کاهش اثرات سمیت ناشی از سرب در مغز استخوان توسط عصاره آبی الکلی گیاه کما

نویسندگان

  • Hossein Khastar1 1- دانشیار- دکترای تخصصی فیزیولوژی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0003-0553-3757
  • Safdar Mehdizadeh Shermeh2 2- کارشناسی ارشد سم‌شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران- تهران- ایران.
  • Maryam Naghipour Hamzekolaei3 3- دکترای حرفه‌ای دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران.
  • Iman Sadeghi4 4- مرکز تحقیات ژنتیک- ناپولی- ایتالیا.
  • Tahmouras Salehsari5 5- دانشجوی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
  • Reza Maskani6 6- استادیار- دانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
  • Moslem Jafariani*7 7- استادیار- دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی- مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-8341-6049

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v14i1.2165

کلمات کلیدی:

سرب، کما، هماتولوژی، کامت

چکیده

مقدمه: سرب به‌عنوان یک فلز سنگین همزمان با توسعه صنعتی تبدیل به یکی از مهمترین آلاینده‌ها شده که عوارض جبران‌ناپذیری در سلامت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات محافظتی عصاره آبی الکلی کما در برابر مسمومیت مغز استخوان ناشی از مواجهه با سرب است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر رت ویستار نر در 5 گروه به‌طور تصادفی تقسیم شدند. گروه کنترل (سرم فیزیولوژی)، گروه سرب mg/kg 20، گروه سرب+ mg/kg100  کما، mg/kg 300  کما، mg/kg 600 کما. گروه‌ها به مدت یک هفته تحت تزریق داخل ضفاقی سرب قرار گرفتند. سپس تیمار با کما در دوزهای مختلف به مدت یک هفته صورت گرفت. پس از یک هفته موش‌ها بیهوش، نمونه خون قلبی درEDTA  اخذ شد. همچنین نمونه استخوان فمور موش‌ها جدا شد. شاخص‌ها Hb, Hct, RBC, WBC, PLT  و شاخص‌های کامت مورد ارزیابی قرار گفتند.

نتایج: نتایج نشان داد در مسمومیت با سرب شاخص‌های هماتولوژیک به‌طور معنی‌داری در مقایسه با شم کاهش داشته‌اند. همچنین شکست DNA در گروه با مسمومیت با سرب به‌طور معنی‌داری در مقایسه با شم رخ داده بود. گروه‌ها تحت تیمار با عصاره به‌صورت وابسته‌به دوز اثرات بهبودی را نشان دادند که در مقایسه با گروه سرب معنی‌دار بود.

نتیجه‌گیری: باتوجه به مکانیسم ایجاد سمیت توسط سرب استفاده از ترکیبات دارای خواص آنتی‌اکسیدانی می‌تواند در جلوگیری و بهبود عوارض کمک‌کننده باشد.

دانلود

چاپ شده

2019-06-18

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده