اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مسیر پیام‌رسانی ایجاد‌کننده فیبروز قلبی موش صحرایی سالمند

1- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
2- استادیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
3- دانشیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
4- استاد- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران.
5- استادیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.

چکیده


-
DOI: 10.22100/jkh.v14i4.2324