##submission.viewingPreview##

سلول‌زدایی پوست مرغ: بستری برای مهندسی بافت

نویسندگان

  • مظفر خزاعی - مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. - گروه مهندسی بافت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-0536-3217
  • شیما رحمتی - مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-7620-1058
  • فاطمه خزاعی - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-1284-3676
  • لیلا رضاخانی - مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. - گروه مهندسی بافت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-1501-6489

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v18i4.3170

کلمات کلیدی:

سلول‌زدایی, مهندسی بافت, پوست

چکیده

مقدمه: داربست‌های سلول‌زدایی شده بر پایه ی ماتریکس خارج سلولی، با فراهم کردن ساختار سه‌بعدی و داشتن ترکیبات زیست فعال طبیعی، می‌توانند شرایط طبیعی بدن را تقلید نمایند. هدف از این مطالعه سلول‌زدایی، مشخصه‌یابی و بررسی پوست مرغ به‌عنوان داربست مورد استفاده در مهندسی بافت می‌باشد.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، پوست مرغ با ترکیبی از روش‌های فیزیکی (تلاطم) و شیمیایی (شوینده‌ی یونی دودسیل سدیم سولفات (SDS)) سلول‌زدایی شد. محتوای DNA، خصوصیات بافت‌شناسی، موفولوژی، خواص مکانیکی، زیست سازگاری، خون سازگاری، تورم، ظرفیت نگهداری آب و زاویه‌ی تماس در داربست‌های فوق مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: سنجش محتوای DNA و رنگ‌آمیزی بافتی، سلول‌زدایی از پوست مرغ را تأیید کرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی حفظ مورفولوژی داربست را نشان داد. استحکام مکانیکی بافت سلول‌زدایی شده تا حدود زیادی حفظ شده بود. داربست تهیه شده، سمیت سلولی نداشت و خون سازگاری قابل قبولی را ارایه کرد. تورم، ظرفیت نگهداری آب و زاویه‌ی تماس در داربست، پتانسیل مناسبی را نشان دادند.

نتیجهگیری: نتایج مطالعه‌ی ما نشان داد، پوست مرغ به‌عنوان یک ماده در دسترس، زیست سازگار، خون سازگار و دارای قابلیت نگهداری رطوبت، می‌تواند به‌عنوان کاندیدای مناسب برای آماده‌سازی داربست برای مطالعات بیشتر در زمینه مهندسی بافت معرفی گردد.

مراجع

Wang K, Wang Z, Hu H, Gao C. Supramolecular microgels/microgel scaffolds for tissue repair and regeneration. Supramolecular Materials. 2022;1:100006.

O'brien FJ. Biomaterials & scaffolds for tissue engineering. Materials today. 2011;14(3):88-95.

Cipitria A, Lange C, Schell H, Wagermaier W, Reichert JC, Hutmacher DW, et al. Porous scaffold architecture guides tissue formation. Journal of bone and mineral research. 2012;27(6):1275-88.

Alizadeh M, Rezakhani L, Khodaei M, Soleimannejad M, Alizadeh A. Evaluating the effects of vacuum on the microstructure and biocompatibility of bovine decellularized pericardium. Journal of tissue engineering and regenerative medicine. 2021;15(2):116-28.

Liao J, Xu B, Zhang R, Fan Y, Xie H, Li X. Applications of decellularized materials in tissue engineering: advantages, drawbacks and current improvements, and future perspectives. Journal of Materials Chemistry B. 2020;8(44):10023-49.

Yao Q, Zheng Y-W, Lan Q-H, Kou L, Xu H-L, Zhao Y-Z. Recent development and biomedical applications of decellularized extracellular matrix biomaterials. Materials Science and Engineering: C. 2019;104:109942.

Parmaksiz M, Dogan A, Odabas S, Elçin AE, Elçin YM. Clinical applications of decellularized extracellular matrices for tissue engineering and regenerative medicine. Biomedical materials. 2016;11(2):022003.

Khavarimehr M, Nejati V, Razi M, Najafi G. Ameliorative effect of omega-3 on spermatogenesis, testicular antioxidant status and preimplantation embryo development in streptozotocin-induced diabetes in rats. International urology and nephrology. 2017;49:1545-60.

Asgari F, Asgari HR, Najafi M, Eftekhari BS, Vardiani M, Gholipourmalekabadi M, et al. Optimization of decellularized human placental macroporous scaffolds for spermatogonial stem cells homing. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 2021;32(5):47.

Alizadeh M, Rezakhani L, Taghdiri Nooshabadi V, Alizadeh A. The effect of Scrophularia striata on cell attachment and biocompatibility of decellularized bovine pericardia. Cell and tissue banking. 2022;23(2):261-9.

Alizadeh M, Rezakhani L, Soleimannejad M, Sharifi E, Anjomshoa M, Alizadeh A. Evaluation of vacuum washing in the removal of SDS from decellularized bovine pericardium: method and device description. Heliyon. 2019;5(8):e02253.

Díaz E, Puerto I, Ribeiro S, Lanceros-Mendez S, Barandiarán JM. The influence of copolymer composition on PLGA/nHA scaffolds’ cytotoxicity and in vitro degradation. Nanomaterials. 2017;7(7):173.

Sharifi E, Sadati SA, Yousefiasl S, Sartorius R, Zafari M, Rezakhani L, et al. Cell loaded hydrogel containing Ag‐doped bioactive glass–ceramic nanoparticles as skin substitute: Antibacterial properties, immune response, and scarless cutaneous wound regeneration. Bioengineering & Translational Medicine. 2022;7(3):e10386.

Ehterami A, Rezaei Kolarijani N, Nazarnezhad S, Alizadeh M, Masoudi A, Salehi M. Peripheral nerve regeneration by thiolated chitosan hydrogel containing taurine: In vitro and in vivo study. Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 2022;37(2):85-97.

Chandika P, Ko S-C, Oh G-W, Heo S-Y, Nguyen V-T, Jeon Y-J, et al. Fish collagen/alginate/chitooligosaccharides integrated scaffold for skin tissue regeneration application. International journal of biological macromolecules. 2015;81:504-13.

Ehterami A, Masoomikarimi M, Bastami F, Jafarisani M, Alizadeh M, Mehrabi M, et al. Fabrication and Characterization of Nanofibrous Poly (L-Lactic Acid)/Chitosan-Based Scaffold by Liquid–Liquid Phase Separation Technique for Nerve Tissue Engineering. Molecular Biotechnology. 2021;63(9):818-27.

Soffer-Tsur N, Shevach M, Shapira A, Peer D, Dvir T. Optimizing the biofabrication process of omentum-based scaffolds for engineering autologous tissues. Biofabrication. 2014;6(3):035023.

Pagoulatou E, Triantaphyllidou I-E, Vynios DH, Papachristou DJ, Koletsis E, Deligianni D, et al. Biomechanical and structural changes following the decellularization of bovine pericardial tissues for use as a tissue engineering scaffold. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 2012;23:1387-96.

Huang G, Ji S, Luo P, Liu H, Zhu S, Wang G, et al. Accelerated expansion of epidermal keratinocyte and improved dermal reconstruction achieved by engineered amniotic membrane. Cell Transplantation. 2013;22(10):1831-44.

Tavassoli A, Matin MM, Niaki MA, Mahdavi-Shahri N, Shahabipour F. Mesenchymal stem cells can survive on the extracellular matrix-derived decellularized bovine articular cartilage scaffold. Iranian journal of basic medical sciences. 2015;18(12):1221.

Rahmati S, Jalili A, Dehkordi MB, Przedborski M. An Effective Method for Decellularization of Human Foreskin: Implications for Skin Regeneration in Small Wounds. Cell Journal (Yakhteh). 2022;24(9).

Mirzarafie A, Grainger RK, Thomas B, Bains W, Ustok FI, Lowe CR. A fast and mild decellularization protocol for obtaining extracellular matrix. Rejuvenation Research. 2014;17(2):159-60.

Luo Z, Bian Y, Su W, Shi L, Li S, Song Y, et al. Comparison of various reagents for preparing a decellularized porcine cartilage scaffold. American Journal of Translational Research. 2019;11(3):1417.

Evans DW, Moran EC, Baptista PM, Soker S, Sparks JL. Scale-dependent mechanical properties of native and decellularized liver tissue. Biomechanics and modeling in mechanobiology. 2013;12:569-80.

Vishwakarma SK, Bardia A, Lakkireddy C, Paspala SAB, Khan AA. Bioengineering human neurological constructs using decellularized meningeal scaffolds for application in spinal cord injury. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2018;6:150.

Tang YZ, Liu ZQ. Quantitative structure–activity relationship of hydroxyl‐substituent Schiff bases in radical‐induced hemolysis of human erythrocytes. Cell Biochemistry and Function: Cellular biochemistry and its modulation by active agents or disease. 2008;26(2):185-91.

Han F, Dong Y, Su Z, Yin R, Song A, Li S. Preparation, characteristics and assessment of a novel gelatin–chitosan sponge scaffold as skin tissue engineering material. International Journal of Pharmaceutics. 2014;476(1-2):124-33.

Singh H, Purohit SD, Bhaskar R, Yadav I, Bhushan S, Gupta MK, et al. Curcumin in decellularized goat small intestine submucosa for wound healing and skin tissue engineering. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. 2022;110(1):210-9.

دانلود

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي