherlands: the first 115 cases. Euro surveill 2009;14(27):19267.

Ginsberg M, Hopkins J, Maroufi A, Dunne G, Sunega DR, Giessick J, et al. Swine Influenza A (H1N1) Infection in two children-southern california, march-april 2009. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2009; 58(15):400-2.

Petrosillo N, Di BS, Drapeau CM, Grilli E. The novel influenza A (H1N1) virus pandemic: An update. Ann Thorac Med 2009;4(4):163-72.

Novel Swine-Origin Influenza A (H1N1) Virus Investigation Team, Dawood FS, Jain S, Finelli L, Shaw MW, Lindstrom S, et al. Emergence of a novel swine-origin influenza a (H1N1) virus in humans. N Engl J Med 2009;360(25):2605-15.

Trifonov V, Khiabanian H, Greenbaum B, Rabadan R. The origin of the recent swine influenza A (H1N1) virus en sur les maladies infecting humans. Euro surveillance: bulletin europ transmissibles= European communicable disease bulletin 2009;14(17).

Louie JK, Acosta M, Winter K, Jean C, Gavali S, Schechter R, et al. Factors associated with death or hospitalization due to pandemic 2009 influenza A (H1N1) infection in California. JAMA 2009;302(17):1896-902.

Reed C, Angulo FJ, Swerdlow DL, Lipsitch M, Meltzer MI, Jernigan D, et al. Estimates of the prevalence of pandemic (H1N1) 2009, United States, April-July 2009. Emerg Infect Dis 2009;15(12):2004-7.

Gooya MM, Soroush M, Mokhtari-Azad T, Haghdoost AA, Hemati P, Moghadami M, et al. Influenza A (H1N1) pandemic in Iran: report of first confirmed cases from June to November 2009. Archives of Iranian Medicine 2010;13(2):91-8.

Moghadami M, Kazeroni PA, Honarvar B, Ebrahimi M, Bakhtiari H, Akbarpour MA, et al. Influenza A (H1N1) Virus Pandemic in Fars Province: A Report from Southern Iran, July-December 2009. IRCMJ 2010;12(3):231-8.

Shimada T, Gu Y, Kamiya H, Komiya N, Odaira F, Sunagawa T, et al. Epidemiology of influenza A (H1N1) v en virus infection in Japan, May-June 2009. Euro surveillance: bulletin europ sur les maladies transmissibles= European communicable disease bulletin 2009;14(24).

Ugarte S, Arancibia F, Soto R. Influenza a pandemics: clinical and organizational aspects: the experience in chile. Crit Care Med 2010;38(4):e133-7.

Morgan OW, Bramley A, Fowlkes A, Freedman DS, Taylor TH, Gargiullo P, et al. Morbid obesity as a risk factor for hospitalization and death due to 2009 pandemic influenza A (H1N1) disease. PLoS One 2010;5(3):e9694.

Trimarchi H, Greloni G, Campolo-Girard V, Giannasi S, Pomeranz V, San-Roman E, et al. H1N1 infection and the kidney in critically ill patients. J Nephrol 2010;23(6):725-31.

Jain S, Kamimoto L, Bramley AM, Schmitz AM, Benoit SR, Louie J, et al. Hospitalized patients with 2009 H1N1 influenza in the United States, April-June 2009. N Engl J Med 2009;361(20):1935-44.

Vaillant L, La Ruche G, Tarantola A, Barboza P. Epidemiology of fatal cases associated with pandemic H1N1 influenza 2009. Euro Surveill 2009;14(33).
DOI: 10.22100/jkh.v5i2-3.147

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.