اثر حفاظتی پالماتین هیدروکلرید بر بهبود حافظه فضایی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و مرگ سلولی ناحیه هیپوکامپ بر اثر ایسکمی جریان مجدد مغزی

  • Hossein Khastar1 1- دانشیار- گروه فیزیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. http://orcid.org/0000-0003-1605-3572
  • Behzad Gharmabi2 2- استادیار- گروه فیزیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. http://orcid.org/0000-0001-8228-0250
  • Mehraneh Mirzaei3 3- دانشجوی پزشکی- كمیته تحقیقات دانشجويی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ايران.
  • Mehdi Khaksari1* 1-دانشیار- گروه فیزیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. http://orcid.org/0000-0002-2240-1521
DOI:

چکیده

-
انتشار مقاله
ژوئیه 7, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
KHASTAR1, Hossein et al. اثر حفاظتی پالماتین هیدروکلرید بر بهبود حافظه فضایی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و مرگ سلولی ناحیه هیپوکامپ بر اثر ایسکمی جریان مجدد مغزی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2336>. تاریخ دسترسی: 07 اوت 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2336.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي