کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از تخمدان پلی‌کیستیک در مدل رت القایی با استفاده از مکمل شامل ویتامین‌های C، E و سلنیوم

Fereshteh Mansouri Nezad1
, Maryam Naghipour Hamzekolaei2
, Moslem Jafarisani3* https://orcid.org/0000-0002-8341-6049
, Iman Sadeghi4
1- کارشناسی ارشد- زیست‌شناسی گرایش میکروبیولوژی- دانشگاه آزاد واحد زنجان- زنجان- ایران.
2- دکترای حرفه‌ای دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران.
3- استادیار- دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی- مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
4- مرکز تحقیقات ژنتیک- ناپولی- ایتالیا.

چکیده


مقدمه: شایع‌ترین اختلال اندوکرین در زنان در سنین ناباروری ابتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک می‌باشد. از موارد پاتوژنز در این بیماری افزایش استرس اکسیداتیو است. لذا مقابله با استرس اکسیداتیو در کاهش عوارض این بیماری مفید است. در مطالعه حاضر اثرات استفاده از مکمل حاوی ویتامین‌های C، E و سلنیوم در مدل رت القایی تخمدان پلی‌کیستیک بررسی شد.

مواد و روش‌ها: تعداد 30 موش ماده نژاد ویستار در 6 گروه تصادفی تقسیم شدند. القای سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با گاواژ لترزول انجام شد. سپس گروه‌ها به مدت یک ماه تحت تیمار با ویتامین C، ویتامین E، سلنیوم و مخلوط ویتامین‌های E، C وSe  قرار گرفتند. در طی مدت مطالعه گروه کنترل نرمال سالین دریافت کرد. پس از یک ماه موش‌‌ها کشته شده و خون آنها جهت بررسی‌های استرس اکسیداتیو شامل ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و گونه‌های آزاد اکسیژن و مالون دی آلدهید اخذ شد. همچنین تخمدان آنها برای بررسی پاتولوژیک جدا شد و به فرمالین منتقل گردید.

نتایج: یافته‌های مطالعه نشان داد که در گروه القایی تخمدان پلی‌کیستیک افزایش استرس اکسیداتیو وجود دارد که در مقایسه با کنترل معنی‌دار بود (05/0<P). همچنین نتایج نشان داد که در گروه با مصرف مکمل همزمان ویتامین E، C وSe  بیشترین کاهش شاخص‌های استرس اکسیداتیو رخ داد (003/0<P). همچنین گروه ویتامین E در مقایسه با ویتامین C و نیز Se بهبود بهتری نشان داد.

نتیجه‌گیری: استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها در جلوگیری از افزایش استرس اکسیداتیو عمل می‌کنند با این وجود مصرف همزمان آنها اثرات هم‌افزایی از خود نشان می‌دهند.


واژه های کلیدی


تخمدان پلی‌کیستیک، استرس اکسیداتیو، آنتی‌اکسیدان.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Dumesic DA, Oberfield SE, Stener-Victorin E, Marshall JC, Laven JS, Legro RS. Scientific statement on the diagnostic criteria, epidemiology, pathophysiology, and molecular genetics of polycystic ovary syndrome. Endocrine Reviews 2015;36:487-525. doi: 10.1210/er.2015-1018

Rosenfield RL, Ehrmann DA. The pathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS): the hypothesis of PCOS as functional ovarian hyperandrogenism revisited. Endocrine Reviews 2016;37:467-520. doi: 10.1210/er.2015-1104

McEwen B, Hartmann G. Insulin resistance'and polycystic ovary syndrome (PCOS)': Part 1. The impact of insulin resistance. Journal of the Australian Traditional-Medicine Society 2018;24:214.

Farkas E, Papp EK, Csehely S, Orosz M, Deli T, Molnar Z, et al. Laboratory and etiology characteristics of PCOS phenotypes. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. 2016;206:e35-e6.

Gyftaki R, Gougoura S, Kalogeris N, Loi V, Koukoulis G, Vryonidou A, editors. Oxidative stress markers in women with polycystic ovary syndrome without insulin resistance. 20th European Congress of Endocrinology; 2018: BioScientifica. doi: 10.1530/endoabs.56.P950

Papalou O, M Victor V, Diamanti-Kandarakis E. Oxidative stress in polycystic ovary syndrome. Current pharmaceutical design. 2016;22:2709-22.

Hyderali BN, Mala K. Oxidative stress and cardiovascular complications in polycystic ovarian syndrome. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2015;191:15-22. doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.05.005

Zhao Y, Zhang C, Huang Y, Yu Y, Li R, Li M, et al. Up-regulated expression of WNT5a increases inflammation and oxidative stress via PI3K/AKT/NF-κB signaling in the granulosa cells of PCOS patients. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2015;100:201-11. doi:10.1210/jc.2014-2419

Reczek CR, Chandel NS. ROS-dependent signal transduction. Current opinion in cell biology. 2015;33:8-13. doi:10.1016/j.ceb.2014.09.010

Sies H, Berndt C, Jones DP. Oxidative stress. Annual Review of Biochemistry 2017;86:715-48. doi: 10.1146/annurev-biochem-061516-045037

Sies H. Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine. Redox Biology 2015;4:180-3. doi: 10.1016/j.redox.2015.01.002

Shahidi F, Zhong Y. Measurement of antioxidant activity. Journal of Functional Foods 2015;18:757-81. doi: 10.1016/j.jff.2015.01.047

Shahidi F, Ambigaipalan P. Phenolics and polyphenolics in foods, beverages and spices: Antioxidant activity and health effects–A review. Journal of Functional Foods 2015;18:820-97. doi:10.1016/j.jff.2015.06.018

Dumbravă D-G, Moldovan C, Raba D-N, Popa V, Drugă M. Evaluation of antioxidant activity, polyphenols and vitamin C content of some exotic fruits. Journal of agroalimentary Processes and Technologies. 2016;22:13-6.

Hess JL. Vitamin E, α-tocopherol. Antioxidants in higher plants: CRC Press; 2017. p. 111-34.

Ekanayake LJ, Vial E, Schatz B, McGee R, Thavarajah P. Selenium fertilization on lentil (Lens culinaris Medikus) grain yield, seed selenium concentration, and antioxidant activity. Field Crops Research 2015;177:9-14. doi:10.1016/j.fcr.2015.03.002

Nordin NH, Molan A-L, Chua W, Kruger M. Total phenolic contents and antioxidant activities of selenium-rich black tea versus regular black tea. 2017.

Kelley ST, Skarra DV, Rivera AJ, Thackray VG. The gut microbiome is altered in a letrozole-induced mouse model of polycystic ovary syndrome. PLoS One 2016;11:e0146509. doi:10.1371/journal.pone.0146509

Khodamoradi N, Komaki A, Salehi I, Shahidi S, Sarihi A. Effect of vitamin E on lead exposure-induced learning and memory impairment in rats. Physiology & Behavior 2015;144:90-4. doi:10.1016/j.physbeh.2015.03.015

Badgujar PC, Pawar NN, Chandratre GA, Telang A, Sharma A. Fipronil induced oxidative stress in kidney and brain of mice: protective effect of vitamin E and vitamin C. Pesticide Biochemistry and Physiology 2015;118:10-8. doi: 10.1016/j.pestbp.2014.10.013

El-Ghazaly M, Fadel N, Rashed E, El-Batal A, Kenawy S. Anti-inflammatory effect of selenium nanoparticles on the inflammation induced in irradiated rats. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 2016;95:101-10. doi:10.1139/cjpp-2016-0183

Deepika ML, Nalini S, Maruthi G, Ramchander V, Ranjith K, Latha KP, et al. Analysis of oxidative stress status through MN test and serum MDA levels in PCOS women. Pakistan Journal of Biological Sciences: PJBS 2014;17:574-7. doi:10.3923/pjbs.2014.574.577

Jana SK, K NB, Chattopadhyay R, Chakravarty B, Chaudhury K. Upper control limit of reactive oxygen species in follicular fluid beyond which viable embryo formation is not favorable. Reproductive toxicology (Elmsford, NY). 2010;29:447-51. doi:10.1016/j.reprotox.2010.04.002

Kurdoglu Z, Ozkol H, Tuluce Y, Koyuncu I. Oxidative status and its relation with insulin resistance in young non-obese women with polycystic ovary syndrome. Journal Of Endocrinological Investigation 2012;35:317-21. doi:10.3275/7682

Mohamadin AM, Habib FA, Elahi TF. Serum paraoxonase 1 activity and oxidant/antioxidant status in Saudi women with polycystic ovary syndrome. Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology / ISP. 2010;17:189-96. doi: 10.1016/j.pathophys.2009.11.004

Rzepczynska IJ, Foyouzi N, Piotrowski PC, Celik-Ozenci C, Cress A, Duleba AJ. Antioxidants induce apoptosis of rat ovarian theca-interstitial cells. Biology of Reproduction 2011;84:162-6. doi:10.1095/biolreprod.110.087585

Sabuncu T, Vural H, Harma M, Harma M. Oxidative stress in polycystic ovary syndrome and its contribution to the risk of cardiovascular disease. Clinical Biochemistry 2001;34:407-13. doi: 10.1016/S0009-9120(01)00245-4

San Millan JL, Corton M, Villuendas G, Sancho J, Peral B, Escobar-Morreale HF. Association of the polycystic ovary syndrome with genomic variants related to insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, and obesity. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2004;89:2640-6. doi:10.1210/jc.2003-031252

dromedarius erythrocytes Se-GPx. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 2019;18:101000. doi:10.1016/j.bcab.2019.01.038

Kowalczyk-Pecka D, Kowalczuk-Vasilev E, Puchalski A, Kiczorowska B, Samolińska W, Stryjecki R, et al. Peroxidation and unsaturation coefficients as biomarkers of environmental micro-exposure to molluscicides in Helix pomatia L. Chemosphere 2019.doi:10.1016/j.chemosphere.2019.06.026

Turan V, Sezer ED, Zeybek B, Sendag F. Infertility and the presence of insulin resistance are associated with increased oxidative stress in young, non-obese Turkish women with polycystic ovary syndrome. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 2015;28:119-23. doi:10.1016/j.jpag.2014.05.003

Chafik A, Essamadi A, Çelik SY, Solak K, Mavi A. Characterization of an interesting selenium-dependent glutathione peroxidase (Se-GPx) protecting cells against environmental stress: The Camelus
DOI: 10.22100/jkh.v14i2.2260