اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مسیر پیام‌رسانی ایجاد‌کننده فیبروز قلبی موش صحرایی سالمند

  • Fatemeh Goodarzi1 1- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0002-1209-1160
  • Hossein Abednatanzi2* 2- استادیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0001-6638-1131
  • Hojat Ollah Nikbakht3 3- دانشیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0003-3582-2525
  • Khosro Ebrahimb4 4- استاد- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0003-3250-9058
  • Farshade Ghazaliyan5 5- استادیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0002-4876-6561

چکیده

مقدمه: پیری فرایندی است که باعث تغییرات ساختاری و عملکردی در قلب می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مسیر پیام‌رسانی TGF-β/smads، ایجاد‌کننده فیبروز قلبی رت‌های سالمند بود.  مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 18 سر موش صحرایی آزمایشگاهی نژاد ویستار با سن (24 ماه) و میانگین وزن (15/511 گرم) به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل (9=n) و تمرین (9=n) تقسیم شدند. پس از سازگاری با محیط و آشناسازی با تمرین، گروه تمرین برنامه خود را روی نوارگردان با شیب ثابت صفر درجه با سرعت ثابت 12 متر بر دقیقه به مدت هشت هفته و ۵ روز در هفته انجام دادند. مدت تمرین از ۱۰ دقیقه در هفته اول به 52 دقیقه در هفته هشتم رسید. در این مدت گروه کنترل هیچ تمرینی انجام نداد. متغیرهای تحقیق به روش الایزا و با استفاده از کیت زلبیو آلمان اندازه‌گیری شدند. جهت تجزيه و تحليل استنباطي داده‌ها از آزمون تی مسقل استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد هشت هفته تمرین هوازی بر سوپراکسید دیسموتاز (001/0P=)، کاتالاز (006/0P=)، گلوتاتیون پراکسیداز (012/0P=)، فاکتور رشدی تغییر شکل‌دهنده بتا (TGF-β) (001/0P=) و درصد کلاژن بافتی (001/0P=) در بافت قلب موش‌های صحرایی سالمند تأثیر معنی‌داری دارد.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد تمرین هوازی با افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت قلب در بهبود شاخص‌های استرس اکسیداتیو قلب مؤثر است زیرا علی‌رغم افزایش مقدار TGF-β توانسته با ممانعت از فعال‌سازی آن مانع از راه‌اندازی مسیر پیام‌رسانی فیبروز بافت قلب شود که باعث کاهش بیان کلاژن در قلب رت‌های سالمند شده است.
انتشار مقاله
مارس 17, 2020
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
GOODARZI1, Fatemeh et al. اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مسیر پیام‌رسانی ایجاد‌کننده فیبروز قلبی موش صحرایی سالمند. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:48-53, مارس 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2324>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v14i4.2324.