نقش شدت تمرین مقاومتی بر تغییرات هورمونی درگیر در هایپرتروفی

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی نقش شدت تمرین مقاومتی بر تغییرات هورمونی درگیر در هایپرتروفی و عملکرد ورزشکاران پرورش اندام صورت گرفت.
روش تحقیق: بدین­منظور، از میان پرورش اندام کاران استان همدان، 30 ورزشکار حرفه ایی به­صورت تصادفی به سه گروه تمرین مقاومتی تناوبی شدید، تمرین مقاومتی سنتی و کنترل تقسیم شدند. پس از نمونه­گیری اولیه، گروه های مداخله ایی به مدت 12 هفته به فعالیت پرداختند. به­منظور حذف پاسخ آخرین جلسۀ تمرینی، نمونه­گیری خونی 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین به­عمل آمد. کلیۀ تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح معناداری P≤0.05 انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تستوسترون، وزن، درصد چربی و شاخص توده بدنی در گروه تمرین مقاومتی تناوبی تغییر معناداری به نسبت گروه کنترل و تمرین مقاومتی سنتی داشته است (P<0.05). همچنین نتایج نشان داد که قدرت بالاتنه و پایین تنه در گروه های تحت مداخله به نسبت گروه کنترل افزایش معناداری داشته است (P<0.05). قدرت پایین تنه نیز بین گروه های تحت مداخله با گروه کترل تفاوت معنادار است. اما بین گروه تمرین مقاومتی سنتی و تناوبی تفاوت معناداری وجود ندارد(P>0.05). هرچند این تغییرات افزایشی در گروه مقاومتی تناوبی شدید بیشتر بوده است. اما تغییر معناداری در انسولین، مقاومت به انسولین، گلوکز و گلوکاگون مشاهده نشد(P>0.05).
بحث و نتیجه گیری: به­نظر می­رسد شدت تمرین یک فاکتور مهم و اثر گذار بر میزان تغییرات عوامل مرتبط با عملکرد ورزشکاران باشد. اما تغییر مشخصی را در شرایط هورمونی ورزشکاران ایجاد نکرد. البته برای رسیدن به نتیجه قطعی نیاز به پژوهش های بیشتری در آینده می باشد.
انتشار مقاله
آوریل 14, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
KHANBABAII NAVA, Majid et al. نقش شدت تمرین مقاومتی بر تغییرات هورمونی درگیر در هایپرتروفی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:2-11, آوریل. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2442>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v4i15.2442.