خونریزی ساب اراکنوئید در تزریق واکسن سینوفارم علیه بیماری کووید19، گزارش موردی

نویسندگان

  • Ayoub Ayar - مربی آموزش پرستاری گروه پرستاری، دانشکده پرستاری طبس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. http://orcid.org/0000-0003-0612-7427
  • Mostafa Abdollahi* - مربی آموزش پرستاری گروه پرستاری، دانشکده پرستاری طبس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. http://orcid.org/0000-0001-9623-129X

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2730

چکیده

مقدمه: خونریزی ساب آراکنویید معمولا در زمینه ی پارگی آنوریسم عروق مغزی رخ مي‌دهد. وقایع سربروواسکولر از عوارض نادر بدنبال واکسیناسیون علیه کووید19 محسوب مي‌شوند. در مطالعه حاضر موردی از بروز خونریزی ساب آراکنوئید در یک بیمار بدون زمینه قبلی، با فاصله ی کوتاهی پس از تزریق واکسن سینوفارم گزارش شده است.

مواد و روش‌ها: بیمار خانم 76 ساله, بدون سابقه بیماری قبلی با شکایت سردرد ناگهانی و تهوع، 3روز پس از دریافت دومین دوز واکسیناسیون کووید19 با واکسن سینوفارم به اورژانس یکی از بیمارستان‌های استان خراسان جنوبی مراجعه نمود. در بدو ورود بیمارکاملا هوشیار بود و آزمایشات اولیه شامل شمارش سلول‌های خونی و آزمایشات انعقادی درمحدوده نرمال بود.

نتایج : بیمار جهت بررسی بیشتر بستری و نیز جهت بررسی از نظر آنوریسم مغزی CTA در خواست شد که پس از انجام، شواهدی از SAH رویت شد.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد ارتباط بالقوه ای بین تزریق واکسن سینوفارم و بروز خونریزی ساب اراکنوئید وجود دارد  لذا با توجه به جدید بودن و محدودیت اطلاعات در رابطه با واکسن‌های تولید شده و همچنین اهمیت واکسیناسیون علیه بیماری پاندمیک کووید-19 ،  مطالعات بیشتری جهت یافتن عوارض احتمالی واکسن‌ها و بررسی ارتباط آنها از اهمیت حیاتی برخورداراست.

بیوگرافی نویسندگان

Ayoub Ayar، - مربی آموزش پرستاری گروه پرستاری، دانشکده پرستاری طبس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

 

Mostafa Abdollahi*، - مربی آموزش پرستاری گروه پرستاری، دانشکده پرستاری طبس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

 

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-03-14

شماره

نوع مقاله

گزارش مورد