دوره 12، شماره 1: 1396

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

علل تقاضای القایی پزشکان در ارايه خدمات به بیمه‌شدگان بیمه سلامت: مطالعه مورد استان اصفهان، 1392 PDF
Mohammadreza Amir Esmaili, Amirhosin Fatahpour, Mohsen Barooni, Noora Rafiee page:1-7
بررسی ارتباط افسردگی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم و غیر‌مقیم سرای سالمندان شهرستان شاهرود PDF
Mehdi Sadeghi, Milad Bazghaleh page:8-15
اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس PDF
Ghasem Salehpoor, Seyed Mousa Kafi, Hamidreza Hatamian, Sazjjad Rezaei, Kobra Mohammadpoor page:16-27
تأثير نوعی پروبیوتیک بر کلونیزه شدن روده‌ای و تهاجم بافتی سالمونلا انتریتیدیس در جوجه‌های گوشتی PDF
Ramezan Ali Jafari, Ahmad Reza Raji, Kkolam Ali Kalidari, Mansoor Mayahi, Hadi Ebrahimi page:28-35
مقایسه عملکرد دو مدل‏ پیش‏بینی متاستاز براساس تکنیک‏های داده‏کاوی در بیماران سرطان پستان PDF
Najme Nazeri, Ali Reza Atashi, Sara Dorri, Ebrahim Abbasi, Mohsen Alijani, Mohsen Goli page:36-42
بهینه‌سازی رآکتور بیوفیلمی MBSBR براي کنترل نسبت غذا به ميكروارگانيسم و شوک آلی وارده به سیستم با تأکید بر حذف LAS از فاضلاب صنایع شوینده PDF
Seyed Mostafa Khezre, Roya Mafi Gholami, Mansor Keshavarzian page:43-49
بررسی تأثیر آموزش خودمدیریتی برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو PDF
Shahrzad Ghiyasvandian, Asghar Salimi, Mojdeh Navidhamidi, Hossain Ebrahimi page:50-56
الگوی تغییرات آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در طول دوره کوفتگی عضلانی تأخيری ناشی از ورزش مقاومتی در پاسخ به نوعی مكمل‌سازي پروتئین وی در دانشجویان پسر کم تحرک PDF
Foruzan Zahedmanesh, Mojtaba Eizadi, Mohammad Rashidi, Davood Khorshidi page:57-65
اعتبارسنجی پروتکل پلکان فرانسیس به‌روش تجزيه و تحليل گازهای تنفسی و طراحی معادله بومی برآورد ظرفیت هوازی در پسران ایرانی PDF
Farzad Nazem, Hosein Saki, Majid Jalili page:66-72
تأثیر تمرین هوازی با مصرف ملاتونین بر مارکرهای آپوپتوزی HSP70 و HSP60 در قلب موش صحرایی نر پس از ایسکمی-ریپرفیوژن PDF
Masoud Jokar, Pezhman Motamedi, Mohammad Nabiuni, Hamid Rajabi, Neda Khaledi page:73-80


شابن: 3753-2345