اثرات ضدباکتریایی عصاره گل نسترن زرد بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

نویسندگان

  • زهرا مولانا - مرکز تحقیقات بیماری‌هاي عفونی و گرمسیري، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-7072-8182
  • جاوید محسنی - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
  • فریبا اصغرپور - گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پژشکی بابل، بابل، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0001-6128-5407
  • پروین سجادی کبودی - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-1655-8909

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v19i1.3180

کلمات کلیدی:

عصاره, گل, رزا فویتیدا, MIC, MBC

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش روزافزون مقاومت باکتریها نسبتبه آنتیبیوتیکها و عوارض جانبی آنها، استفاده از گیاهان دارویی و عصارههای گیاهی مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. در این پژوهش اثرات آنتیباکتریال عصاره هیدروالکلی Rosa Foetida Herm بر روی برخی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مواد و روش‌‌‌ها: در این مطالعه، پس از تهیه عصاره رزا فویتیدا، خواص آنتیباکتریال آن بهوسیله روشهای آنتیبیوگرام، حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC)، تعیین گردید. همچنین از آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین، جنتامایسین و پنیسیلین برای تعیین حساسیت باکتریها جهت مقایسه با عصاره مورد مطالعه استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی رزافویتیدا قادر به مهار رشد و کشندگی باکتریها بوده است بهطوری که باکتریهای گرم مثبت اثر آنتیباکتریال قویتری نسبتبه باکتریهای گرم منفی داشته است. در روش MIC عصاره با میانگین100- 5/12 میلیگرم در میلیلیتر قادر به مهار رشد باکتریها بود. نتایج مطالعه در مقایسه با CLSI (2018) نشان داد که تنها باکتری اشرشیاکلی و کلبسیلاپنومونیه در برابر آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین حساس و همه باکتریها در برابر آنتیبیوتیکهای جنتامایسین و پنیسیلین مقاوم بودند. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین تأثیر عصاره یا آنتیبیوتیکها در برابر باکتریها تفاوت معنیداری وجود داشت (01/0P<).

نتیجه‌گیری: عصاره هیدروالکلی گل نسترن زرد میتواند منبع خوبی برای اثرات آنتیباکتریال بر روی برخی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی باشد. این عصاره در برابر سویههای استاندارد و بیماریزا مؤثر بوده و میتواند منبع بالقوه ترکیبات ضدباکتری طبیعی مؤثر برای استفاده در مطالعات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی باشد.

مراجع

Halder S, Anand U, Nandy S, Oleksak P, Qusti S, Alshammari EM, et al. Herbal drugs and natural bioactive products as potential therapeutics: A review on pro-cognitives and brain boosters perspectives. Saudi Pharm J 2021;29:879-907. doi: 10.1016/j.jsps.2021.07.003

Karar MG, Kuhnert N. Herbal drugs from Sudan: Traditional uses and phytoconstituents. Pharmacogn Rev 2017;11:83. doi: 10.4103/phrev.phrev_15_15

Zheng J, Fan R, Wu H, Yao H, Yan Y, Liu J, et al. Directed self-assembly of herbal small molecules into sustained release hydrogels for treating neural inflammation. Nature Communications 2019;10:1-2. doi: 10.1038/s41467-019-09601-3

Quiñonez-Bastidas GN, Navarrete A. Mexican Plants and Derivates Compounds as Alternative for Inflammatory and Neuropathic Pain Treatment-A Review. Plants 2021;10:865. doi: 10.3390/plants10050865

Wuli W, Tsai ST, Chiou TW, Harn HJ. Human-induced pluripotent stem cells and herbal small-molecule drugs for treatment of Alzheimer’s disease. Int J Mol Sci 2020;21:1327. doi: 10.3390/ijms21041327

Aslam B, Wang W, Arshad MI, Khurshid M, Muzammil S, Rasool MH, et al. Antibiotic resistance: a rundown of a global crisis. Infect Drug Resist 2018;11:1645. doi: 10.2147/IDR.S173867

Arjmandi AA, Sharghi HR, Memariani F, Joharchi MR. Rosa kokanica (Rosaceae) in Binalood Mountains: A new record for the flora of Iran. IRAN J BOT 2016;22:11-5. doi: 10.22092/IJB.2016.106629

Samiei L, Naderi R, Khalighi A, Bushehri AA, MozaffarianV, Esselink D, et al. In search of genetic diversity in rosa foetida herrmann in Iran. ActaHortic 2009;836.3. doi: 10.17660/ActaHortic.2009.836.3

Shabani F, Omidvar SH, Sajadi Kaboudi P, Pasha H, Khafri S, Najafzadehvarzi H, et al. The effects of Rosa foetida extract along with self-care education on primary dysmenorrhea: study protocol for a randomized clinical trial. Trials 2022;623:637. doi: 10.1186/s13063-022-06583-4

Rezghi M, Hoseinidoust SR, Asgarpanah J. Rosa foetida Herrm. flowers as a future natural antibacterial agent against the main cause of skin burn wound infections, Pseudomonas aeroginosa. Journal of Herbal Drugs 2015;5:209-13.

Akhoondi R, Mirjalili MH, Hadian J. Quantitative and qualitative variations in the essential oil of Rosa foetida Herrm.(Rosaceae) flowers as affected by different drying methods. Journal of Essential Oil Research 2015;27:421-7.

Ziarati P, Asgarpanah J, Safialdinardebilya M. The volatile oil composition of Rosa foetida Herrm. flowers growing wild in Kurdistan province (Iran). J Essent Oil-Bear Plants 2014;17:169-72. doi: 10.1080/0972060X.2014.884765

Humphries RM, Ambler J, Mitchell SL, Castanheira M, Dingle T, Hindler JA, et al. CLSI methods development and standardization working group best practices for evaluation of antimicrobial susceptibility tests. J Clin Microbiol 2018;56:e01934-17. doi: 10.1128/JCM.01934-17

Hakemi VM, Mojab F, Mahbobi L, Bagheri BF. Identification of aromatic components of rosa foetida hermm (persion yellow rose) extract and its antiacterial effect. Iranian Congress of Physiology and Pharmacology 2009.

Rovná K, Petrová J, Terentjeva M, Černá J, Kačániová M. Antimicrobial activity of Rosa canina flowers against selected microorganisms. J Microbiol Biotech Food Sci 2021;2021:62-4. doi: 10.15414/jmbfs.2015.4.special1.62-64

Quave CL, Plano LR, Pantuso T, Bennett BC. Effects of extracts from Italian medicinal plants on planktonic growth, biofilm formation and adherence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Ethnopharmacol 2008;118:418-28. doi: 10.1016/j.jep.2008.05.005

Serteser A, Kargioğlu M, Gök V, Bağci Y, Özcan MM, Arslan D. Determination of antioxidant effects of some plant species wild growing in Turkey. Int J Food Sci Nutr 2008;59:643-51. doi: 10.1080/09637480701602530

Basim E, Basim H. Antibacterial activity of Rosa damascena essential oil. Fitoterapia 2003;74:394-6. doi: 10.1016/s0367-326x(03)00044-3

Zhang W, Abdel-Rahman FH, Saleh MA. Natural resistance of rose petals to microbial attack. J Environ Sci Health B 2011;46:381-93. doi: 10.1080/03601234.2011.572502

Sajadi Kabodi P, Bakhshi D, Moghadamnia Aa, Sefidgar Aa. The Antibacterial Effects of Methanol Extract of Ammi majus on Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Journal of J Babol Univ Med Sci 2017;19:36-42. doi:‎ 10.22088/jbums.19.1.36

Kiehlbauch JA, Hannett GE, Salfinger M, Archinal W, Monserrat C, Carlyn C. Use of the National Committee for Clinical Laboratory Standards guidelines for disk diffusion susceptibility testing in New York state laboratories. J Clin Microbiol 2000;38:3341-8. doi: 10.1128/jcm.38.9.3341-3348.2000

Pokorný J. Are natural antioxidants better–and safer–than synthetic antioxidants?. European Journal of Lipid Science and Technology 2007;109:629-42. doi: 10.1002/ejlt.200700064

دانلود

چاپ شده

2024-05-15

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>