کاهش اثرات سمیت ناشی از سرب در مغز استخوان توسط عصاره آبی الکلی گیاه کما

Hossein Khastar1 ORCID:0000-0003-0553-3757
, Safdar Mehdizadeh Shermeh2
, Maryam Naghipour Hamzekolaei3
, Iman Sadeghi4
, Tahmouras Salehsari5
, Reza Maskani6
, Moslem Jafariani*7 ORCID:0000-0002-8341-6049
1- دانشیار- دکترای تخصصی فیزیولوژی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
2- کارشناسی ارشد سم‌شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران- تهران- ایران.
3- دکترای حرفه‌ای دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران.
4- مرکز تحقیات ژنتیک- ناپولی- ایتالیا.
5- دانشجوی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
6- استادیار- دانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
7- استادیار- دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی- مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.

چکیده


مقدمه: سرب به‌عنوان یک فلز سنگین همزمان با توسعه صنعتی تبدیل به یکی از مهمترین آلاینده‌ها شده که عوارض جبران‌ناپذیری در سلامت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات محافظتی عصاره آبی الکلی کما در برابر مسمومیت مغز استخوان ناشی از مواجهه با سرب است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر رت ویستار نر در 5 گروه به‌طور تصادفی تقسیم شدند. گروه کنترل (سرم فیزیولوژی)، گروه سرب mg/kg 20، گروه سرب+ mg/kg100  کما، mg/kg 300  کما، mg/kg 600 کما. گروه‌ها به مدت یک هفته تحت تزریق داخل ضفاقی سرب قرار گرفتند. سپس تیمار با کما در دوزهای مختلف به مدت یک هفته صورت گرفت. پس از یک هفته موش‌ها بیهوش، نمونه خون قلبی درEDTA  اخذ شد. همچنین نمونه استخوان فمور موش‌ها جدا شد. شاخص‌ها Hb, Hct, RBC, WBC, PLT  و شاخص‌های کامت مورد ارزیابی قرار گفتند.

نتایج: نتایج نشان داد در مسمومیت با سرب شاخص‌های هماتولوژیک به‌طور معنی‌داری در مقایسه با شم کاهش داشته‌اند. همچنین شکست DNA در گروه با مسمومیت با سرب به‌طور معنی‌داری در مقایسه با شم رخ داده بود. گروه‌ها تحت تیمار با عصاره به‌صورت وابسته‌به دوز اثرات بهبودی را نشان دادند که در مقایسه با گروه سرب معنی‌دار بود.

نتیجه‌گیری: باتوجه به مکانیسم ایجاد سمیت توسط سرب استفاده از ترکیبات دارای خواص آنتی‌اکسیدانی می‌تواند در جلوگیری و بهبود عوارض کمک‌کننده باشد.


واژه های کلیدی


سرب، کما، هماتولوژی، کامت

تمام متن:

PDF XML


DOI: 10.22100/jkh.v14i1.2165