بررسی حضور SARS-CoV-2 در شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شاهرود

نویسندگان

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i4.2932

چکیده

مقدمه: در سالیان اخیر شیوع کرونا ویروس جدید با نام علمی SARS-CoV-2 در سرتاسر دنیا منجر به ایجاد یک بیماری عفونی جدید به نام کووید-19 شده است. با توجه به اینکه برخی مطالعات وجود این ویروس را تا هفت ماه پس از عفونت در مدفوع و به تبع آن در فاضلاب نشان می‌دهد لذا بررسی وجود آن در فاضلاب می‌تواند کمک خوبی برای پی بردن به نحوه توزیع بیماری در مناطق مختلف شهر یا منطقه باشد. هدف از این مطالعه، بررسی حضور ویروس SARS-CoV-2 در نقاط مختلف شبکه جمعآوری و تصفیهخانه فاضلاب شهر شاهرود بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود و در آن، 35 نمونه فاضلاب از نقاط مختلف شبکه جمعآوری فاضلاب (بهصورت نمونهبرداری هدفمند) و تصفیهخانه فاضلاب شاهرود برداشت شد. نمونهها بلافاصله به آزمایشگاه مرجع تأیید SARS-CoV-2 منتقل و به روش پلی اتیلن گلیکول (PEG) تغلیظ شدند سپس استخراج ژنوم ویروس از نمونه با کمک کیتهای استخراج، انجام و سپس با کمک روش PCR این ژنوم ویروسی، تکثیر گردید تا حضور یا عدم حضور این ویروس بررسی شود.

نتایج: نتایج نشان داد که در 11 نمونه از 35 نمونه فاضلاب اخذ شده، ویروس کرونا وجود داشت و نمونههای برداشت شده از ورودی تصفیهخانه فاضلاب شهری در تمامی موارد مثبت بود. همچنین فقط در یک نمونه از نمونههای برداشت شده از خروجی دو تصفیهخانه فاضلاب شهری و بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود، این ویروس مشاهده نشد و در بقیه نمونهها وجود داشت. این در حالی‌ است که فقط در یک نمونه از نمونههای برداشت شده از شبکه جمعآوری فاضلاب شهر شاهرود حضور ویروس کرونا تأیید شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به تأیید حضور ویروس کرونا در شبکه جمعآوری و تصفیهخانه فاضلاب، پایش منظم فاضلابهای شهری برای پیشبینی شیوع موج جدید بیماری در جامعه توصیه می‌شود.

مراجع

Mardi P, Shojaeian S, Taherzadeh Ghahfarokhi N, Molaverdi G, Amiri Roudy M, Salahshour A, et al. SARS-CoV-2 and COVID-19, evidence from a literature review: review article. Tehran Univ Med J 2021;78:712-25.

Del Rio C, Malani PN. 2019 novel coronavirus—important information for clinicians. JAMA 2020;323:1039-40.

Kahn JS, McIntosh K. History and recent advances in coronavirus discovery. Pediatr Infect Dis J 2005;24:S223-S7. doi: 10.1097/01.inf.0000188166.17324.60

Cheng ZJ, Shan J. 2019 Novel coronavirus: where we are and what we know. Infection 2020;48:155-63. doi: 101007/s15010-020-01401-y

Sahu KK, Lal A, Mishra AK. COVID-2019 and pregnancy: a plea for transparent reporting of all cases. Physiol Rev. 2020;99:951. doi: 10.1111/aogs.13850

Lescure F-X, Bouadma L, Nguyen D, Parisey M, Wicky P-H, Behillil S, et al. Clinical and virological data of the first cases of COVID-19 in Europe: a case series. Lancet Infect Dis 2020;20:697-706. doi: 10.1016/s1473-3099(20)30200-0

Ling Y, Xu S-B, Lin Y-X, Tian D, Zhu Z-Q, Dai F-H, et al. Persistence and clearance of viral RNA in 2019 novel coronavirus disease rehabilitation patients. Chin Med J (Engl) 2020;133:1039. doi: 10.1097/cm9.0000000000000774

Arora S, Nag A, Sethi J, Rajvanshi J, Saxena S, Shrivastava SK, et al. Sewage surveillance for the presence of SARS-CoV-2 genome as a useful wastewater based epidemiology (WBE) tracking tool in India. Water Sci Technol 2020;82:2823-36. doi: 10.2166/wst.2020.540

Naseri S, Alimohammadi M. Survey of Presence of SARS-CoV-2 virus in urbab raw and treated wastewater in cities of Tehran, Anzali and Qom. sph.tums.ac.ir 2020.

Barceló D. Wastewater-based epidemiology to monitor COVID-19 outbreak: present and future diagnostic methods to be in your radar. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering 2020;2:100042. doi: 10.1016/j.cscee.2020.100042

Sherchan SP, Shahin S, Ward LM, Tandukar S, Aw TG, Schmitz B, et al. First detection of SARS-CoV-2 RNA in wastewater in North America: a study in Louisiana, USA. Sci Total Environ. 2020;743:140621. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140621

Wu F, Xiao A, Zhang J, Moniz K, Endo N, Armas F, et al. SARS-CoV-2 titers in wastewater foreshadow dynamics and clinical presentation of new COVID-19 cases. . medRxiv Preprint. 2020. doi: 10.1101/2020.06.15.20117747

La Rosa G, Iaconelli M, Mancini P, Ferraro GB, Veneri C, Bonadonna L, et al. FIRST DETECTION OF SARS-COV-2 IN UNTREATED WASTEWATERS IN ITALY. Sci Total Environ 2020:2020.04.25.20079830. doi: 10.1101/2020.04.25.20079830

Ahmed W, Angel N, Edson J, Bibby K, Bivins A, O'Brien JW, et al. First confirmed detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewater in Australia: a proof of concept for the wastewater surveillance of COVID-19 in the community. Sci Total Environ 2020;728:138764. doi: 10.1016/j.scitotnv.2020.138764

Randazzo W, Truchado P, Cuevas-Ferrando E, Simón P, Allende A, Sánchez G. SARS-CoV-2 RNA in wastewater anticipated COVID-19 occurrence in a low prevalence area. Water Res 2020;181:115942. doi: 10.1016/j.watres.2020.115942

Medema G, Heijnen L, Elsinga G, Italiaander R, Brouwer A. Presence of SARS-Coronavirus-2 RNA in sewage and correlation with reported COVID-19 prevalence in the early stage of the epidemic in the Netherlands. Environ Sci Technol Lett. 2020;7:511-6. doi: 10.1021/acs.estlett.0c00357

Haramoto E, Malla B, Thakali O, Kitajima M. First environmental surveillance for the presence of SARS-CoV-2 RNA in wastewater and river water in Japan. Sci Total Environ 2020;737:140405. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140405

Wurtzer S, Marechal V, Mouchel J-M, Maday Y, Teyssou R, Richard E, et al. Evaluation of lockdown impact on SARS-CoV-2 dynamics through viral genome quantification in Paris wastewaters. Euro Surveill 2020. doi: 10.1101/2020.04.12.20062679

Westhaus S, Weber F-A, Schiwy S, Linnemann V, Brinkmann M, Widera M, et al. Detection of SARS-CoV-2 in raw and treated wastewater in Germany–suitability for COVID-19 surveillance and potential transmission risks. Sci Total Environ 2021;751:141750. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141750

Foladori P, Cutrupi F, Segata N, Manara S, Pinto F, Malpei F, et al. SARS-CoV-2 from faeces to wastewater treatment: what do we know? A review. Sci Total Environ 2020;743:140444. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140444

Murakami M, Hata A, Honda R, Watanabe T. Letter to the editor: wastewater-based epidemiology can overcome representativeness and stigma issues related to COVID-19. Environ Sci Technol 2020;54:5311-. doi: 10.1021/acs.est.0c02172

Organization WH. Guidelines for environmental surveillance of poliovirus circulation. World Health Organization, 2003.

Nemudryi A, Nemudraia A, Wiegand T, Surya K, Buyukyoruk M, Cicha C, et al. Temporal detection and phylogenetic assessment of SARS-CoV-2 in municipal wastewater. Cell Rep Med 2020;1:100098. doi: 10.1016/j.xcrm.2020.100098

Gholipour SR, D. Nikaeen,M. Presence of Coronavirus, Enterovirus and Adenovirus in Municipal Wastewater as Indicators of the Prevalence of Associated Viral Infections in the Community. Jmums 2021;31:44-54.

Lu D, Huang Z, Luo J, Zhang X, Sha S. Primary concentration–The critical step in implementing the wastewater based epidemiology for the COVID-19 pandemic: A mini-review. Sci Total Environ 2020;747:141245. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141245

Rimoldi SG, Stefani F, Gigantiello A, Polesello S, Comandatore F, Mileto D, et al. Presence and infectivity of SARS-CoV-2 virus in wastewaters and rivers. Sci. Total Environ 2020;744:140911. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140911

دانلود

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2023-01-08

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>