بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژن IL4 (rs2227284 و rs2243250) و خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردان ایرانی

نویسندگان

  • Neda Khayat Hesari - گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
  • Zahra Tahmasebi Fard* - گروه زیست‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. http://orcid.org/0000-0002-9104-6308
  • Iman Salahshourifar - گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. http://orcid.org/0000-0001-9987-1188

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2690

چکیده

مقدمه: التهاب موجود در بافت‌ها از عوامل مرتبط با سرطان می‌باشد. اینترلوکین‌های ترشح شده از سلول‌های T کمکی نظير IL4 با نقش دوگانه می‌توانند در ابتلا به سرطان مؤثر ‌باشند. در اين تحقيق رابطه بين پلي‌مورفيسم‌های rs2227284 (-33A/C) و rs2243250 (-589C/T) از ژن اينترلوكين IL4 و خطر ابتلا به سرطان پروستات مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: 100 نمونه خون از بیماران مبتلا به سرطان پروستات و 100 نمونه فرد سالم در همان طيف سني، پس از تأييد پزشك متخصص انتخاب شدند. DNAی نمونه‌ها به روش Salting out استخراج شد و خلوص آنها به کمک اسپکتروفتومتر و ژل تأييد شد. سپس پلی‌مورفیسم‌های موجوددر ژن، با استفاده از تکنیک RFLP-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله به کمک نرم‌افزار SPSS و با آزمون‌های آماری کای دو و رگرسیون لوجستیک بررسی شد.

نتایج: ژنوتایپ موتانت CC در پلی‌مورفیسم rs2227284، بين دو گروه سرطانی و سالم رابطه معناداری نشان داد. (P:0.001, OR:2.976, CI95%: 1.569-5.644). همچنین هر دو پلی‌مورفیسم با سن بیشتر از 60 سال، شاخص توده بدني بالاتر از 25 ارتباط آماری معناداری داشتند اما با مصرف سیگار ارتباطی نشان ندادند. هیچکدام از پلی‌مورفیسم‌ها با مرحله سرطان و نمره گلیسون مرتبط نبودند.

نتیجه‌گیری: پلی‌مورفیسم rs2227284 با خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبط بود و هر دو پلی‌مورفیسم بررسی شده، در سنین بالاتر از 60 سال و افراد با شاخص توده بدنی بالاتر ارتباط معناداری با سرطان پروستات داشتند. تأیید این موضوع، نیازمند مطالعات بیشتر در جمعیت بزرگ‌تری است.

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-03-16

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي