عوامل مؤثر در ارتقاي سلامت زنان سرپرست خانوار: مثلث طلایی پول، وقت و انرژی

  • Naima Seyedfatemi1 1- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه روان پرستاری - استاد.
  • Forough Rafii2 2- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه داخلی جراحی - استاد
  • Mahboubeh Rezaei3 3- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار.
  • Mahboubeh Sajadi Hezaveh4 4- دانشگاه علوم پزشکی اراک- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار

چکیده

مقدمه: زنان سرپرست خانوار از گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که به‌دلیل مواجه بودن با وضعیت اقتصادی نامناسب و مسئولیت‌های چندگانه، با مشکلات زیادی در رابطه با سلامتی خود روبرو هستند و لازم است تا هر چه بیشتر سلامت خود را ارتقاء بخشند. هدف از این مطالعه کشف و توصیف عوامل مؤثر در ارتقاء سلامت زنان سرپرست خانوار بود.مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش کیفی و با رویکرد گراندد تئوری انجام شد. مشارکت‌کنندگان شامل 19 زن سرپرست خانوار بودند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختارمند جمع‌آوری گردید. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند شروع و در طی تکامل طبقات، با نمونه‌گیری نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم به شیوه اشتراوس و کوربین استفاده شد.نتایج: یافته‌های ما نشان داد که منابع باقی مانده (پول، وقت و انرژی باقی مانده) و عوامل زمینه‌ای (ویژگی‌های فردی و اقتصادی- اجتماعی) عوامل مؤثر در ارتقاء سلامت زنان سرپرست خانوار است. این زنان اغلب پس از برآوردن نیازهای مربوط‌به فرزندان/ افراد تحت سرپرستی و حل و فصل مسائل زندگی و با‌توجه به کمیت منابع باقی مانده، ممکن بود اقدام به انجام رفتارهای ارتقاء‌دهنده سلامت بزنند و این امر سلامت آنها را در معرض خطر قرار می‌داد.نتیجه‌گیری: توصیه می‌شود که دولت، سازمان‌های غیردولتی و كاركنان حرفه‌های مختلف بهداشتی با فراهم آوردن منابع موردنیاز و افزایش سطح آگاهی این زنان، تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء سطح سلامتی این قشر آسیب‌پذیر انجام دهند.
انتشار مقاله
سپتامبر 28, 2015
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
SEYEDFATEMI1, Naima et al. عوامل مؤثر در ارتقاي سلامت زنان سرپرست خانوار: مثلث طلایی پول، وقت و انرژی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:13-22, سپتامبر. 2015. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/792>. تاریخ دسترسی: 03 دسامبر. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v10i4.792.