تفاوت استرداد یا سلب اعتبار (Retraction) و پس گرفتن مقاله Article withdrawal))

Anneh Mohammad Gharravi1,2 http://orcid.org/0000-0001-5113-5982
1- دانشیار علوم تشریحی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
2- سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه.

چکیده


در جدول زیر به مقایسه تفاوت استرداد یا سلب اعتبار (Retraction) و پس گرفتن مقاله Article withdrawal)) پرداخته می شود(1)

Withdrawal

Retraction

 

پس گرفتن مقاله توسط نویسنده مسئول و یا ادیتور پیش از اتخاذ تصمیم نهایی توسط مجله

بازپس گیری انتشار یک مقاله پس از چاپ

تعریف

توسط نویسنده :

اعلام  نقص در کدهای اخلاق

اعلام تناقض در داده‌ها با ذکر دلیل

اعلام نقص در روش کار و یا نتایج با ذکر دلیل

 

توسط ادیتور مجله:

کشف نقص در داده‌ها و یا روش‌کار

کشف فریبکاری

عدم رعایت قوانین نویسندگی از طرف نویسنده (گان)

احراز سرقت ادبی

احراز هرگونه قصور در نشر

خطای انسانی: تحلیل آماری نامطمئن، خطا در جمع‌آ‌وری داده و یا دسته‌بندی آنها، و اموری از این قبیل که در داوری مورد تردید نبوده است. خطای انسانی محسوب می‌گردد.

 

تخلف علمی عمدی: عدم تطابق با قوانین تحقیق و تحریف داده‌ها شامل دست‌کاری در تصاویر و سرقت علمی، ارسال مقاله هم‌زمان برای چندین مجله، مغایرت در اهداف، داده‌‌سازی و یا دست‌کاری داده‌‌ها

دلایل

در هرمرحله قبل از چاپ:

بررسی اولیه

داوری

اصلاحات

نسخه انلاین بدون شماره

پس از چاپ با شماره

زمان در فرایند داوری و چاپ

نیازی نیست

یک مقاله Retraction Note توسط متقاضی ( نویسنده یا سردبیر) در مجله سابمیت و سپس پذیرفته شود

اقدام بعدی

 


تمام متن:

PDF XML

مراجع


https://www.elsevier.com/about/policies/article-withdrawal available 15 March 2020
DOI: 10.22100/jkh.v14i4.2356