تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی بر برخی شاخص‌های آنژیوژنز در موش‌های نر سالمند

  • Golbano Blori1 1- دانشجوی مقطع دکتری فیزیولوژی ورزشی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
  • Hossein Abednatanzi2* 2- استادیار- گروه علوم ورزش- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0001-6638-1131
  • Hojjat Allah Nikbakht3 3- دانشیار- گروه علوم ورزش- واحد علوم و تحقیقات،- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.

چکیده

مقدمه: پیری فرآیندی است که در آن ظرفیت فیزیولوژیکی بدن به‌طور مداوم بعد از سن 30 سالگی کاهش می‌یابد. یکی از این تغییرات اساسی کاهش توده بدن می‌باشدکه به علت کاهش خون‌رسانی ناشی از ناتوانی در رگزایی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی بر برخی شاخص‌های آنژیوژنز در موش‌های نر سالمند می‌باشد.مواد و روش‌ها: نمونه این تحقیق 20 موش نر سالمند، که به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل (10 نفر) و تجربی (10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرینات هوازی را که شامل دویدن با شدت 55 تا 70 درصد سرعت بیشینه در هفته هشتم رسید. جهت بررسی متغیرهای تحقیق VEGF)،FGF، NO و آپلین 13) 72 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه تمرین جهت بررسی متغیرهای تحقیق 3 سی‌سی خون از دم موش‌های نر سالمند خون اخذ شد. برای تجزیه و تحلیل يافته‌ها از آزمون T مستقل و وابسته جهت ارزیابی بین گروهی و درون‌گروهی استفاده شد و انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزار 16 SPSS در سطح معنی‌داری 05/0=α استفاده شد.نتایج: هشت هفته تمرین هوازی باعث افزایش معنی‌داری در سطوح VEGF (000/0=P)، NO (000/0=P)، FGF (000/0=P) و آپلین13 (000/0=P) در این موش‌ها گردید. در گروه کنترل تغییر معنی‌داری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد هشت هفته تمرین هوازی باعث افزایش معنی‌داری در سطوح آنژیوژنز موش‌های نر سالمند گردید. بنابراین می‌توان از این تمرینات به‌عنوان روشی مناسب جهت افزایش رگ‌زایی در سالمندان استفاده کرد.
انتشار مقاله
مارس 17, 2020
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
BLORI1, Golbano; ABEDNATANZI2*, Hossein; NIKBAKHT3, Hojjat Allah. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی بر برخی شاخص‌های آنژیوژنز در موش‌های نر سالمند. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:40-47, مارس 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2319>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v14i4.2319.