تغییرات الکتروفیزیولوژیک قلبی به دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیشرونده درمانده‌ساز در مردان غیرورزشکار

  • Mehdi Moradi1* 1- استادیار- گروه تربيت‌بدني- واحد اراک- دانشگاه آزاد اسلامي- اراک- ايران. http://orcid.org/0000-0002-0844-5800
  • Arash Feizbakhsh2 2- دانش‌آموخته کارشناسي ارشد- گروه تربيت‌بدني- واحد محلات- دانشگاه آزاد اسلامي- محلات- ايران. http://orcid.org/0000-0002-3920-9704
  • Mojtaba Khansooz3 3- دانشجوی دکتری قلب و عروق و تنفس ورزشی- گروه تربيت‌ بدني- دانشگاه آزاد واحد محلات- محلات- ايران. http://orcid.org/0000-0003-2945-2847
  • Mohsen Akbarpour4 4- دانشیار- گروه تربیت بدنی- دانشگاه قم- قم- ایران. http://orcid.org/0000-0002-3565-4851

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیشرونده درمانده‌ساز بر تغییرات الکتروفیزیولوژیک قلبی در مردان غیرورزشکار بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل افراد غیر ورزشکار با دامنه سنی 58/8±93/33 سال می‌باشد که از این میان 16 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در گروه تناوبی شدید (4 وهله فعالیت 30 ثانیه‌ای با حداکثر شدت و 2 دقیقه استراحت غیرفعال) در یک مسافت 20 متری و در فعالیت فزاینده درمانده‌ساز پروتکل بروس را انجام دادند طول موج P، QRS، T، همچنین تناوب R تا R، قطعه QT، P-R و تغییرات قطعه ST و در مورد شدت ارتفاع موج P و QRS اندازه‌گیری گردید. کلیه متغیرهای پژوهش حاضر را در زمان‌های استراحت، بلافاصله بعد از اجرای فعالیت ورزشی و در دوره ریکاوری (دو ساعت بعد از فعالیت) گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS از روش آزمون آماری ANOVA و سپس از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.
نتايج: مشخص شد بین دو گروه تمرینی تفاوت معنی‌داری در میزان QT، P-R، QRS و P نوار قلب وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات شدید همانند تمرینات وامانده‌ساز می‌تواند تغییرات را در فعالیت‌های ساختاری قلب ایجاد کند. پيشنهاد مي‌شود از تحميل تمرين‌هاي با شدت حداكثر و وامانده‌ساز به افرادي كه آمادگي لازم را در راستاي سازگاري ضربان قلب ندارد، اجتناب شود.
انتشار مقاله
مارس 16, 2020
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
MORADI1*, Mehdi et al. تغییرات الکتروفیزیولوژیک قلبی به دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیشرونده درمانده‌ساز در مردان غیرورزشکار. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:12-18, مارس 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2298>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v14i4.2298.