تأثیر 12 هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن MTNR1B و سطوح انسولین و گلوکز در رت‌های دیابتی نوع 2

چکیده

مقدمه: ژن MTNR1B با میزان ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است و افزایش بیان آن خطر دیابت نوع 2 را افزایش می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 12 هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن MTNR1B و گلوکز و انسولین ناشنا در رت‌های نر ویستار مبتلا‌به دیابت نوع 2 است.مواد و روش‌ها: دراین مطالعه از 30 سر رت نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 20±220گرم، استفاده شد. در طول دوره در شرایط استاندارد یعنی دمای 3±22 سانتی‌گراد و رطوبت 45 درصد و دوره‌های 12 ساعته متوالی نور و تاریکی نگهداری شدند. رت‌ها به سه گروه تقسیم شدند. القای دیابت از طریق محلول نیکوتین آمید و STZ انجام شد و برنامه تمرینی برای یک دوره تمرینات تناوبی شدید به مدت 12 هفته به تعداد 5 جلسه 30 دقیقه‌ای در هفته بود. غلظت گلوکز به روش آنزیمی رنگ‌سنجی گلوکز اکسیداز، انسولین به روش الیزا و بیان ژن به روش RT-Real time PCR اندازه‌گیری شد.نتایج: برنامه تمرینی به کاهش سطوح گلوکز ناشتا و افزایش سطوح انسولین سرم نسبت‌به گروه دیابتی کنترل منجر شد (001/0=P). از طرفی، اجرای تمرینات تناوبی شدید بیان ژن MTNR1B در بافت پانکراس را به میزان 39 درصد نسبت‌به گروه کنترل دیابتی کاهش داد (023/0=P). ارتباط معکوس و معنی‌داری بین سطوح نسبی بیان MTNR1B و سطوح نسبی انسولین سرم در گروه اینتروال نسبت‌به کنترل مشاهده شد (039/0=P، 84/0=r).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دوازده هفته ورزش تناوبی شدید باعث کاهش گلوکز خون و افزایش سرم انسولین و کاهش بیان ژن MTNR1B در بافت پانکراس مي‌شود.
انتشار مقاله
ژوئن 18, 2019
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
RASHIDI*1, Mohammad; EIZADI2, Mojtaba. تأثیر 12 هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن MTNR1B و سطوح انسولین و گلوکز در رت‌های دیابتی نوع 2. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:28-35, ژوئن 2019. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2151>. تاریخ دسترسی: 16 ژوئن 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v14i1.2151.