مقایسه‌ی جمعیت باکتری‌های انتروکوکوس فکالیس و فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در بافت روده‌ی افراد سالم با بیماران مبتلا به پولیپ و سرطان روده‌ی بزرگ

نویسندگان

  • دریه احمدی بشیرزاده - گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-2369-1820
  • احسان ناظم الحسینی مجرد - مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0001-8914-004X
  • ناصر هرزندی - گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-2783-4462

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v18i2.2682

چکیده

مقدمه: سرطان روده‌ی بزرگ یا CRC (Colorectal Cancer)، دومین سرطان شایع در انسان می‌باشد. مشخص شده است که عوامل غیر وراثتی و اپی ژنتیکی در ایجاد این بیماری به مراتب مؤثرتر از عوامل ارثی عمل می‌کنند. در این میان نقش فلور میکروبی روده یا گات میکروبیوتا (Gut microbiota)، جدی‌تر بوده چنانکه ترکیب و تنوع آنها در طی روند تشکیل تومور در روده، دستخوش تغییراتی می‌شود. از آنجا که شواهدی نشان از دخالت سویه‌های دو باکتری انتروکوکوس فکالیس و فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در این بیماری دارد، ما در این تحقیق که بر روی گروهی از جمعیت کشور انجام شد، بررسی کردیم که آیا در بافت‌های پولیپ (ضایعات پیش سرطانی) و تومور روده‌ی بزرگ، نسبت‌به بافت سالم، تفاوتی در فراوانی این دو گونه وجود دارد یا خیر.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی شاهد - موردی، به بررسی 21 نمونه‌ی بافت سالم روده‌ی بزرگ، 21 نمونه از بافت پولیپ و 19 نمونه بافت توموری روده پرداختیم. میزان ژن 16S rRNA ی اختصاصی دو باکتری مورد مطالعه را به‌عنوان شاخص فراوانی آنها در این سه دسته، به کمک روش Quantitative Real-Time PCR Absolute مورد اندازه‌گیری قرار دادیم.

نتايج: نتایج حاصل از این تحقیق گویای افزایش معنادار (05/0P<) جمعیت انتروکوکوس فکالیس و فوزوباکتریوم نوکلئاتوم، در نمونه‌ی بافتی بدخیم روده نسبت‌به پولیپ و سپس نسبتبه نمونه‌های طبيعي است. به علاوه ضریب همبستگی این دو گونه (7634/0) به‌دست آمد که حاکی از ارتباط سینرژیستی بین آنها در بافت روده می‌باشد.

نتيجهگيري: یافته‌های ما می‌تواند برساند که افزایش جمعیت این دو گونه در بافت اپیتلیال روده، با افزایش احتمال رشد پولیپ و تبدیل آن به تومور مرتبط است. به عبارتی، رشد بیش از حد این باکتری‌ها احتمالاً از عوامل القای التهاب و کارسینوژنز در اپیتلیال روده و یا نشانی از این عوارض می‌باشد.

مراجع

Siegel RL, Miller KD, Fedewa SA, Ahnen DJ, Meester RG, Barzi, A, et al. Colorectal cancer statistics. CA: A Cancer Journal for Clinicians 2017;67:177-93. doi: 10.3322/caac.21395

Joachim C, Macni J, Drame M, Pomier A, Escarmant P, Veronique-Baudin J, et al. Overall survival of colorectal cancer by stage at diagnosis: data from the martinique cancer registry. Medicine 2019;98. doi: 10.1097/MD.0000000000016941

Mojarad EN, Kuppen PJ, Aghdaei HA, Zali MR. The CpG island methylator phenotype (CIMP) in colorectal cancer. GHFBB 2013;6:120.

MacFarlane AJ, Stover PJ. Convergence of genetic, nutritional and inflammatory factors in gastrointestinal cancers. Nutrition reviews. 2007;65:S157-66. doi: 10.1111/j.1753-4887.2007.tb00355.x

de Almeida CV, Taddei A, Amedei A. The controversial role of Enterococcus faecalis in colorectal cancer. Therapeutic Advances in Gastroenterology 2018;11:1756284818783606. doi: 10.1177/1756284818783606

Jobin C. Colorectal cancer: looking for answers in the microbiota. Cancer Discovery 2013;3:384-7. doi: 10.1158/2159-8290.CD-13-0042

Mira-Pascual L, Cabrera-Rubio R, Ocon S, Costales P, Parra A, Suarez A, et al. Microbial mucosal colonic shifts associated with the development of colorectal cancer reveal the presence of different bacterial and archaeal biomarkers. Journal of Gastroenterology 2015;50:167-79. doi: 10.1007/s00535-014-0963-x

Sun J, Kato I. Gut microbiota, inflammation and colorectal cancer. Genes & Diseases 2016;3:130-43, doi: 10.1016/j.gendis.2016.03.004

Thursby E, Juge N. Introduction fo the human gut flora. Biochem J 2017;474:1823-36. doi: 10.5507/bp.2017.051

Stary L, Mezerova K, Skalicky P, Zboril P, Raclavsky V. Are we any closer to screening for colorectal cancer using microbial markers? A critical review. Biomedical Papers 2017;161:333-8. doi: 10.5507/bp.2017.051

Rezasoltani S, Asadzadeh-Aghdaei H, Nazemalhosseini-Mojarad E, Dabiri H, Ghanbari R, Zali MR. Gut microbiota, epigenetic modification and colorectal cancer. IJM 2017;9:55.

Kim M, Vogtmann E, Ahlquist DA, Devens ME, Kisiel JB, Taylor WR, et al. Fecal metabolomic signatures in colorectal adenoma patients are associated with gut microbiota and early events of colorectal cancer pathogenesis. MBio 2020;11:e03186-19. doi: 10.1128/mBio.03186-19

Rezasoltani S, Bashirzadeh DA, Mojarad EN, Aghdaei HA, Norouzinia M, Shahrokh S. Signature of gut microbiome by conventional and advanced analysis techniques: advantages and disadvantages. MEJDD 2020;12:5. doi: 10.15171/mejdd.2020.157

Yang T, Owen JL, Lightfoot YL, Kladde MP, Mohamadzadeh M. Microbiota impact on the epigenetic regulation of colorectal cancer. Trends in Molecular Medicine 2013;19:714-25.doi: 10.1016/j.molmed.2013.08.005

Dahmus JD, Kotler DL, Kastenberg DM, Kistler CA. The gut microbiome and colorectal cancer: a review of bacterial pathogenesis. JGO 2018;9:769. doi: 10.21037/jgo.2018.04.07

Zeller G, Tap J, Voigt AY, Sunagawa S, Kultima JR, Costea PI, et al. Potential of fecal microbiota for early‐stage detection of colorectal cancer. Molecular Systems Biology 2014;10:766. doi: 10.15252/msb.20145645

Shang FM, Liu HL. Fusobacterium nucleatum and colorectal cancer: A review. WJGO 2018;10:71. doi: 10.4251/wjgo.v10.i3.71

Baxter NT, Zackular JP, Chen GY, Schloss PD. Structure of the gut microbiome following colonization with human feces determines colonic tumor burden. Microbiome 2014;2:1-1. doi: 10.1186/2049-2618-2-20

Castillo M, Martín-Orúe SM, Manzanilla EG, Badiola I, Martín M, Gasa J. Quantification of total bacteria, enterobacteria and lactobacilli populations in pig digesta by real-time PCR. Veterinary Microbiology 2006;114:165-70. doi: 10.1016/j.vetmic.2005.11.055

Maeda H, Fujimoto C, Haruki Y, Maeda T, Kokeguchi S, Petelin M,et al. Quantitative real-time PCR using TaqMan and SYBR Green for Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, tetQ gene and total bacteria. FEMS Immunology & Medical Microbiology 2003;39:81-6. doi: 10.1016/S0928-8244(03)00224-4

Sears CL, Garrett WS. Microbes, microbiota, and colon cancer. Cell Host & Microbe 2014;15:317-28. doi: 10.1016/j.chom.2014.02.007

Kashani N, Abadi AB, Rahimi F, Forootan M. FadA-positive Fusobacterium nucleatum is prevalent in biopsy specimens of Iranian patients with colorectal cancer. New Microbes and New Infections 2020;34:100651. doi: 10.1016/j.nmni.2020.100651

Allali I, Delgado S, Marron PI, Astudillo A, Yeh JJ, Ghazal H, et al. Gut microbiome compositional and functional differences between tumor and non-tumor adjacent tissues from cohorts from the US and Spain. Gut Microbes 2015;6:161-72. doi: 10.1080/19490976.2015.1039223

Loktionov A. Biomarkers for detecting colorectal cancer non-invasively: DNA, RNA or proteins?. WJGO 2020;12:124. doi: 10.4251/wjgo.v12.i2.124

Liu W, Zhang R, Shu R, Yu J, Li H, Long H, at al. Study of the relationship between microbiome and colorectal cancer susceptibility using 16SrRNA sequencing. BioMed Research International 2020. doi: 10.1155/2020/7828392

Ahn J, Sinha R, Pei Z, Dominianni C, Wu J, Shi J, et al. Human gut microbiome and risk for colorectal cancer. JNCI 2013;105:1907-11. doi: 10.1155/2020/7828392

Bullman S, Pedamallu CS, Sicinska E, Clancy TE, Zhang X, Cai D, et al. Analysis of Fusobacterium persistence and antibiotic response in colorectal cancer. Science 2017;358:1443-8. doi:10.1126/science.aal5240

Adelstein BA, Macaskill P, Chan SF, Katelaris PH, Irwig L. Most bowel cancer symptoms do not indicate colorectal cancer and polyps: a systematic review. BMC Gastroenterology 2011;11:1-0. doi: 10.1186/1471-230X-11-65

Huang CC, Shen MH, Chen SK, Yang SH, Liu CY, Guo JW, et al. Gut butyrate-producing organisms correlate to Placenta Specific 8 protein: Importance to colorectal cancer progression. Journal of Advanced Research 2020;22:7-20. doi: 10.1016/j.jare.2019.11.005

Garza DR, Taddese R, Wirbel J, Zeller G, Boleij A, Huynen MA, Dutilh BE. Metabolic models predict bacterial passengers in colorectal cancer. Cancer & Metabolism 2020;8:1-3. doi: 10.1186/s40170-020-0208-9

Lennard KS, Goosen RW, Blackburn JM. Bacterially-associated transcriptional remodelling in a distinct genomic subtype of colorectal cancer provides a plausible molecular basis for disease development. PLoS One 2016;11:e0166282. doi: 10.1371/journal.pone.0166282

Kolenbrander PE, London J. Adhere today, here tomorrow: oral bacterial adherence. Journal of Bacteriology 1993;175:3247-52. doi: 10.1128/jb.175.11.3247-3252.1993

Allen-Vercoe E, Jobin C. Fusobacterium and Enterobacteriaceae: important players for CRC?. Immunology Letters 2014;162:54-61. doi: 10.1016/j.imlet.2014.05.014

Johnson EM, Flannagan SE, Sedgley CM. Coaggregation interactions between oral and endodontic Enterococcus faecalis and bacterial species isolated from persistent apical periodontitis. JOE 2006;32:946-50. doi: 10.1016/j.joen.2006.03.023

Diaz PI, Zilm PS, Rogers AH. The response to oxidative stress of Fusobacterium nucleatum grown in continuous culture. FEMS Microbiology Letters 2000;187:31-4. doi: 10.1111/j.1574-6968.2000.tb09132.x

Steeves CH, Potrykus J, Barnett DA, Bearne SL. Oxidative stress response in the opportunistic oral pathogen Fusobacterium nucleatum. Proteomics 2011;11:2027-37. doi: 10.1002/pmic.201000631

Murray BE. Diversity among multidrug-resistant enterococci. Emerging Infectious Diseases 1998;4:37. doi: 10.3201/eid0401.980106

Chomczynski P. A reagent for the single-step simultaneous isolation of RNA, DNA and proteins from cell and tissue samples. Biotechniques 1993;15:532-4.

Fukugaiti MH, Ignacio A, Fernandes MR, Ribeiro Júnior U, Nakano V, Avila-Campos MJ. High occurrence of Fusobacterium nucleatum and Clostridium difficile in the intestinal microbiota of colorectal carcinoma patients. BJM 2015;46:1135-40. doi: 10.1590/S1517-838246420140665

Rezasoltani S, Aghdaei HA, Dabiri H, Sepahi AA, Modarressi MH, Mojarad EN. The association between fecal microbiota and different types of colorectal polyp as precursors of colorectal cancer. Microbial Pathogenesis 2018;124:244-9. doi: 10.1016/j.micpath.2018.08.035

Rinttilä T, Lyra A, Krogius-Kurikka L, Palva A. Real-time PCR analysis of enteric pathogens from fecal samples of irritable bowel syndrome subjects. Gut Pathogens 2011;3:1-9. doi: 10.1186/1757-4749-3-6

Gueimonde M. Detection and enumeration of gastrointestinal microorganisms miguel gueimonde and clara de los reyes-gavilan. Handbook of Probiotics and Prebiotics 2009;25. doi: 10.1002/9780470432624.ch1

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2023-11-26

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>