گزارش موردی: حاملگی خارج رحمی در محل اسکار سزارین قبلی به همراه جفت پرکرتا

نویسندگان

  • مطهره درگاهی - دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. orcid https://orcid.org/0000-0001-9150-9408
  • نیلوفر طاهری - دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. orcid https://orcid.org/0000-0002-9514-4968
  • سکینه کلاهدوزان - استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. orcid https://orcid.org/0000-0003-2522-154X
  • زینب محمدی - دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. orcid https://orcid.org/0000-0003-4126-382X
  • رضا جعفری - استادیار، گروه علوم پایه پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. orcid https://orcid.org/0000-0001-6362-7933

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i4.2950

چکیده

حاملگی خارج رحمی یکی از علل مهم مرگ مادران در دنیا مي‌باشد. حاملگی در محل اسکار سزارین یکی از نادرترین فرم حاملگی اکتوپیک است. چسبندگي غيرعادي تمام يا بخشی از جفت به دسيدواي رحم را جفت اکرتا مي‌نامند که شامل دو نوع جفت اینکرتا و پرکرتا مي‌باشد. در جفت پركرتا، تهاجم پرزها به سروز رحم يا ساير احشاي لگني دیده مي‌شود که مي‌تواند برای مادر و جنین خطرناک باشد. تشخیص زودرس این نوع بارداری سبب مدیریت بهتر این شرایط مي‌گردد.

معرفی بیمار: بیمار خانمی 28 ساله باردار (G3P1Ab1L1) در هفته 28 بارداری با شکایت هماچوری و درد لیبر، خونریزی و شروع انقباضات رحم به بیمارستان مراجعه کردند که با توجه به سابقه سزارین الکتیو، به اتاق عمل منتقل شدند و به‌دلیل جفت پرکرتا و حاملگی اکتوپیک تحت هیسترکتومی و سیستورافی قرار گرفت.

نتیجه گیری: بارداری در محل اسکار سزارین قبلی نوعی بارداری خارج رحمی است که در بافت همبند اطراف محل اسکار سزارین قبلی ایجاد مي‌شود این نوع بارداری مي‌تواند سبب خونریزی شدید به‌دنبال پارگی رحم و یا ایجاد پلاسنتا آکرتا و پرکرتا شود. جفت پرکرتا مهاجم به مثانه، سبب هماچوری در طول بارداری مي‌شود و تشخیص زودرس بسیار مهم است و در دسترس‌ترین روش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال مي‌باشد. تشخیص منفی کاذب ممکن است منجر به عوارضی نظیر خونریزی غیرقابل کنترل و هیسترکتومی نظیر این کیس شود.

مراجع

Fylstra DL. Ectopic pregnancy within a cesarean scar: a review. Obstetrical & Gynecological Survey 2002;57:537-43. doi: 10.1097/00006254-200208000-00024

Ozen M, Birmingham E, Hoffman M, Raissi D. Non-surgical management of abdominal ectopic pregnancy with uterine artery embolization. Radiol Case Rep 2022;17:1631-3. doi: 10.1016/j.radcr.2022.02.040

Marchand GJ, Masoud AT, Coriell C, Ulibarri H, Parise J, Arroyo A, et al. Treatment of cesarean scar ectopic pregnancy in china with uterine artery embolization-a systematic review and meta-analysis. J Clin Med 2022;11:7393. doi: 10.3390/jcm11247393

Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gülmezoglu AM, Van Look PF. WHO analysis of causes of maternal death: a systematic review. Lancet 2006;367:1066-74. doi: 10.1016/s0140-6736(06)68397-9

Bhide A, Thilaganathan B. Recent advances in the management of placenta previa. Curr Opin Obstet Gynecol 2004;16:447-51. doi: 10.1097/00001703-200412000-00002

Bowman ZS, Eller AG, Bardsley TR, Greene T, Varner MW, Silver RM. Risk factors for placenta accreta: a large prospective cohort. Am J Perinatol 2014;31:799-804. doi: 10.1055/s-0033-1361833

Concatto NH, Westphalen SS, Vanceta R, Schuch A, Luersen GF, Ghezzi CLA. Magnetic resonance imaging findings in placenta accreta spectrum disorders: pictorial essay. Radiol Bras 2022;55:181-7. doi: 10.1590/0100-3984.2021.0115

Klein J. Gynecologic surgery. In: Forrest Dell M, Peter M, editors. surgical critical care and emergency surgery clinical questions and answers. 3rd ed. Wiley online library 2022.p.481-91. doi: 10.1002/9781119756781.ch44

Vela G, Tulandi T. Cervical pregnancy: the importance of early diagnosis and treatment. J Minim Invasive Gynecol 2007;14:481-4. doi: 10.1016/j.jmig.2006.11.012.

Sinha P, Mishra M. Caesarean scar pregnancy: a precursor of placenta percreta/accreta. J Obstet Gynaecol 2012;32:621-3. doi: 10.3109/01443615.2012.698665

Vial Y, Petignat P, Hohlfeld P. Pregnancy in a cesarean scar. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: The Official Journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2000;16:592-3. doi: 10.1046/j.1469-0705.2000.00300-2.x

Meng X, Xie L, Song W. Comparing the diagnostic value of ultrasound and magnetic resonance imaging for placenta accreta: a systematic review and meta-analysis. Ultrasound in Medicine & Biology 2013;39:1958-65. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2013.05.017

Adabi K, Nekuie S, Rezaeei Z, Rahimi-Sharbaf F, Banifatemi S, Salimi S. Conservative management of cervical ectopic pregnancy: systemic methotrexate followed by curettage. Arch Gynecol Obstet 2013;288:687-9. doi: 10.1007/s00404-013-2807-y

Lam H, Pun T, Lamb P. Successful conservative management of placenta previa accreta during cesarean section. Int J Gynaecol Obstet 2004;86:31-2. doi: 10.1016/j.ijgo.2003.12.009

Ueno Y, Kitajima K, Kawakami F, Maeda T, Suenaga Y, Takahashi S, et al. Novel MRI finding for diagnosis of invasive placenta praevia: evaluation of findings for 65 patients using clinical and histopathological correlations. Eur Radiol 2014;24:881-8. doi: 10.1007/s00330-013-3076-7

Dabiri T, Marroquin GA, Bendek B, Agamasu E, Mikhail M. Advanced extrauterine pregnancy at 33 weeks with a healthy newborn. BioMed Res Int 2014;2014:102479. doi: 10.1155/2014/102479

Hobson SR, Kingdom JC, Murji A, Windrim RC, Carvalho JC, Singh SS, et al. No. 383-screening, diagnosis, and management of placenta accreta spectrum disorders. J Obstet Gynaecol Canada 2019;41:1035-49. doi: 10.1016/j.jogc.2018.12.004

Rosen T. Placenta accreta and cesarean scar pregnancy: overlooked costs of the rising cesarean section rate. Clinics in Perinatology 2008;35:519-29. doi: 10.1016/j.clp.2008.07.003

Meyer M, Tonascia J. Maternal smoking, pregnancy complications, and perinatal mortality. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1977;128:494-502. doi: 10.1016/0002-9378(77)90031-x

Zaki ZS, Bahar A, Ali M, Albar HM, Gerais M. Risk factors and morbidity in patients with placenta previa accreta compared to placenta previa non-accreta. Acta Obstet Gynecol Scandinavica 1998;77:391-4. doi: 10.1080/j.1600-0412.1998.00015.x

دانلود

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2023-01-08

شماره

نوع مقاله

گزارش مورد