تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی بر برخی شاخص‌های آنژیوژنز در موش‌های نر سالمند

Golbano Blori1
, Hossein Abednatanzi2* Http://orcid.org/0000-0001-6638-1131
, Hojjat Allah Nikbakht3
1- دانشجوی مقطع دکتری فیزیولوژی ورزشی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
2- استادیار- گروه علوم ورزش- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
3- دانشیار- گروه علوم ورزش- واحد علوم و تحقیقات،- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.

چکیده


-DOI: 10.22100/jkh.v14i4.2319