بررسی اثر عصاره‌ی کاهو در مقایسه با دارونما بر علایم ادراری ناشی از جایگذاری استنت دابل جی در حالب متعاقب یورتروسکوپی و لیتوتریپسی از طریق پیشابراه در مردان مبتلا به سنگ حالب

نویسندگان

  • الهام ناوی پور - دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران. کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-4662-8437
  • محمد امین غفاریان روح پرور - دانشجو، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-6387-6742
  • مجتبی تیموری - متخصص اورولوژی، گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-7090-9282
  • رقیه جوان - استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، گروه طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-5749-4430

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v19i1.3212

کلمات کلیدی:

استنت دبل جی, سنگ حالب, کاهو, لیتوتریپسی ترانس یورترال

چکیده

مقدمه: استنت حالب یکی از کاربردی‌ترین وسایل جهت رفع انسداد در اورولوژی است، که می‌تواند مشکلاتی را برای بیمار به همراه داشته باشد. این مطالعه، با هدف تعیین اثرات کاهو بر بهبودی علایم ناشی از استنت انجام شد.

مواد و روش‌‌‌ها: اين کارآزمایی بالینی برای 60 مرد مبتلا به سنگ حالب که تحت یورتروسکوپی و سنگ‌شکنی از طریق پیشابراه قرارگرفتند، انجام شد. علایم ادراری با استفاده از پرسشنامه‌ی USSQ در ابتدای مطالعه و دو هفته پس از مداخله در بیماران سنجیده شد. بیماران به دو گروه مداخله با تامسولوسین و عصاره کاهو، کنترل تامسولوسین و دارونما تقسیم شدند. آنالیز آماری با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب با سطح معنی‌داری 05/0 و استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

نتایج: میانگین سنی در بیماران مورد مطالعه 5/14±6/44 سال بود. میانگین امتیاز شاخص علایم ادرای در گروه کنترل در ابتدا 13/3± 64/26 و دو هفته بعد از مداخله 84/2±58/16 و در گروه مداخله در ابتدای مطالعه 05/5±27/28 و دو هفته بعد از مداخله 42/2±68/15 بود. که تفاوت آماری معنی‌داری درون گروه‌ها وجود داشت (001/0P=). اما بین دو گروه در قبل از مداخله (136/0P=) و بعد از مداخله اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشد (198/0P=).

نتیجهگیری: کاهو تأثیر معناداری بر کاهش علایم ادراری در افراد مورد مطالعه در بعد از مداخله در مقایسه دو گروه نداشت. این موضوع می‌تواند به‌دلیل حجم نمونه کم، کوتاه بودن مدت مطالعه، بیماری زمینه‌ای بیماران و نوع گونه کاشت شده کاهو باشد. مطالعات آتی با طول مدت بیشتر توصیه می‌شود.

مراجع

Soria F, Morcillo E, Lopez de Alda A, Pastor T, Sanchez-Margallo F. Biodegradable catheters and urinary stents. When? Archivos Espanoles de Urologia. 2016;69(8):553-64. PMID: 27725331

Todd AM, Knudsen BE. Ureteral stent materials: past, present, and future. Ureteric Stenting. 2017:83-90. https://doi.org/10.1002/9781119085713.ch9

Kanematsu H, Kudara H, Kanesaki S, Kogo T, Ikegai H, Ogawa A, et al. Application of a loop-type laboratory biofilm reactor to the evaluation of biofilm for some metallic materials and polymers such as urinary stents and catheters. Materials. 2016;9(10):824. https://doi.org/10.3390/ma9100824

Buchholz N, Hakenberg O, Masood J, Bach C. Handbook of urinary stents: basic science and clinical applications: JP Medical Ltd; 2016.

Maldonado-Avila M, Garduño-Arteaga L, Jungfermann-Guzman R, Manzanilla-Garcia HA, Rosas-Nava E, Procuna-Hernandez N, et al. Efficacy of Tamsulosin, Oxybutynin, and their combination in the control of double-j stent-related lower urinary tract symptoms. International braz j urol. 2016;42:487-93. https://doi.org/10.1590/S1677-5538.IBJU.2015.0186

Méndez-Probst CE, Razvi H, Denstedt JD. Fundamentals of instrumentation and urinary tract drainage. Campbell-Walsh Urology 10th Ed Philadelphia: Elsevier Saunders. 2012:177-90.

Miyaoka R, Monga M. Ureteral stent discomfort: Etiology and management. Indian journal of urology: IJU: journal of the Urological Society of India. 2009;25(4):455.https:// DOI: 10.4103/0970-1591.57910

Joshi H, Stainthorpe A, MacDonagh R, Keeley F, Timoney A. Indwelling ureteral stents: evaluation of symptoms, quality of life and utility. The Journal of urology. 2003;169(3):1065-9. https://doi.org/10.1097/01.ju.0000048980.33855.90

Keeley Jr FX, Timoney AG. Routine stenting after ureteroscopy: think again. Citeseer; 2007. p. 642-4.https:// DOI: 10.1016/j.eururo.2007.01.042

Haleblian G, Kijvikai K, de la Rosette J, Preminger G. Ureteral stenting and urinary stone management: a systematic review. The Journal of urology. 2008;179(2):424-30. https://doi.org/10.1016/j.juro.2007.09.026

Joshi H, Newns N, Stainthorpe A, MacDonagh R, Keeley F, Timoney A. Ureteral stent symptom questionnaire: development and validation of a multidimensional quality of life measure. The Journal of urology. 2003;169(3):1060-4. https://doi.org/10.1097/01.ju.0000049198.53424.1d

Dellis A, Joshi HB, Timoney AG, Keeley Jr FX. Relief of stent related symptoms: review of engineering and pharmacological solutions. The Journal of urology. 2010;184(4):1267-72. https://doi.org/10.1016/j.juro.2010.06.043

Dellis AE, Keeley Jr FX, Manolas V, Skolarikos AA. Role of α-blockers in the treatment of stent-related symptoms: a prospective randomized control study. Urology. 2014;83(1):56-62. https://doi.org/10.1016/j.urology.2013.08.067

Park HK, Paick SH, Kim HG, Lho YS, Bae S. The impact of ureteral stent type on patient symptoms as determined by the ureteral stent symptom questionnaire: a prospective, randomized, controlled study. Journal of endourology. 2015;29(3):367-71. https://doi.org/10.1089/end.2014.0294

Jabbari A, Farshi A, Bazargani HS, Hajebrahimi S. Validity and reliability of the ureteral stent symptoms questionnaire to Persian language. Journal of Research in Clinical Medicine. 2014;3(1):17-22.http:// doi: 10.5681/jarcm.2015.003

Gupta M, Patel T, Xavier K, Maruffo F, Lehman D, Walsh R, et al. Prospective randomized evaluation of periureteral botulinum toxin type A injection for ureteral stent pain reduction. The Journal of urology. 2010;183(2):598-602. https://doi.org/10.1016/j.juro.2009.10.021

Navanimitkul N, Lojanapiwat B. Efficacy of tamsulosin 0.4 mg/day in relieving double-J stent-related symptoms: a randomized controlled study. Journal of International Medical Research. 2010;38(4):1436-41. https://doi.org/10.1177/147323001003800425

Shalaby E, Ahmed A-f, Maarouf A, Yahia I, Ali M, Ghobish A. Randomized controlled trial to compare the safety and efficacy of tamsulosin, solifenacin, and combination of both in treatment of double-j stent-related lower urinary symptoms. Advances in urology. 2013;2013. https://doi.org/10.1155/2013/752382

Kuyumcuoglu U, Eryildirim B, Tuncer M, Faydaci G, Tarhan F, Ozgül A. Effectiveness of medical treatment in overcoming the ureteral double-J stent related symptoms. Canadian Urological Association Journal. 2012;6(6):E234.http://doi: 10.5489/cuaj.10143.

Nazim SM, Ather MH. Alpha-blockers impact stent-related symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of endourology. 2012;26(9):1237-41. https://doi.org/10.1089/end.2012.0036

Tehranchi A, Rezaei Y, Khalkhali H, Rezaei M. Effects of terazosin and tolterodine on ureteral stent related symptoms: a double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. International braz j urol. 2013;39:832-40. https://doi.org/10.1590/S1677-5538.IBJU.2013.06.09

Park HK, Choi EY, Jeong BC, Kim HH, Kim BK. Localizations and expressions of α-1A, α-1B and α-1D adrenoceptors in human ureter. Urological research. 2007;35:325-9. https://doi.org/10.1007/s00240-007-0118-0

Yakoubi R, Lemdani M, Monga M, Villers A, Koenig P. Is there a role for α-blockers in ureteral stent related symptoms? A systematic review and meta-analysis. The Journal of urology. 2011;186(3):928-34. https://doi.org/10.1016/j.juro.2011.04.061

Zhou L, Cai X, Li H, Wang K-j. Effects of α-blockers, antimuscarinics, or combination therapy in relieving ureteral stent-related symptoms: a meta-analysis. Journal of Endourology. 2015;29(6):650-6. https://doi.org/10.1089/end.2014.0715

Bent S. Herbal medicine in the United States: review of efficacy, safety, and regulation: grand rounds at University of California, San Francisco Medical Center. Journal of general internal medicine. 2008;23:854-9. https://doi.org/10.1007/s11606-008-0632-y

Zargari A. Iranian medicinal plants. Tehran: Tehran University Publications. 1997;136.

Bishehsari F. Practice of sense and nonsense in the medicine, readers' views. Archives of Iranian medicine. 2014;17(6):461-3. PMID: 25039090

Bahmani M, Baharvand-Ahmadi B, Tajeddini P, Rafieian-Kopaei M, Naghdi N. Identification of medicinal plants for the treatment of kidney and urinary stones. Journal of renal injury prevention. 2016;5(3):129. http://doi: 10.15171/jrip.2016.27

Modaresi M, Tavanaei F. The Effect of Hydro-Alcoholic Extracts of Lettuce (Lactuca sativa) on Spermatogenesis and Sexual Hormones in Male Mice. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services. 2013;21(87).

Tookoli Tabasi K MS, Barkati N. Investigating the effect of prescribing prazosin and oxybutynin on the severity of symptoms caused by the insertion of a double J stent in patients undergoing transurethral lithotripsy (TUL). Alborz University Medical Journal. 2013;3(1):1-6.

Ghari A, Amini M, Kamali A, Alizadeh S, Latifi SA. Effectiveness of Lettuce Syrup in Relieving Pain After Inguinal Hernia Surgery: A Clinical Trial. Complementary Medicine Journal. 2022;12(3):294-303.https://doi: 10.32598/cmja.12.3.614.3

Jafari H, Latifi SA, Bayani M. Evaluation of the effectiveness of Lactuca Sativa syrup in controlling pain after periodontal flap surgery: a split-mouth, randomized, double-blind placebo-controlled trial. Journal of Complementary and Integrative Medicine. 2022. https://doi.org/10.1515/jcim-2021-0190

Sayyah M, Hadidi N, Kamalinejad M. Analgesic and anti-inflammatory activity of Lactuca sativa seed extract in rats. Journal of Ethnopharmacology. 2004;92(2-3):325-9. https://doi.org/10.1016/j.jep.2004.03.016

Dehbooreh R, Heshmatian Z, Ashrafi Babaganjeh L, Khadem Ansary MH, Ashrafi L, Bahramy Azar P, et al. Study of the Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Lactuca sativa on Arterial Blood Pressure and Heart Rate in Rats. Avicenna Journal of Clinical Medicine. 2013;20(1):66-76.

Khanna A, Monga M, Sun D, Gao T, Schold J, Abouassaly R. Ureteral stent placement during shockwave lithotripsy: characterizing guideline discordant practice. Urology. 2019;133:67-71. https://doi.org/10.1016/j.urology.2019.06.015

Self D. Ureteral stent causing urinary incontinence: An unusual suspect. Urology Case Reports. 2018;21:50. https://doi.org/10.1016/j.eucr.2018.08.022

دانلود

چاپ شده

2024-05-15

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>