تأثیر 8 هفته تمرین اینتروال توانی به همراه مصرف عصاره انار بر ترکیب بدن و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان پسر غیرفعال

  • Maysam Irani1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران. http://orcid.org/0000-0003-2815-0353
  • Roghayyeh Afroundeh2* 2- استادیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران. http://orcid.org/0000-0002-1592-7330
  • Lotfali Bolboli3 3- دانشیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران.
  • Farnaz Seifiskishahr 2 http://orcid.org/0000-0002-4065-379X

چکیده


مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین اینتروال توانی به همراه مصرف عصاره انار بر ترکیب بدنی دانشجویان پسر غیرفعال بود.
مواد و روش‌ها: تعداد 42 نفر پسر غیرفعال به‌صورت تصادفی به چهار گروه تمرین اینتروال توانی (11 نفر)، تمرین اینتروال توانی به همراه مصرف عصاره انار (11 نفر)، عصاره انار (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین اینتروال توانی به مدت هشت هفته، 3 جلسه در هفته و شامل 2 حرکت برای بالاتنه (پرس سینه هالتر و کول هالتر دست‌باز) و 2 حرکت برای پایین‌تنه (پرش بازگشت و وینگیت) بود که در 3 تا 5 سِت 10 ثانیه‌ای اجرا شد. آزمودنی‌های گروه اینتروال توانی + عصاره انار (نیم ساعت قبل از تمرین) و گروه عصاره انار 3 بار در هفته و هر بار 100 میلی‌لیتر عصاره انار مصرف کردند.
نتایج: نتایج نشان داد که میزان متابولیسم استراحتی پس از 8 هفته تمرین اینتروال توانی + عصاره افزایش معنی‌داری پیدا کرد (003/0=P)، اما این افزایش در گروه تمرین اینتروال توانی معنی‌دار نبود (05/0<P). حداکثر اکسیژن مصرفی نسبی افزایش معنی‌داری در گروه تمرین اینتروال توانی + عصاره داشت (022/0=P)، اما هیچ تغییری در سایر گروه‌ها مشاهده نشد. همچنین درصد چربی آزمودنی‌ها پس از 8 هفته تمرین اینتروال توانی + عصاره انار کاهش معنی‌داری پیدا کرد (012/0=P).
نتیجه‌گیری: با‌توجه به نتایج تحقیق حاضر به‌نظر می‌رسد ترکیب تمرین اینتروال توانی به همراه مصرف عصاره انار باعث افزایش متابولیسم استراحتی و متعاقباً بهبود ترکیب بدنی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش وزن شود.
انتشار مقاله
مارس 16, 2020
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
IRANI1, Maysam et al. تأثیر 8 هفته تمرین اینتروال توانی به همراه مصرف عصاره انار بر ترکیب بدن و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان پسر غیرفعال. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:2-11, مارس 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2294>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v14i4.2294.