تاثیر شش هفته رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط بر سطوح سرمی لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی بدنبال فعالیت وامانده ساز بی هوازی در پسران دارای اضافه وزن

نویسندگان

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v16i2.2510

چکیده

مقدمه: افزایش لاکتات دهیدروژناز و آنزیم‌های کبدی بر‌اثر فعالیت ورزشی وامانده‌ساز در خون ممکن است اثرات مخربی برای فرد داشته باشد. استفاده از رژیم‌های کم‌کالری با کربوهیدرات متوسط یکی از راه‌کارهای مورد‌توجه برای کاهش این مقادیر می‌باشد.

مواد و روش‌ها: به همین منظور از میان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن پسر داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن 30 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و براساس شاخص ترکیب بدن به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برای گروه تجربی رژیم کم‌کالری با کربوهیدرات متوسط (سهم کربوهیدرات 55% از انرژی) به‌مدت 6هفته با پرسش‌نامه24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﯾﺎد آﻣﺪ و با استفاده از نرم‌افزار غذایی و به کمک کارشناس تغذیه ﻏﺬاﯾﯽ تنظیم گردید. برای بررسی تغییرات درون گروهی از تی وابسته و برای مقایسه بین گروهی از تحلیل کواریانس با عامل بین گروهی استفاده گردید.

نتایج: نتایج نشان داد مقادیر سرمی ALP(0.03)، AST(0.02) و ALT(0.01) با انجام یک جلسه فعالیت ورزشی بی‌هوازی در دو گروه تجربی و کنترل افزایش معناداری دارد. به‌دنبال آن نتایج نشان داد مقادیر سرمی LDH(0.4) با انجام یک جلسه فعالیت ورزشی بی‌هوازی در دو گروه تجربی و کنترل علی‌رغم افزایش، در سطح معنی‌داری نبود.

نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد مصرف شش هفته رژیم کم‌کالری با کربوهیدرات متوسط می‌تواند سبب کاهش معنی‌دار سطح استراحتی لاکتات دهیدروژناز و آنزیم‌های کبدی شود.

بیوگرافی نویسندگان

  • Asma Soleimani، - دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
     
  • Saeid Shakeryan، - دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
     
  • Rohollah Ranjbar، - دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
     

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2021-09-27

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>